foobar foobar

(Powrót)

Seminarium bałtyjskie, tom I

Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa,
26-27 marca 2003, Seminarium bałtyjskie, tom I, Warszawa 2007
(red. A. Bitner-Wróblewska)
Kultura bogaczewska w 20 lat później - od Redakcji 11
Jerzy OKULICZ-KOZARYN, O pierwszych próbach klasyfikacji kulturowej kręgu zachodniobałtyjskiego
Summary. West Balt culture circle - the first classification attempt
13

Wojciech NOWAKOWSKI, Kilka okrągłych rocznic z historii "kultury bogaczewskiej"
Summary. A few round anniversaries for the Bogaczewo Culture
19

Problem genezy kultury bogaczewskiej
Marcin Gładki, Chronologia schyłkowej fazy wczesnej epoki żelaza
w mikroregionie Jez. Salęt w świetle badań na stanowisku II
w Wyszemborku, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
Summary. Refining the chronology of West Balt Barrow Culture in the microregion
of Lake Salęt. Evidence from Wyszembork site II, Mrągowo commune, warmińsko-mazurskie voivodship
25Piotr IWANICKI, Anna JUGA-SZYMAŃSKA, Horyzont 1. kultury bogaczewskiej w świetle analizy wybranych typów zabytków
Summary. Horizon 1 of the Bogaczewo Culture re-examined
41

Bartosz KONTNY, Najwcześniejsze elementy uzbrojenia w kulturze bogaczewskiej w świetle zewnętrznych wpływów kulturowych
Summary. Earliest weapons in Bogaczewo Culture in the light of outside influences
73

Dyskusja. Problem genezy kultury bogaczewskiej 113
Nowe spojrzenie na stare problemy
Anna JUGA-SZYMAŃSKA, Źródła archiwalne dotyczące kultury bogaczewskiej
Summary. Restoring the pre-1945 archaeological and archival record
on the Bogaczewo Culture
121


Piotr IWANICKI, Wschodnia strefa kultury bogaczewskiej w świetle materiałów archeologicznych. Zarys problematyki
Summary. Eastern zone of the Bogaczewo Culture as illuminated by archaeological evidence. Main issues
139


Paweł SZYMAŃSKI, Stan badań nad osiedlami kultury bogaczewskiej
Summary. Investigating Bogaczewo Culture settlements - a progress report
167

Dyskusja. Nowe spojrzenie na stare problemy. Część 1
Małgorzata KARCZEWSKA, Maciej KARCZEWSKI, Uwagi o obrządku pogrzebowym kultury bogaczewskiej na przykładzie cmentarzyska
w Paprotkach Kolonii
Summary. Funerary rite of the Bogaczewo Culture in the light of archaeological evidence from Paprotki Kolonia
195


Aneks. Zofia TOMCZYŃSKA, Wyniki analizy gatunkowej węgli drzewnych
z cmentarzyska w Paprotkach Kolonii, stan. 1, gm. Miłki, pow. Giżycko
212
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Zmierzch kultury bogaczewskiej i jej relacje z grupą olsztyńską
Summary. Bogaczewo Culture - its decline and relationship to the Olsztyn Group
219

Dyskusja. Nowe spojrzenie na stare problemy. Część 2
Kultura bogaczewska i jej sąsiedzi
Mindaugas BERTAŠIUS, Uwagi na temat kontaktów ludności kultury bogaczewskiej i mieszkańców środkowej Litwy na podstawie materiałów
z cmentarzyska w Marvele
Summary. Evidence on exchange between Bogaczewo Culture and Central Lithuania peoples from the Lithuanian gravefield at Marvele
251


Gytis GRIŽAS, Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Ceramika kultury bogaczewskiej z południowej Litwy
Summary. Bogaczewo pottery in south Lithuanian deposits
261

Jacek ANDRZEJOWSKI, Adam CIEŚLIŃSKI, Germanie i Bałtowie
u schyłku starożytności. Przyjazne związki czy wrogie sąsiedztwo?
Summary. Ancient Germans and Balts in late antiquity. Friendly relations or hostile neighbours?
279


Dyskusja. Kultura bogaczewska i jej sąsiedzi
Sesja posterowa
Rasa BANYTE-ROWELL, Ażurowe okucia końca pasa - wędrówka wzoru między Gotlandią, Mazurami a zachodnią Litwą
Summary. Openwork belt end mountings - migration of the pattern between Gotland, Mazury and west Lithuania
329


Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Małgorzata KARCZEWSKA, Grób
171A z cmentarzyska w Paprotkach Kolonii, stan. 1
Summary. Grave 171A at Paprotki Kolonia, site 1
Aneks. Karol PIASECKI, Analiza antropologiczna kości z grobu 171A
w Paprotkach Kolonii, stan.1
339


350
Anna GRĘZAK, Groby koni na cmentarzyskach kultury bogaczewskiej
Summary. Horse burials in the Bogaczewo Culture
353
Piotr IWANICKI, Paweł SZYMAŃSKI, Badania w 2002 roku cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Czerwonym Dworze (stanowisko XV) w Puszczy Boreckiej
Summary. Cemetery of the Bogaczewo Culture at Czerwony Dwór (site XV) in Borecka Forest. Research season 2002
369


Beata BALUKIEWICZ, Analiza antropologiczna grobów ciałopalnych ze stanowiska XV w Czerwonym Dworze w sezonie 2002
Summary. Anthropological analysis of cremation graves from Czerwony Dwór site XV, investigation season
383


Anna JUGA-SZYMAŃSKA, Cmentarzysko kultury bogaczewskiej w Gutach (byłe Gutten, Kr. Lötzen). Próba rekonstrukcji wyników badań
Summary. Reconstructing the archaeological record on the Bogaczewo Culture cemetery at Guty (former Gutten, Kr. Lötzen)
393


Jerzy Marek ŁAPO, Łucznik i topielec. O ornamentyce "personalnej" na popielnicach kultury bogaczewskiej
Summary. Archer and victim of drowning. "Personal" ornaments on funerary urns in Bogaczewo Culture
413


Jerzy Marek ŁAPO, Materiały ceramiczne z połowy I tysiąclecia n.e.
z osady w Rybczyźnie, stan. 6, "Dworczysko", gm. Rajgród, woj. podlaskie
Summary. Ceramic finds from the late Roman - Migrations Periods from
a settlement site at Rybczyzna, site 6 "Dworczysko", comm. Rajgród, voiv. Podlaskie
421


Izabela MELLIN-WYCZÓŁKOWSKA, Osada kultury bogaczewskiej
w Starych Kiełbonkach (Ławny Lasek), stan. III, gm. Piecki
Summary. Stare Kiełbonki (Ławny Lasek), site III, comm. Piecki - a settlement
of the Bogaczewo Culture
437


Jerzy MIAŁDUN, Izabela MIRKOWSKA, Wybrane fragmenty krajobrazu terytorium kultury bogaczewskiej w świetle zdjęć lotniczych. Wstępne założenia do projektu systemu informacji archeologicznej
Summary. Contribution from air photography to studies of Bogaczewo Culture archaeology. Towards a comprehensive air photography record in Poland
447


Aleksandra RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ, ... man hätte auf dem Gute Grüneiken Hünengräber endeckt. Próba rekonstrukcji formy grobów na cmentarzysku w Grunajkach
Summary. ... man hätte auf dem Gute Grüneiken Hünengräber entdeckt. Reconstructing grave forms at Grunajki gravefield
457


Jerzy SIEMASZKO, Wybrane zespoły grobowe z cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Przytułach, stanowisko 1, gm. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
Summary. Bogaczewo Culture cemetery at Przytuły site 1 - selected grave assemblages (comm. Olecko, voiv. Warmińsko-mazurskie)
487


Mariusz WYCZÓŁKOWSKI, Cmentarzyska w Łazdojach i Pilcu, pow. kętrzyński (dawne Laxdoyen i Pülz, Kr. Rastenburg). Materiały z archiwum dawnego Heimatmuseum Rastenburg
Summary. Archival records on cemeteries at Łazdoje and Pilec, distr. Kętrzyn (former Laxdoyen and Pülz, Kr. Rastenburg) from the former Heimatmuseum Rastenburg
497


Monika ŻUBEREK, Relikty cmentarzyska kultury bogaczewskiej na stan. I
w Brodzie Nowym, gm. Suwałki, woj. podlaskie
Summary. Relics of a Bogaczewo Culture cemetery at Bród Nowy site I, voiv. Podlaskie
507

Wykaz skrótów 519


CD: Wojciech NOWAKOWSKI, Kultura bogaczewska na Pojezierzu Mazurskim od schyłku późnego okresu przedrzymskiego do starszej fazy późnego okresu wpływów rzymskich. Próba analizy chronologiczno-kulturowej
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski