foobar foobar
Tom III/1-4, 1950
(English or French summaries)


Piotr N. TRETJAKOW, Niektóre zagadnienia o pochodzeniu ludów w świetle dzieł J. W. Stalina o języku i językoznawstwie 3
Witold HENSEL, Polskie tysiąclecie 27
Problemy konserwatorstwa archeologicznego
Jerzy ANTONIEWICZ, Z zagadnień ochrony zabytków wczesnośredniowiecznego budownictwa obronnego na Warmii i Mazurach 51
Materiały
Stefan NOSEK, Materiały neolityczne z południowej Polski
I. Osady kultury młodszej ceramiki wstęgowej kreskowo-kłutej w Jurkowie, w pow. brzeskim i Wężerowie, w pow. miechowskim 81
II. Grób południowo-morawskiej ceramiki malowanej w Kamieniu Plebańskim, w pow. sandomierskim 88
Marian HAISIG, Znalezisko rzymskich denarów we wsi Zubowice, pow. Tomaszów Lubelski 93
Maria OPOZDA, Dirhem arabski z X w. znaleziony w Tumie k. Łęczycy 109
Andrzej CZAPKIEWICZ, Moneta kuficka z Lublina 115
Krystyna MUSIANOWICZ, Wczesnohistoryczny puchar na pustej nóżce z Ośnicy, pow. Płock 119
Włodzimierz SZAFRAŃSKI, Wyniki prac wykopaliskowych na stanowisku 6 w Biskupinie, pow. Żnin 123
Zoja KOŁOSÓWNA, Wczesnodziejowe wędzarnie ryb w Biskupinie, pow. Żnin 145
Jerzy ANTONIEWICZ, Nieznana „baba kamienna" z pruskiego terytorium plemiennego 153
Aleksander GARDAWSKI, Wczesnohistoryczna osada z okresu piastowskiego we Wrocieryżu, pow. Jędrzejów 163
Krystyna MUSIANOWICZ, Chata z podcieniem, odkryta w osadzie podgrodowej w Bródnie Starym, pow. warszawski 175
Sprawozdania z działalności muzeum
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1950 r. 187
Recenzje i omówienia
Matieriały i issledowanija po archieołogii driewnieruskich gorodow (Krystyna MUSIANOWICZ) 205
Matieriały i issledowanija po archieołogii Moskwy (Krystyna MUSIANOWICZ) 208
Matieriały po archieołogii wierchniego Powołżija (Krystyna MUSIANOWICZ) 211
Josef Poulik. Staroslovanská Morava (Jacek SLASKI) 214
Pär Olsen. Die Saxe von Valsgärde (Jan ŻAK) 220
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski