foobar foobar
Latvijas arheoloġiskās senlietas Polijas krātuvēs
Zabytki łotewskie w zbiorach polskich


Arnis RADIŅŠ, Priekšvārds / Przedmowa / Foreword 7
Wojciech BRZEZIŃSKI, Priekšvārds / Przedmowa / Foreword 10
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Latvijas senlietu kolekciju Polijas krātuvēs vēsture / Dzieje kolekcji zabytków łotewskich w zbiorach polskich 13
Katalogs / Katalog
Pieminekļu un senlietu apraksti / Opisy stanowisk i zabytków 23
Senlietas / Zabytki 133
Radosław HERMAN, Viduslaiku tekstilatradumi no Viļakas
(Marienhausen) kapulauka / Zespół średniowiecznych tekstyliów
z cmentarzyska w Marienhaus
177
Irita ŽEIERE, Komentāri Radoslava Hermana rakstam "Viduslaiku tekstilatradumi no Viļakas (Marienhausen) kapulauka" / Uwagi
do artykułu Radosława Hermana "Zespół średniowiecznych tekstyliów
z cmentarzyska w Marienhaus"
213
Jānis CIGLIS, Arnis RADIŅŠ, Latvijas senlietas Polijas krātuvēs Austrumlatvijas 1. g. t. pr. Kr. - 14. gadsimta kultūretniskās situācijas kontekstā / Zabytki łotewskie w zbiorach polskich na tle sytuacji kulturowej Łotwy Wschodniej od 1 tysiąclecia przed Chr. po XIV w. 217
Zygmunt GLOGER, Izrakumi Viļakas (Marienhausen) /
Wykopaliska maryjenhauskie
233
Marek ZALEWSKI, Zigmunda Glogera arheoloġiskās ekspedīcijas /
O dalekich i bliskich wyprawach archeologicznych
246
Literatūra / Literatura 259
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski