foobar foobar
Tom I/1-4, 1948
(French summaries)


Bolesław Bierut - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
O upowszechnianiu i uwspółcześnieniu twórczości kulturalnej (Przemówienie na otwarciu Radiostacji Wrocławskiej dnia 16 listopada 1947 r.) 5
O nauce i szkolnictwie wyższym (Przemówienie na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Głównej do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 22 stycznia 1948 r.) 14
Od Redakcji 17
Ludwik SAWICKI, Państwowe Muzeum Archeologiczne. (Okres międzywojenny, okupacji i lata 1945-1947) 19
Skład personalny Państwowego Muzeum Archeologicznego 45
Anna PRZYBYŁOWICZ i Ludwik SAWICKI, Posiedzenia naukowe 49
Zofia PODKOWIŃSKA, Sprawozdanie z działalności wewnętrznej P.M.A. za lata 1945-1947 71
Ludwik SAWICKI, Działalność Wydziału Konserwacji i badań zabytków w terenie w latach 1945-1947 85
Jerzy ANTONIEWICZ, Konferencja organizacyjna Delegatów P.M.A. dla spraw inwentaryzacji i ochrony zabytków przedhistorycznych 145
Ludwik SAWICKI, Współpraca naukowa Czechosłowacko-Polska w dziedzinie archeologii przedhistorycznej 157
Alina KIETLIŃSKA, Neolityczne groby skrzyniowe w miejscowości Gródkowo, pow. Płock 171
Zofia PODKOWIŃSKA, Cmentarzysko ciałopalne z wczesnego okresu żelaza. Warszawa-Grochów, pole „Brylowszczyzna" 175
Alina KIETLIŃSKA, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Zduny, pow. Łowicz 183
Krystyna MUSIANOWICZ, Osada wczesnohistoryczna we wsi Ściborowo, pow, Płock. (Sprawozdanie z delegacji) 187
Sprawozdania z literatury
Itogi i perspektiwy razwitija sowietskoj archeologii. Pod ogólną redakcją akadem. W. P. Potiemkina. Moskwa - 1945 (Ludwik SAWICKI) 191
W. W. Mawrodin: Obrazowanije drewnierusskogo gosudarstwa.Leningrad - 1945 (Zofia PODKOWIŃSKA) 195
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski