Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna

 

W latach 2011-2014 Państwowe Muzeum Archeologiczne zrealizowało projekt badawczy
Między Wschodem a Zachodem. Cmentarzysko ze schyłku starożytności w Jartyporach nad Liwcem
sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr NN109 225640) na podstawie umowy nr 2256/B/H03/2011/40 z dnia 4 maja 2011 r. Wynikiem realizacji trzyletniego projektu jest monograficzne opracowanie materiałów archeologicznych pozyskanych podczas wieloletnich prac wykopaliskowych na cmentarzysku z późnej starożytności w Jartyporach nad środkowym Liwcem (gm. Liw, pow. węgrowski).

Efektem przeprowadzonych prac studyjnych, obejmujących analizę obiektów sepulkralnych opartą o polową dokumentację rysunkową i fotograficzną oraz interpretację jej wyników jest naukowy opis grobów i innych odkrytych na tym stanowisku obiektów (łącznie 480), uwzględniający ich pełną charakterystykę, identyfikację obrządku pogrzebowego i ewentualnych przejawów pierwotnych i wtórnych zabiegów związanych z pochówkami, oraz stratygrafię obiektów, ich identyfikację kulturową i datowanie. Drugą część studiów nad materiałami z nekropoli jartyporskiej stanowią analizy wszystkich materiałów ruchomych (ok. 2940 zabytków lub ich zespołów): identyfikacja funkcjonalna, typologiczna i chronologiczna, a w wielu wypadkach także technologiczna. W ramach tych badań wykonano też serie analiz specjalistycznych, obejmujących kostne materiały antropologiczne (oznaczono 443 zespoły szczątków) i zoologiczne (31 zespołów), materiały dendrologiczne (oznaczono 239 próbek węgli drzewnych) oraz tekstylia (19 próbek tkanin), zabytki ze stopów miedzi i srebra, razem z ich elementami zdobniczymi lub technologicznymi (łącznie ponad 130 próbek), oraz gatunkowe oznaczenia zabytków z poroża i kości (66 przedmiotów). Sporządzono cyfrowy wektorowy plan nekropoli, a zespoły grobowe zostały zilustrowane zgodnie z zasadami wypracowanymi dla serii wydawniczej Monumenta Archaeologica Barbarica. Tekstowa część monografii materiałów z nekropoli w Jartyporach obejmuje łącznie 445 stron tzw. znormalizowanych, część graficzna zaś 285 tablic ilustracyjnych (266 wielkości A4 i 19 wielkości A3) oraz mapki sytuacyjne oraz plan cmentarzyska.

Przewidujemy, iż po przetłumaczeniu na język angielski monografia materiałów z cmentarzyska w Jartyporach opublikowana zostanie w najbliższych latach w serii Monumenta Archaeologica Barbarica.

Kierownik projektu: dr Jacek Andrzejowski