Informacje dla nauczycieli

Lekcje muzealne
 Życie ludzi w epoce kamienia
 Szlak bursztynowy
 Opowieści o płacidłach
 Początki Państwa Polskiego
 Groby pierwszych władców i dostoj-
 ników państwa Polskiego


Zajęcia muzealne
 Lepienie z gliny naczyń według technik
 pradziejowych

 Lepienie z gliny zabawek i grzechotek
 Lepienie w glinie bóstw słowiańskich
 Odtwarzanie z modeliny paciorków
 szklanych

 Tkanie kolorowych krajek metodami
 pradziejowymi

 Wykonywanie biżuterii metalowej według
 wzorów pochodzących z epoki brązu

 W redniowiecznym skryptorium
 - poznawanie średniowiecznych kodeksów

 
P
oczątki Państwa Polskiego
Od klasy V szkoły podstawowej, czas trwania ok. 45 min.

Lekcja ta koncentruje się na końcowej części wystawy Pradzieje ziem polskich, dotyczącej okresu wczesnego średniowiecza (VI w – poł. XIII w.). Ma ona za zadanie w sposób syntetyczny, a zarazem przystępny zapoznać dzieci i młodzież z procesem formowania się państwa polskiego. Słuchacze poznają również życie i kulturę społeczeństwa plemiennego oraz Polski Piastowskiej na przykładzie konkretnych zabytków archeologicznych, a także modeli i rekonstrukcji.


do-druku