Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytkw Archeologicznych pt.:

gonice Mae, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad doln Pilic - monografia

W roku 2018 Pastwowe Muzeum Archeologiczne realizuje projekt obejmujcy przygotowanie, opracowanie redakcyjne i edytorskie oraz wydanie monografii nekropoli kultury przeworskiej z I wieku p.n.e. - 1. poowy II wieku n.e., ze stan. II w gonicach Maych, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Projekt finansowany jest ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytkw archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (umowa nr 3558/18/FPK/NID), za rodki Pastwowego Muzeum Archeologicznego pochodz z dotacji z budetu Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego (umowa nr 605/UMWM/06/KP-DU-III/3252.43). Projekt realizowany jest we wsppracy z Fundacj Monumenta Archaeologica Barbarica.

Monografia bdzie efektem opracowania materiaw pochodzcych z bada z lat 1965 i 1967, znajdujcych si w zbiorach Pastwowego Muzeum Archeologicznego, wykonanego przez wsppracujce z Dziaem Epoki elaza PMA absolwentki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - Mari Kordowsk i Katarzyn Kowalsk. Uzupenieniem katalogu materiaw archeologicznych i ich analizy kulturowo-chronologicznej bd aneksy z wynikami bada specjalistycznych: antropologicznych i archeozoologicznych (z uwzgldnieniem analiz archiwalnych), antrakologicznych i petrograficznych, a take omwienie nielicznych materiaw z epoki brzu i/lub wczesnej epoki elaza.
Opracowanie ukae si w wersji polskiej w serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, tom VII, i wersji angielskiej w serii Monumenta Archaeologica Barbarica, tom XX (wyd. elektroniczne). Redaktorem tomu bdzie dr Jacek Andrzejowski.

Kierownik projektu: dr Jacek Andrzejowski


Efektem realizacji tego projektu jest monografia autorstwa Marii Kordowskiej i Katarzyny Kowalskiej pt. gonice Mae, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad doln Pilic / gonice Mae, Site II. A Cemetery of the Przeworsk Culture on the Lower Pilica River (red. Jacek Andrzejowski) Wersja polska ukazaa si jako tom VII Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, za wersja angielska jako tom XX Monumenta Archaeologica Barbarica (wydanie elektroniczne na CD, doczone do wersji polskiej).

 

Promocja wydawnictwa - 24 stycznia 2019 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.