W lutym 2015 Pastwowe Muzeum Archeologiczne otrzymao dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacj projektu:

Nieinwazyjne rozpoznanie jawieskich orodków grodowych Pojezierza Eckiego

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN - "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 5 "Ochrona Zabytków Archeologicznych". Dziki otrzymanemu dofinansowaniu wokó wybranych orodków grodowych zlokalizowanych na terenie Pojezierza Eckiego wykonane zostanie lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR, ALS) wraz ze zdjciami lotniczymi i weryfikacj terenow pozyskanych wyników.
Kierownik projektu: mgr Cezary Sobczak (Dzia Archeologii Batów)