Logo - Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - pt.:

"Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzecze"

W roku 2019 Państwowe Muzeum Archeologiczne realizowało projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu są prace badawcze i dokumentacyjne zmierzające do zaewidencjonowania i inwentaryzacji starożytnych i nowożytnych zabytków ruchomych i nieruchomych będących materialnym świadectwem dziedzictwa kulturowego w obrębie północnej części mikroregionu Urzecze (część południowa została opracowana w projekcie realizowanym w 2017 pt. Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły). Tak określony zakres terytorialny projektu jest wynikiem potrzeby ponownej weryfikacji obszarów zalewowych Wisły, które nie były poddane dokładnym badaniom w ramach programu Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). Dotyczy to również wysp (kęp) na rzece, które nigdy nie były przedmiotem badań archeologicznych, a nierzadko w przeszłości stanowiły integralne części stałego lądu. Jest to sprzeczne ze znaną nam obecnie funkcją komunikacyjną i kulturotwórczą Wisły w przeszłości, która znajduje potwierdzenie w wynikach badań wykopaliskowych z ostatnich lat (m. in. Czersk, Glinki, Sobienie Biskupie, Dziecinów, Piotrowice, Wilanów, Cieciszew) oraz etnograficznych, związanych z nadwiślańskim mikroregionem Urzecza.

Zadanie zostanie zrealizowane metodą badań powierzchniowych, które poprzedzi analiza Numerycznego Modelu Terenu (NMT).