foobar foobar
Sacralia Ruthenica.
Early Ruthenian and Related Metal and Stone Items in the National Museum in Cracow and National Museum in Warsaw
Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia
w Muzeum Narodowym w Krakowie
i w Muzeum Narodowym w Warszawie


WPROWADZENIE
INTRODUCTION
10
11
Marcin WOŁOSZYN, Chrystianizacja Europy środkowej i wschodniej
w badaniach archeologicznych
The Christianization of the Central and Eastern Europe
in Archaeological Research
14

15
Aleksandra SULIK-GĄSKA, Znaczenie i symbolika krzyża
w świetle źródeł ruskich
The Meaning and Symbolism of the Cross in the Light
of the Old Rus' Sources
20

21
Mirosław Piotr KRUK, Dzieła staroruskie metalowe w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
Old Rus' Metal Works in the Collection of the National Museum
in Cracow
30

31
Aleksandra SULIK-GĄSKA, Kolekcja staroruskich enkolpionów i ikon napierśnych w Muzeum Narodowym w Warszawie
A Collection of Old Rus' Enklopia and Chest Icons in the National Museum in Warsaw
38

39
ZASTOSOWANE SKRÓTY
ABBREVIATIONS
42
43
KATALOG / THE CATALOGUE
I. Dzieła metalowe staroruskie bądź z Rusią związane w Muzeum Narodowym w Krakowie
I. Old Rus and Related Metal Works in the National Museum in Cracow
Dział Szuki Cerkiewnej MNK (XVIII)
Department of Orthodox Art (XVIII)
93
47
Dział Europejskiego Rzemiosła Artystycznego (XIII) - Muzeum Książąt Czartoryskich - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Department of European Decorative Art (XIII) - Museum of the Princes Czartoryski - Branch of the National Museum in Cracow
118

65
Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej MNK (IV)
Department of Decorative Art and Material Culture (IV)
119
66
II. Dzieła metalowe i kamienne staroruskie bądź z Rusią związane
w Muzeum Narodowym w Warszawie
II. Old Rus and Related Metal and Stone Objects in the National
Museum in Warsaw
Zbiory Sztuki Wschodniej Chrześcijańskiej
Collection of Eastern Christian Art
93
47
MAPY ROZPOZNANEGO POCHODZENIA DZIEŁ OPISANYCH
W KATALOGU
MAPS OF PROVENANCE OF ITEMS FEATURED IN
THE CATALOGUE
164

165
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAPHY
167
167
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski