Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytkw Archeologicznych pt.:

gonice Mae, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad doln Pilic - monografia

W roku 2018 Pastwowe Muzeum Archeologiczne realizuje projekt obejmujcy przygotowanie, opracowanie redakcyjne i edytorskie oraz wydanie monografii nekropoli kultury przeworskiej z I wieku p.n.e. - 1. poowy II wieku n.e., ze stan. II w gonicach Maych, pow. przysuski, woj. mazowieckie prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaci Pastwowego Muzeum Archeologicznego.

Projekt finansowany jest ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytkw archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (umowa nr 3558/18/FPK/NID), za rodki Pastwowego Muzeum Archeologicznego pochodz z dotacji z budetu Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego (umowa nr 605/UMWM/06/KP-DU-III/3252.43).

Monografia bdzie efektem opracowania materiaw pochodzcych z bada z lat 1965 i 1967, znajdujcych si w zbiorach Pastwowego Muzeum Archeologicznego, wykonanego przez wsppracujce z Dziaem Epoki elaza PMA absolwentki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - Mari Kordowsk i Katarzyn Kowalsk. Uzupenieniem katalogu materiaw archeologicznych i ich analizy kulturowo-chronologicznej bd aneksy z wynikami bada specjalistycznych: antropologicznych i archeozoologicznych (z uwzgldnieniem analiz archiwalnych), antrakologicznych i petrograficznych, a take omwienie nielicznych materiaw z epoki brzu i/lub wczesnej epoki elaza.

Opracowanie ukae si w wersji polskiej w serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, tom VII, i wersji angielskiej w serii Monumenta Archaeologica Barbarica, tom XX (wyd. elektroniczne). Redaktorem tomu bdzie dr Jacek Andrzejowski.

Kierownik projektu: dr Jacek Andrzejowski