foobar foobar
Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej


Bogusław GEDIGA
Wokół badań kultury symbolicznej kręgu pól popielnicowych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Wprowadzenie
Über die Forschungen der symbolischen Kultur des Urnenfelderkreises in der Bronze- und frühen Eisenzeit. Einführung [Zusammenfassung]
9

14
Danuta PIOTROWSKA
Prof. Zdzisław Rajewski (1907-1974) - badacz Biskupina i jeden
z pionierów badań dawnej kultury symbolicznej w Polsce
Prof. Zdzisław Rajewski (1907-1974) - Erforscher von Biskupin und einer der Bahnbrecher der Forschungen über die alte symbolische Kultur in Polen [Zusammenfassung]
17


41
Danuta MINTA-TWORZOWSKA
Symbole i symbolika z perspektywy badań archeologicznych
Symbole und Symbolik aus der Perspektive archäologischer Forschungen [Zusammenfassung]
45

53
Jacek WOŹNY
W poszukiwaniu wzorów narratywizacji przestrzeni cmentarzysk ciałopalnych w polskiej archeologii
Auf der Suche nach den narrativen Modellen des Raumes der Urnenfelder in der polnischen Archäologie [Zusammenfassung]
55

72
Małgorzata MOGIELNICKA-URBAN
Elementy doktryny religijnej w świetle obrządku pogrzebowego na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. siedleckie
Elemente einer Religionsdoktrin im Lichte des Grabritus auf dem Gräberfeld der Lausitzer Kultur in Maciejowice, Woiw. Siedlce [Zusammenfassung]
73

91
Clemens EIBNER
Die geistige Sphäre des HaB-zeitlichen Gräberfeldes von St. Andrä v. d. Hgt. in Niederösterreich, ein Beispiel der Mitteldanubischen Urnenfelderkultur
Sfera duchowa nekropoli z okresu halsztackiego B z St. Andrä
v. d. Hgt. w Dolnej Austrii: przykład z kręgu kultury środkowodunajskich pól popielnicowych [streszczenie]
95

113
Marek GEDL
Elementy halsztackie w budowie i wyposażeniu grobów ludności kultury łużyckiej na Śląsku
Die Hallstattelemente im Grabbau und der Grabaustattung der Lausitzer Kultur in Schlesien [Zusammenfassung]
115

127
Alexandrine EIBNER
Zu den Gürtelblechen von Stična - ein machtgeladenes Symbol der Kriegerausrüstung?
Brązowe obicia pasów ze Stičnej - symboliczna treść wyposażenia wojownika? [streszczenie]
129

154
Jerzy BĄBEL
Rytualne znaczenie niektórych północnoeuropejskich brzytew z epoki brązu. Próba interpretacji
Die rituelle Bedeutung einiger nordeuropäischer Rasiermesser der Bronzezeit. Versuch einer Deutung [Zusammenfassung]
157

178
Helga van den BOOM
Ceramika jako nośnik znaczenia: rozważania nad zdobnictwem ceramiki
Keramik als Bedeutungsträger: Überlegungen zur Keramikverzierung [Zusammenfassung]
183

199
Wiesław ZAJĄCZKOWSKI
Naczynie kultury łużyckiej ze sceną figuralną z Wenecji Górnej,
woj. bydgoskie
Figurale Darstellungen auf dem Gefäß der Lausitzer Kultur von Wenecja Górna,
Woiw. Bydgoszcz [Zusammenfassung]
201

207
Anna GROSSMAN
Ceramika grobowa i świat wierzeń na przykładzie cmentarzyska
w Gąsawie, stan. 2, woj. bydgoskie
Grabkeramik und Glaubenswelt am Beispiel des Gräberfeldes in Gąsawa,
Fundstelle 2, Woiw. Bydgoszcz [Zusammenfassung]
209

225
Teresa WĘGRZYNOWICZ
Uwagi o figurkach i wizerunkach ptaków ze stanowisk kultury wysockiej
Bemerkungen zu Vogelfiguren und -darstellungen aus Fundstellen der Wysocko-Kultur [Zusammenfassung]
227

235
Sławomir GÓRKA
Naczynia w kształcie buta jako przykład figuralnej plastyki kultowej
Stiefelgefäße als Beispiel der Figurenkultplastik [Zusammenfassung]
237
256
Jerzy Tomasz NOWIŃSKI
Grzechotki ludności kultury łużyckiej w kontekście przestrzeni sakralnej
Die Tonklappern der Bevölkerung der Lausitzer Kultur im Kontext des sakralen Raumes [Zusammenfassung]
259

276
Václav FURMÁNEK und Ondrej OŽD'ÁNI
Urnenfelderzeitliche Kultstelle aus Jabloňovce in der Slowakei
Miejsce kultowe kręgu pól popielnicowych z Jabloňovec na Słowacji [streszczenie]
279
292
Danuta PIOTROWSKA
Krzemienie w grobach z pól popielnicowych: przypadek czy rytuał?
Feuersteine in Urnengräbern: Zufall oder Ritual? [Zusammenfassung]
293
327
Bernhard HÄNSEL
Die Götter Griechenlands und die südost- bis mitteleuropäische Spätbronzezeit
Bogowie Grecji a obszar południowo-wschodniej i środkowej Europy w późnej epoce brązu [streszczenie]
331

344
Jan BOUZEK
Versuch einer Rekonstruktion des Pantheons der Urnenfelderzeit
Próba rekonstrukcji panteonu okresu pól popielnicowych [streszczenie]
345
352
Lista autorów
Verzeichnis der Autoren
355
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski