INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

data informacji : 11.09.2017

Dotyczy postępowania nr 1/PO/ZP/17 na realizację zadania pn. Dostawa środków chemicznych do konserwacji drewna

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) uprzejmie informuję, iż w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

Zadnie 1
Oferta nr 1
VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena oferty brutto: 89 745,13 PLN

Zadanie 2
Oferta nr 1
VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena oferty brutto: 193 786,99 PLN

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 289 600 PLN, w tym:
Na zadanie 1: 113 000 PLN
Na zadanie 2: 176 600 PLN

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż w postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca, nie jest on zobowiązany do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.Do pobrania: Informacja