foobar foobar
Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych.
Razem czy osobno?
Materiały z konferencji w dniach 24−26 listopada 1993


SPIS TREŚCI
CONTENTS
OD REDAKCJI 7
Jan JASKANIS
Uwagi na otwarcie obrad
Opening remarks
9

Teresa WĘGRZYNOWICZ
0 potrzebie dyskusji nad wzajemnym stosunkiem kultury pomorskiej
i kultury grobów kloszowych
On the need to discuss the relationship between Pomeranian and Cloche Grave Cultures [summary]
11


Tadeusz MALINOWSKI
Niektóre zagadnienia rozwoju kulturowego u schyłku epoki brązu
i we wczesnej epoce żelaza w Europie Środkowej
Some issues concerning cultural evolution at the close of the Bronze Age and
in the Early Iron Age in Central Europe [summary]
19


Janusz OSTOJA-ZAGÓRSKI
Postłużyckie struktury gospodarcze. Próba rekonstrukcji
Post-Lusatian economic structures. An attempt at reconstrucion [summary]
37

Helga van den BOOM
Zjawisko antropomorfizacji w okresie halsztackim
The phenomenon of anthropomorphization during the Hallstatt Period [summary]
43

Ignacy SKRZYPEK
Znaleziska grobów podkloszowych na cmentarzyskach ludności kultury pomorskiej na Pomorzu Środkowym
Sub-cloche grave finds in cemeteries of Pomeranian Culture in Central Pomerania [summary]
55


Mirosław J. HOFFMANN
Groby kloszowe z wczesnej epoki żelaza na wschód od dolnej Wisły. Tło osadniczo-kulturowe
Early Iron Age cloche grave finds to the east of the lower Vistula river.
The settlement and culture background [summary]
69


Adam WALUŚ
Popielnice "oczkowe" i twarzowe kultury kurhanów zachodniobałtyjskich
Cinerary eye- and face-urns in the West Bait Barrow Culture [summary]
91

DYSKUSJA
Discussion
103

Mirosława DERNOGA
Groby kloszowe z popielnicami twarzowymi z cmentarzyska w Parkowie Mokrzu, gm. Rogoźno, woj. Piła, stan. 31
Cloche graves with cinerary face-urns from the Parkowo Mokrz cemetery, Rogoźno commune, Piła voivodeship, site 31 [summary]
105


Maciej KACZMAREK
Kwestia wydzielania tzw. kultury grobów kloszowych w Wielkopolsce
The question of defining the so-called Cloche Grave Culture in Wielkopolska [summary]
111


Mirosława ANDRZEJOWSKA
Ponowne spojrzenie na kwestię periodyzacji cmentarzysk kloszowych
z Mazowsza i Podlasia
Peexamining the periodization of cloche cemeteries in Mazowsze and Podlasie [summary]
127


Irena JADCZYKOWA
Lateńska faza kultury pomorskiej w Polsce środkowej
The La Tene phase of Pomeranian Culture in central Poland [summary]
141

Wojciech MAZUREK
Kultura pomorska a tzw. kultura grobów kloszowych na Lubelszczyźnie
Relationship of Pomeranian Culture to the so-called Cloche Grave Culture in the Lublin Region [summary]
159


Joanna ARCT, Andrzej MATOGA
Korytnica znana i nieznana
Korytnica familiar and unfamiliar [summary]
171

Marek GEDL
Południowo-zachodnie peryferie zasięgu kultury pomorskiej
The south-western periphery of Pomeranian Culture territory [summary]
189

Zenon WOŹNIAK
Kultura pomorska a kultura lateńska
The relationship of Pomeranian Culture to La Tene Culture [summary]
201

Jarosław LEWCZUK
Kultura pomorska i kultura łużycka a kultura przeworska i grupa gubińska kultury jastorfskiej na Środkowym Nadodrzu
The relationship of Pomeranian and Lusatian Cultures to Przeworsk Culture and the Gubin Group of Jastorf Culture in the Middle Odra Basin [summary]
213


Wojciech MAZUREK
Materiały grupy czerniczyńskiej w województwie chełmskim
Finds of the Czerniczyn Group in the Chełm viovodeship [summary]
229

Franciszek ROŻNOWSKI
Kilka uwag o obrządku pogrzebowym ludności kultury pomorskiej
w świetle badań antropologicznych
Some notes on burial practices of Pomeranian Culture folk in the light
of anthropological studies [summary]
265


DYSKUSJA
Discussion
271

Sylwester CZOPEK
Osady kultury pomorskiej - uwagi o stanie badań
Settlements of Pomeranian Culture - notes on the state of research [summary]
273

Edward PUDEŁKO
Materiały kultury pomorskiej z badań ratowniczych lewobrzeża dolnej Prosny
Pomeranian Culture finds from rescue excavations on the left-bank of the Prosna river [summary]
281


Paweł SOBCZYK
Cmentarzysko skrzynkowo-kloszowe w Złotopolu, stan. 2,
woj. włocławskie
The cist and cloche grave cemetery at Złotopole, site 2, Włocławek voivodeship [summary]
299


Krzysztof SZAMAŁEK
Ślady osadnictwa ludności kultury pomorskiej z badań archeologicznych nad Gopłem
Traces of Pomeranian Culture settlement in archaeological finds on Lake Gopło [summary]
309


Ryszard GRYGIEL
Sytuacja kulturowa w późnym okresie halsztackim
i wczesnym lateńskim w rejonie Brześcia Kujawskiego
Archaeological cultures in the late Hallstatt and early La Tene Period
in the region of Brześć Kujawski [summary]
319


Marian KWAPIŃSKI
Zwierzęta w gospodarce i wierzeniach kultury pomorskiej
Animals in the economy and beliefs of Pomeranian Culture [summary]
361

Małgorzata DASZKIEWICZ, Jerzy RAABE
Wybrane fragmenty ceramiki ze stanowiska Radom-Michałów
w świetle badań fizykochemicznych
Physico-chemical examination of selected ceramic fragments from Radom-Michałów [summary]
369


Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Zdzisław HENSEL
Wyroby brązowe kultur wczesnego okresu przedrzymskiego w Polsce w świetle badań składu chemicznego
Bronze artifacts in vultures of the early PreRoman Period in Poland
in the light of analyses of chemical composition [summary]
381


DYSKUSJA
Discussion
389

Bogusław GEDIGA
Próba podsumowania
Concluding remarks
393

Jan JASKANIS
Uwagi na zakończenie konferencji
Concluding remarks
399

(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski