foobar foobar
Tom XVI, 1939 (reedycja - 1948)
(French summaries)


Ludwik SAWICKI, Przedmowa VII
Roman JAKIMOWICZ, Józef Kostrzewski. Życiorys Jubilata 1
Witold HENSEL, Bohdan KOSTRZEWSKI, Roman JAKIMOWICZ,
Konrad JAŻDŻEWSKI,
Bibliografia prac prof. dra. Józefa Kostrzewskiego. Zestawienie prac, artykułów, notatek, życiorysów, bibliografii, recenzji i polemik z zakresu prehistorii i dziedzin pokrewnych
9
Zdzisław DURCZEWSKI, Zagadnienie grobów jamowych w kulturze łużyckiej i późniejszych ich nawiązań 35
Kazimierz SALEWICZ, Cmentarzysko łużyckie w Małusach Wielkich
i zagadnienia związków kultury łużyckiej z tzw. "kulturą grobów kloszowych"
53
Tadeusz SULIMIRSKI, Kultura łużycka a Scytowie 76
Władysław ŁĘGA, Grób skrzynkowy z Głubczyna w pow. złotowskim
a stosunek kultury grobów skrzynkowych do kultury łużyckiej
101
Konrad JAŻDŻEWSKI, Kujawskie przyczynki do zagadnienia tubylczości Słowian na ziemiach polskich 106
Edward LUBICZ-NIEZABITOWSKI, Hodowla zwierząt, łowiectwo
i rybactwo u mieszkańców Polski zachodniej w okresie halsztackim
(r. 700−400 przed Chr.) i wczesnohistorycznym (r. 600−1100 po Chr.)
162
Wojciech KOČKA, Grób ciałopalny ze starszego okresu rzymskiego
w Żerkowie w pow. jarocińskim
170
Tadeusz REYMAN, Zespół importów rzymskich z grobu ciałopalnego
w Giebułtowie w pow. krakowskim
178
Rudolf JAMKA, Ceramika siwa w świetle zespołów grobowych
odkrytych na obszarze Polski środkowej, zachodniej i południowo-zachodniej
201
Marcjan ŚMISZKO, Duże naczynia baniaste okresu rzymskiego
w Małopolsce Wschodniej
211
Józef MARCINIAK, Przyczynki do zagadnienia ciągłości osadnictwa
na ziemiach polskich w świetle badań wykopaliskowych w Złotej
w pow. sandomierskim
234
Józef WIDAJEWICZ, "Sulanes" czy "Bulanes"? 259
Witold HENSEL, Gród wczesnodziejowy w Kłecku
w pow. gnieźnieńskim
265
Jacek DELEKTA, Badania na podgrodziu w Lisewie
w pow. wąbrzeskim, w Ziemi Chełmińskiej
304
Wanda SOMMERFELD-SARNOWSKA, O tzw. "polskich" szyszakach wczesnośredniowiecznych 316
Stefan NOSEK, Ciałopalne mogiły z okresu wczesnohistorycznego
w Małopolsce Zachodniej
322
Zdzisław A. RAJEWSKI, Zabytki "awarskie" z Biskupina w pow. żnińskim 341
Tadeusz WIECZOROWSKI, Wczesnohistoryczne instrumenty muzyczne kultury staropolskiej z Wielkopolski i Pomorza 348
Irena SIWKÓWNA, Wczesnohistoryczny srebrny skarb ze Zbaraża starego w pow. zbaraskim 357
Jan FITZKE, Wczesnohistoryczne kurhany w Poddębcach
w pow. łuckim
363
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Denar z napisem "Princes Polonie - Vladvoi Dux" 370
Roman JAKIMOWICZ, Nowe materiały do dziejów złotnictwa staropolskiego 378
Jan ŻUREK, Wczesnodziejowe systemy odważania na ziemiach
polskich w świetle materiału wykopaliskowego i dokumentów
387
Helena CEHAK-HOŁUBOWICZOWA, Słowiańskie groby kurhanowe koło Czerniewicz w pow. dziśnieńskim 419
Zygmunt JAWORSKI, Próba badań wełny resztek tkanin z kurhanów wileńskich 456
Kazimierz TYMIENIECKI, Traktat merseburski z r. 1013 (ze studiów
nad kroniką Thietmara)
458
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski