Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych pt.:

Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia

W roku 2018 Państwowe Muzeum Archeologiczne realizuje projekt obejmujący przygotowanie, opracowanie redakcyjne i edytorskie oraz wydanie monografii nekropoli kultury przeworskiej z I wieku p.n.e. - 1. połowy II wieku n.e., ze stan. II w Łęgonicach Małych, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (umowa nr 3558/18/FPK/NID), zaś środki Państwowego Muzeum Archeologicznego pochodzą z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (umowa nr 605/UMWM/06/KP-DU-III/3252.43). Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica.

Monografia będzie efektem opracowania materiałów pochodzących z badań z lat 1965 i 1967, znajdujących się w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego, wykonanego przez współpracujące z Działem Epoki Żelaza PMA absolwentki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - Marię Kordowską i Katarzynę Kowalską. Uzupełnieniem katalogu materiałów archeologicznych i ich analizy kulturowo-chronologicznej będą aneksy z wynikami badań specjalistycznych: antropologicznych i archeozoologicznych (z uwzględnieniem analiz archiwalnych), antrakologicznych i petrograficznych, a także omówienie nielicznych materiałów z epoki brązu i/lub wczesnej epoki żelaza.
Opracowanie ukaże się w wersji polskiej w serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, tom VII, i wersji angielskiej w serii Monumenta Archaeologica Barbarica, tom XX (wyd. elektroniczne). Redaktorem tomu będzie dr Jacek Andrzejowski.

Kierownik projektu: dr Jacek Andrzejowski


Efektem realizacji tego projektu jest monografia autorstwa Marii Kordowskiej i Katarzyny Kowalskiej pt. Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą / Łęgonice Małe, Site II. A Cemetery of the Przeworsk Culture on the Lower Pilica River (red. Jacek Andrzejowski) Wersja polska ukazała się jako tom VII Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, zaś wersja angielska jako tom XX Monumenta Archaeologica Barbarica (wydanie elektroniczne na CD, dołączone do wersji polskiej).

 

Promocja wydawnictwa - 24 stycznia 2019 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.