foobar foobar
Hereditatem cognoscere.
Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz


Wojciech BRZEZIŃSKI, Wprowadzenie v
Henryk SKOWORSKI, Przedmowa vii
Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA, Laudacja ku czci prof. dr hab.
Marii Miśkiewicz
ix
Joanna KALAGA, Zbigniew KOBYLIŃSKI, Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA, Wykaz publikacji naukowych prof. dr hab. Marii Miśkiewicz xii
I. POCZĄTKI WIELKICH RELIGII W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO
Magdalena ŁAPTAŚ, Archanioł Michał jako opiekun w scenach "Trzech Młodzianków" w malarstwie nubijskim 1
Tadeusz GOŁGOWSKI, De lucernis et de ovis struthiocamelinis - symbolika jaj strusich w Kościołach wczesnochrześcijańskich 21
Przemysław NOWOGÓRSKI, Od madinat bajt al-maqdis do al-quds. Jerozolima w cywilizacji wczesnego islamu (VII-VIII w.) 27
II. KULTURA ŚREDNIOWIECZA: LUDY, OBRZĘDY, SYMBOLE
I PRZEDMIOTY
Przemysław ŻYDOK, Wczesnośredniowieczne pochówki antywampiryczne 38
Andrzej BUKO, Czy pogańskie cmentarze słowiańskie były miejscami religijnego kultu? 67
Konrad Wiesław ŚLUSARSKI, Wczesnośredniowieczne pisanki
i grzechotki gliniane z ziem polskich. Próba typologii
79
Urszula KOBYLIŃSKA, Wczesnośredniowieczne naczynia gliniane typu Menkendorf-Szczecin ze Starosiedla na Ziemi Lubuskiej 111
Zbigniew KOBYLIŃSKI, Bajuwarowie znad rzeki Pfettrach u schyłku pogaństwa 124
Małgorzta WILSKA, Funkcja i znaczenie koloru w kulturze dworskiej
w Polsce średniowiecznej
135
Wojciech WRÓBLEWSKI, Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Znad Dniepru czy z Gotlandii? Kontrowersje wokół fibuli z Biskupina 145
Tadeusz BARANOWSKI, Awarowie na Mazurach 157
Waldemar Andrzej MOSZCZYŃSKI, Naśladownictwo słowiańskiego wątku ornamentacyjnego na ceramice grupy olsztyńskiej z cmentarzyska w Tumianach na Mazurach 165
III. MAZOWSZE I PODLASIE W STAROŻYTNOŚCI I WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU: OSIEDLA, CMENTARZYSKA I ZABYTKI
Teresa DĄBROWSKA, O naprawach przedmiotów metalowych kultury przeworskiej 169
Jan JASKANIS, Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Zarębach-Warchołach w woj. mazowieckim 176
Magdalena RUSZKOWSKA, Osadnictwo wczesnośredniowieczne
Równiny Praskiej i okolic Radzymina (w świetle badań
wykopaliskowych i Archeologicznego Zdjęcia Polski)
181
Joanna KALAGA, Ciałopalny kurhan ze wsi Izdebki-Błażeje
w woj. mazowieckim
194
Marek DULINICZ, Magdalena NATUNIEWICZ-SEKUŁA, Grzebień
z osady w Poświętnem w woj. mazowieckim
205
Danuta JASKANIS, O lokalnych właściwościach zausznic o kabłąku oplatanym filigranem oraz ornamentowanych kabłączków esowatych 218
Urszula SZEWCZUK, Misa brązowa z Blichowa w woj. mazowieckim 225
Michał AUCH, Katarzyna SKRZYŃSKA-JANKOWSKA, Szkliwione płytki posadzkowe z Góry Zamkowej w Drohiczynie 247
Andrzej PIOTROWSKI, Przyczynek do znajomości pisma
we wczesnośredniowiecznym Drohiczynie
247
Agata WÓJCIK, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Smolugach w woj. podlaskim 254
Urszula PERLIKOWSKA-PUSZKARSKA, Osada przełomu XIII i XIV w.
z Otwocka Małego w woj. mazowieckim
259
Ewa MARCZAK, Nóż damascenizowany ze Szreńska w woj. mazowieckim 273
IV. PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ARCHEOLOGII
Stefan Karol KOZŁOWSKI. Obrazki z dziejów warszawskiej archeologii wczesnych lat 1920-tych 282
Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA, Archeozoologia polska ma już 120 lat 294
Grażyna RUTKOWSKA, Czy archeologia służyła ideologii PRL?
Tematyka archeologiczna na łamach "Trybuny Ludu" w latach
1948-1970
308
Justyna KARAMUZ, Internet, archeolodzy, poszukiwacze skarbów
i wirusy: współczesne możliwości i zagrożenia wynikające ze stosowania Internetu dla potrzeb archeologii
334
V. MUZEALNICTWO ARCHEOLOGICZNE
Wojciech BRZEZIŃSKI, Wystawa "Słowianie w Europie wcześniejszego średniowiecza" 357
Wojciech BORKOWSKI, Socjologiczne aspekty muzealnictwa archeologicznego: poznawanie gości muzealnych 364
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski