foobar foobar
Skarby starożytnej Łotwy / Treasures of Ancient Latvia


Wojciech BRZEZIŃSKI, Przedmowa / Foreword 13
Arnis RADIŅŠ, Wprowadzenie / Introduction 17
Arnis RADIŅŠ, Łotwa i Łotysze / Latvia and the Latvians 21
Arnis RADIŅŠ,
Historia badań archeologicznych / The history of archaeological research
Początki łotewskiej archeologii (do 1918 r.) / The first phase (up to 1918)
Okres międzywojenny i II wojna światowa (1918-1945) / The second phase
(1918-1945)

Archeologia w Łotewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej
(1945-1991) / The third phase (1945-1991)

Archeologia łotewska w ostatnich latach (od 1991) / The fourth phase
(since 1991)

27
27

37

44

53
Bibliografia / Bibliography 61
Arnis RADIŅŠ,
Epoka kamienia / The Stone Age
Środowisko naturalne / The natural environment and setting
Przybycie pierwszych osadników na teren dzisiejszej Łotwy / The arrival of the first human settlers in the area of present-day Latvia
Kultura kundajska / The Kunda Culture
Kultura Narva / The Narva Culture
Kultura ceramiki grzebykowej / The Comb Ware Culture
Kultura Sārnate / The Sārnate Culture
Kultura wschodniobałtycka (Piestiņa) / The East Baltic (Piestiņa) Culture
Początki hodowli i rolnictwa / The beginnings of primitive animal husbandry
and agriculture

Kultura ceramiki sznurowej i toporów bojowych / The Corded Ware and Battle-Axe Culture
Sztuka epoki kamienia / Stone Age art
101
101

102
107
113
117
121
125

126

127
132
Arnis RADIŅŠ,
Wczesna epoka metali / The Early Metal Age
Formy i rozwój osadnictwa / The settlement pattern and the development
of living sites

Grupy ludności bałtyjskiej i fińskiej / Baltic and Finnic groups
Gospodarka i kontakty międzykulturowe / Economy and contacts
137

137
144
149
Arnis RADIŅŠ,
Epoka żelaza / The Iron Age
Charakterystyka epoki / Description of the period
Późna kultura ceramiki sztrychowanej (kreskowanej) / The Late Striated Pottery Culture
Kultura kurhanów północno-wschodniołotewskich / The North-East Latvian Barrow Grave Culture
Kultura grobów typu tarand / The Tarand Grave Culture
Kultura kurhanów wielopochówkowych / The Collective Barrow Culture
Kultura płaskich cmentarzysk południowo-zachodniołotewskich /
The South-West Latvian Flat Cemetery Culture

Kurowie / The Couronians
Zemgalowie / The Semigallians
Letgalowie / The Latgallians
Selowie / The Selonians
Skandynawowie / The Scandinavians
Liwowie, Wendowie i Estończycy / The Vends, Livs and Estonians
Krywicze i Słowianie / The Kriviches and Slavs
Strój i jego ozdoby / Dress and dress decoration
Rolnictwo i hodowla / Agriculture and animal husbandry
Rzemiosło / Crafts
Kontakty dalekosiężne i handel / Contacts and trade
Struktura społeczna / Social structure and relationships
Walka o władzę na terytorium Łotwy / The struggle for power and control
of the territory of Latvia

155
155

158

161
165
168

171
174
187
197
209
217
223
230
241
245
248
254
266

268
Arnis RADIŅŠ,
Średniowiecze / The Middle Ages
Związek Liwoński / The Livonian Confederation
Zmiany w życiu miejscowej ludności / Changes in the life of the native
population

Stopniowy zanik różnic etnicznych / The mergence of ethnic groups
Język łotewski / The Latvian language
Między pogaństwem a chrześcijaństwem / Between paganism
and Christianity

Kamienne zamki i miasta / Stone castles and towns
Gospodarka / The economy
281
281

286
293
294

297
298
305
Arnis RADIŅŠ,
Czasy nowożytne / The Modern Era
Ludowy strój łotewski i jego ozdoby / Latvian folk dress and ornaments
Łotewska tradycja ludowa / Latvian folk tradition
309
309
311
Arnis RADIŅŠ,
Dzień dzisiejszy / The present day
Łotewska sztuka ludowa / Latvian folk art
Archeologia i zbrodnie historii najnowszej / Archaeology and the crimes
of the recent past

313
313

314
Jānis CIGLIS, Katalog / Catalogue 317
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski