foobar foobar
Prahistoryczny gród w Biskupinie.
Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza


Spis treści
Contents
Jan JASKANIS
Słowo wstępne
Foreword
7
13
Bolesław NOWACZYK
Sytuacja geomorfologiczna i geologiczna osady kultury łużyckiej
w Biskupinie
The Geomorphologic and Geologic Situation of the Lusatian Culture Settlement
at Biskupin [summary]
19

22
Wojciech ŚMIGIELSKI
Grody kultury łużyckiej w Wielkopolsce. Wstęp do problematyki
Lusatian Culture Fortified Settlements in Great Poland. An Introduction [summary]
23
35
Janusz OSTOJA-ZAGÓRSKI
Problemy organizacji halsztackich wspólnot terytorialno-gospodarczych typu biskupińskiego
The Organization of Biskupin Type Territorial-Economic Communities
in the Hallstatt Period [summary]
37

55
Anna NIESIOŁOWSKA-WĘDZKA
Procesy urbanizacyjne w kulturze łużyckiej
Urbanization Processes in the Lusatian Culture [summary]
57
78
Wojciech PIOTROWSKI
50 lat badań w Biskupinie
Fifty Years of Research at Biskupin [summary]
81
104
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER
Datowanie osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie
Dating of the Lusatian Culture Fortified Settlement at Biskupin [summary]
107
112
Mieczysław F. PAZDUR, Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER,
Wojciech PIOTROWSKI, Teresa WĘGRZYNOWICZ
Chronologia bezwzględna osady w Biskupinie w świetle datowań radiowęglowych
The Absolute Chronology of the Biskupin Settlement in the Light of Radiocarbon Dating [summary]
115

125
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER
Ceramika kultury łużyckiej ze stanowiska 4 w Biskupinie
Lusatian Culture Pottery from Site No. 4 at Biskupin [summary]
127
169
Włodzimierz SZAFRAŃSKI
Biskupińskie refleksje religioznawcze
Reflections on Religion in Biskupin [summary]
171
183
Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA
Hodowla i łowiectwo w Biskupinie na tle innych osiedli obronnych kultury łużyckiej
Animal Breeding and Hunting at Biskupin Compared with Other Lusatian Culture Fortified Settlements [summary]
185

195
Anthony F. HARDING, Janusz OSTOJA-ZAGÓRSKI, Jan STRZAŁKO
Archeologiczno-przyrodnicze badania mikroregionalne w Sobiejuchach
koło Żnina
Archaeological and Natural Science Microregional Studies at Sobiejuchy near Żnin [summary]
197

214
Olga ROMANOWSKA-GRABOWSKA
Gród halsztacki w Izdebnie gm. Rogowo (woj. bydgoskie)
The Hallstatt Fortified Settlement at Izdebno, Rogowo Commune (Bydgoszcz Voiv.) [summary]
217

223
Krzysztof SZAMAŁEK
Kruszwicki zespół osadniczy kultury łużyckiej na tle środowiska geograficznego
The Lusatian Culture Kruszwica Settlement Complex and its Geographic Environment [summary]
225

233
Wiesław ZAJĄCZKOWSKI
Stan i perspektywy rozwoju Oddziału PMA w Biskupinie
The Present State and Perspectives of the Biskupin Department of the State Archaeological Museum [summary]
235

246
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski