W latach 2011-2014 Pastwowe Muzeum Archeologiczne zrealizowao projekt badawczy
Midzy Wschodem a Zachodem. Cmentarzysko ze schyku staroytnoci w Jartyporach nad Liwcem
sfinansowany ze rodków Narodowego Centrum Nauki (nr NN109 225640) na podstawie umowy nr 2256/B/H03/2011/40 z dnia 4 maja 2011 r. Wynikiem realizacji trzyletniego projektu jest monograficzne opracowanie materiaów archeologicznych pozyskanych podczas wieloletnich prac wykopaliskowych na cmentarzysku z pónej staroytnoci w Jartyporach nad rodkowym Liwcem (gm. Liw, pow. wgrowski).

Efektem przeprowadzonych prac studyjnych, obejmujcych analiz obiektów sepulkralnych opart o polow dokumentacj rysunkow i fotograficzn oraz interpretacj jej wyników jest naukowy opis grobów i innych odkrytych na tym stanowisku obiektów (cznie 480), uwzgldniajcy ich pen charakterystyk, identyfikacj obrzdku pogrzebowego i ewentualnych przejawów pierwotnych i wtórnych zabiegów zwizanych z pochówkami, oraz stratygrafi obiektów, ich identyfikacj kulturow i datowanie. Drug cz studiów nad materiaami z nekropoli jartyporskiej stanowi analizy wszystkich materiaów ruchomych (ok. 2940 zabytków lub ich zespoów): identyfikacja funkcjonalna, typologiczna i chronologiczna, a w wielu wypadkach take technologiczna. W ramach tych bada wykonano te serie analiz specjalistycznych, obejmujcych kostne materiay antropologiczne (oznaczono 443 zespoy szcztków) i zoologiczne (31 zespoów), materiay dendrologiczne (oznaczono 239 próbek wgli drzewnych) oraz tekstylia (19 próbek tkanin), zabytki ze stopów miedzi i srebra, razem z ich elementami zdobniczymi lub technologicznymi (cznie ponad 130 próbek), oraz gatunkowe oznaczenia zabytków z poroa i koci (66 przedmiotów). Sporzdzono cyfrowy wektorowy plan nekropoli, a zespoy grobowe zostay zilustrowane zgodnie z zasadami wypracowanymi dla serii wydawniczej Monumenta Archaeologica Barbarica. Tekstowa cz monografii materiaów z nekropoli w Jartyporach obejmuje cznie 445 stron tzw. znormalizowanych, cz graficzna za 285 tablic ilustracyjnych (266 wielkoci A4 i 19 wielkoci A3) oraz mapki sytuacyjne oraz plan cmentarzyska.

Przewidujemy, i po przetumaczeniu na jzyk angielski monografia materiaów z cmentarzyska w Jartyporach opublikowana zostanie w najbliszych latach w serii Monumenta Archaeologica Barbarica.

Kierownik projektu: dr Jacek Andrzejowski