foobar foobar
Proceedings of the First International Symposium
on Wood Tar and Pitch Held by the Biskupin Museum
(department of the State Archaeological Museum in Warsaw)
and the Museumsdorf Düppel (Berlin) at Biskupin Museum,
Poland July 1st−4th 1993


Contributors' names 13
Wojciech BRZEZIŃSKI, Wojciech PIOTROWSKI
Preface and acknowledgements
15
Prehistory - Vorgeschichte
Zofia SULGOSTOWSKA
Examples of the Application of Wood Tar During the Mesolithic
on Polish Territory
Przykłady zastosowania dziegciu w mezolicie na ziemiach polskich [streszczenie]
19
Aleksander KOŚKO and Jerzy J. LANGER
Wood Tar in the Culture of Early Agrarian Communities in Europe
Smoły drzewne w kulturach wczesnorolniczych społeczności Europy [streszczenie]
25
Klaus RUTHENBERG and Jürgen WEINER
Some "Tarry Substance" from the Wooden Bandkerarnic Well
of Erkelenz-Kückhoven (Northrhine-Westphalia, FRG). Discovery
and Analysis
O "smolistych substancjach" ze studni osady kultury ceramiki wstęgowej w Erkelenz-Kückhoven (Nadrenia Północna-Westfalia) - odkrycie i analiza [streszczenie]
29
Jerzy J. LANGER and Jarosław ROLA
Fragments of the Globular Amphora Culture Vessel Ornamented with Birch Tar from Żuławka Mała, Piła Voivodship, Site 1
Fragmenty naczynia kultury amfor kulistych zdobionego dziegciem, z Żuławki Małej, st. l [streszczenie]
35
Dieter NEUBAUER-SAURER
Birkenpechproduktion im Neolithikum (Ein mögliches Verfahren)
Produkcja dziegciu w neolicie - próba interpretacji [streszczenie]
41
Giorgio CHELIDONIO
Preliminary Approach to Birch Tar Use in Cá Nove di Cavaion (Verona-I) Bronze Age Site
Relacja wstępna o stosowaniu dziegciu w epoce brązu - na przykładzie stanowiska Cá Nove di Cavaion (Verona-I) [streszczenie]
45
Middle Ages - Mittelalter
Włodzimierz SZAFRAŃSKI
Die frühmittelalterliche Teerschwele in Biskupin
Wczesnośredniowieczna dziegciarnia w Biskupinie [streszczenie]
53
Darina BIALEKOVÁ
Funde von Teersiedereien aus groß- und nachgroßmährischer Zeit aus dem Gebiet der Norddonauslawen
Smolarnie z okresu wielkomorawskiego i powielkomorawskiego na obszarze Słowian naddunajskich [streszczenie]
63
Anna ZAKOŚCIELNA und Jan GURBA
Frühmittelalterliche Holzteergruben in Łopiennik Dolny
in der Woiwodschaft Chełm
Wczesnośredniowieczne jamy dziegciarskie z Łopiennika Dolnego
w województwie chełmskim [streszczenie]
73
Rolf VOS
Slawische Keramik zur Teergewinnung vom 7.-12. Jh. in Mecklenburg
und Vorpommem
Słowiańska ceramika do otrzymywania dziegciu z VII-XII w. w Meklemburgii
i na Pomorzu Przednim [streszczenie]
81
Karel NOVÁČEK and Pavel VAŘEKA
Medieval Tar Production in the Příbram Region
Średniowieczna produkcja smolarska w regionie Příbram [streszczenie]
87
Dieter TODTENHAUPT und Andreas KURZWEIL
Ausgrabungen von mittelalterlichen Teeröfen in Berlin
Badania średniowiecznych smolarni na terenie Berlina [streszczenie]
97
Piles and Kilns - Meiler und Öfen
Janusz SURMIŃSKI
Ancient Methods of Wood Tar and Birch Tar Production
Starodawne sposoby otrzymywania smoły drzewnej i dziegciu [streszczenie]
117
Robert AUFAN
Production Techniques of Wood Tar in France (Archaeological Discoveries in the Buch and Born, Aquitaine)
Techniki produkcji smoły drzewnej we Francji (odkrycia archeologiczne w Buch
i Born w Akwitanii) [streszczenie]
123
Nikolaj UTKIN
Wood Pyrolysis in the Russian North. Kožuchovka-Kiln
Smolarstwo na północy Rosji. Piec Kożuchowka [streszczenie]
127
Nelli KAINZBAUER
Die Pechölsteine in Oberösterreich
Bloki skalne wykorzystywane przy produkcji smoły w Górnej Austrii [streszczenie]
137
Inger Marie EGENBERG
Kiln-Produced Tar
Smoła drzewna z pieca [streszczenie]
141
Hans-Joachim BÖTTCHER
Die Pechhütte "Friedrichshütte" in der Dübener Heide
Smolarnia "Friedrichshütte" w Dübener Heide [streszczenie]
149
Sylwester CZOPEK
Beitrag zum Wissen über Holzteer- und Holzpechherstellung
auf dem Gebiet ~ Südostpolens im 18.-19. Jh.
Przyczynek do znajomości produkcji dziegciu i smoły na terenie Polski południowo-wschodniej w XVIII-XIX w. [streszczenie]
159
Gerd HEIL
Der Forst- und Köhlerhof Wiethagen
Smolarstwo w okolicach Rostocku [streszczenie]
167
Archaeometry - Archäometrie
Klaus RUTHENBERG
Historical Development and Comparison of Analytical Methods
for the Identification of Tar and Pitch
Historyczny rozwój i porównanie analitycznych metod identyfikacji smoły i dziegciu [streszczenie]
173
Curt W. BECK, Edith C. STOUT and Pasi A. JÄNNE
The Pyrotechnology of Pine Tar and Pitch Inferred from Quantitative Analyses by Gas Chromatography-Mass Spectrometry and Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry
Pyrotechnologia smół sosnowych - analiza wyników zastosowania chromatografii gazowej-spektrometrii masowej oraz spektrometrii nuklearnego rezonansu magnetycznego C13 [streszczenie]
181
Jerzy J. LANGER
Identification of the Neolithic Wood Tar
Techniki identyfikacji neolitycznego dziegciu [streszczenie]
193
Anthony CRAWSHAW
Low Technology Analyses of Tars and Pitches
Analizy smoły i dziegciu z zastosowaniem "niskich" technologii [streszczenie]
197
Kath M. BONFIELD, Carl HERON and Nadia NEMCEK
The Chemical Characterization of Wood Tars in Prehistoric Europe:
a Case Study from the Neolithic of Southern Germany
Charakterystyka chemiczna smół drzewnych w Europie prahistorycznej na przykładzie wyników wykopalisk na stanowisku neolitycznym w południowych Niemczech [streszczenie]
203
Fritz SAUTER, Ulrich JORDIS und Erich W.H. HAYEK
Eine Untersuchungsmethode für prähistorische Holzpeche
zür Bestimmung der verwendeten Baumart
Z jakich drzew otrzymywano smołę - o metodzie analizy smół prahistorycznych [streszczenie]
213
Interdisciplinary Themes - Interdisziplinäre Themen
Henryk ANZULEWICZ
Albertus Magnus (ca. 1200-1280) über Holzteergewinnung
Albert Wielki (ok. 1200-1280) o pędzeniu smoły drzewnej [streszczenie]
221
Guy PROUVEUR
Yaha Ibn Masawaih AI-Mardini. Synchronie und Diachronie eines alten Textes
Yaha Ibn Masawaih AI-Mardini. Synchronizm i diachronizm starego tekstu [streszczenie]
231
Czesław SIKORSKI
Wood Pitch as Combat Chemical in the Light of the Jan Długosz's Annals and Some of the Old Polish Military Treatises
Smoła drzewna jako bojowy środek chemiczny w świetle Roczników Jana
Długosza i niektórych staropolskich traktatów wojskowych [streszczenie]
235
Kazimierz LUTOMSKI
Application of Wood Tars in Wood Protection
Zastosowanie smół drzewnych w ochronie drewna [streszczenie]
249
Günter POHLANDT
Die Verwendung von Teer im Binnenschiffbau
Zastosowanie smoły drzewnej w szkutnictwie śródlądowym [streszczenie]
253
Jacek WRZESIŃSKI
Traces of Wood Distilling in the Vicinity of Ostrów Lednicki
Ślady smolarstwa w rejonie Ostrowa Lednickiego [streszczenie]
257
Gerhard MOOG
Juchtenleder
Skóry juchtowe [streszczenie]
265
Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU, Philippe HAMEAU and Thierry ROSSO
Note on the Destructive Distillation of the Wood of Juniperus oxycedrus L.
Uwagi na temat pyrolizy drewna jałowcowego [streszczenie]
269
Peter ROSUMEK
Die lateinischen Attribute zu Pech und Teer
Smoła i dziegieć w terminologii łacińskiej [streszczenie]
273
Wojciech PIOTROWSKI
Smoła drzewna i dziegieć w staropolskich przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych
Birch Bark Tar and Wood Pitch in Old Polish Proverbs and Sayings [summary]
279
Wojciech PIOTROWSKI
St. Thibaut of Provins, Patron Saint of Wood Distillers
Święty Tybald z Provins - patron smolarzy i węglarzy [streszczenie]
297
Experimental Archaeology - Experimentelle Archaologie
Introduction 305
John COLES
Experimental Archaeology
Archeologia doświadczalna [streszczenie]
307
Anneke BOONSTRA
Wood Tar and Pitch Experiments in Prehistoric Openairmuseum Eindhoven
Doświadczenia z pędzeniem dziegciu i smoły drzewnej w Stichting Prehistorisch Huis w Eindhoven
313
Wood Tar and Pitch Distilling During the Symposium's Time -
the Choice of Illustrations
315
Posters
Introduction 323
Jüurgen HEVERS
Die Harzung der Kiefer (Pinus silvestris) in der DDR
Pozyskiwanie żywicy sosnowej w Niemieckiej Republice Demokratycznej [streszczenie]
325
Oswald SCHOCH
Holz-Teerschwelen
Produkcja węgla drzewnego i smoły na terenie Szwarcwaldu [streszczenie]
331
Heinrich FRANK
Aufbau eines Wagenschmierofens zur Herstellung von Wagenschrniere aus Fichtenharz
Budowa pieca do produkcji smaru z żywicy świerkowej [streszczenie]
335
Posters - the Choice of Illustrations 339
Pro memória 342
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski