foobar foobar
Tom XX/1, 1954
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Zdzisław RAJEWSKI, Zagadnienie złotnictwa
wczesnośredniowiecznego na ziemiach polskich
3
Materiały
Maria CHMIELEWSKA, Grób kultury tardenoaskiej
w Janisławicach, pow. Skierniewice
23
Wanda STĘŚLICKA-MYDLARSKA, Szczątki ludzkie znalezione
w grobie tardenoaskim w Janisławicach, pow. Skierniewice
49
Franciszek MACIEJEWSKI, Zdzisław RAJEWSKI, Franciszek WOKROJ, Ślady osadnictwa kultury t. zw. brzesko-kujawskiej w Biskupinie,
pow. Żnin
67
Odkrycia
Jerzy KMIECIŃSKI, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Piekle Dolnym, pow. Gdańsk 80
Bonifacy ZIELONKA, Cmentarzysko z młodszego okresu rzymskiego
w m. Gostkowo, pow. Toruń
80
Jerzy KMIECIŃSKI, Ciekawe naczynie kultury pomorskiej ze Starogardu,
pow. Starogard Gdański
82
Jerzy KMIECIŃSKI, Osada z późnego okresu rzymskiego w Sędzinie,
pow. Aleksandrów Kujawski
82
Jerzy KMIECIŃSKI, Ciekawe odkrycia pod absydą kościoła romańskiego
w Inowrocławiu
83
Jerzy GĄSSOWSKI, Neolityczny grób dziecka w Gródku nad Bugiem,
pow. Hrubieszów
84
Brunon MISZKIEWICZ, Neolityczne ludzkie szczątki kostne z Gródka nad Bugiem,
pow. Hrubieszów
85
Aleksander GARDAWSKI, Wyniki wstępnych badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym we wsi Chodlik, pow. Puławy 87
Jerzy KMIECIŃSKI, Stanowisko kultury ceramiki sznurowej z Wągłczewa,
pow. Sieradz
89
Jerzy KMIECIŃSKI, Grób kultury łużyckiej z Łagiewnik, pow. Sieradz 89
Jerzy KMIECIŃSKI, Cmentarzysko ciałopalne z III okresu brązu ze Stobnicy
pow. Piotrków Trybunalski
90
Jerzy KMIECIŃSKI, Cmentarzysko kultury wenedzkiej z wczesnego okresu rzymskiego
z m. Psary pow. Łowicz
90
Jerzy KMIECIŃSKI, Cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego w Włocinie,
pow. Sieradz
92
Jerzy KMIECIŃSKI, Grób kultury pomorskiej z powiatu piotrkowskiego 92
Kronika
Maria DEMBIŃSKA, Grody Czerwieńskie w r. 1953 94
Teresa UZDOWSKA, Konferencja terenowa w sprawie najstarszych grodzisk śląskich 95
Maria DEMBIŃSKA, Dyskusja w sprawie metody wykopaliskowej 97
Maria DEMBIŃSKA, Praca nad inwentaryzacją grodzisk 98
Maria DEMBIŃSKA, Konferencja w sprawie badań nad polskimi skarbami wczesnośredniowiecznymi 99
Teresa UZDOWSKA, Zjazd połączeniowy towarzystw archeologicznych
i numizmatycznych w Nowej Hucie
100
Naczelna Rada Muzealna i Konserwatorska 101
Stanisław NAHLIK, Konferencja w sprawie planu muzeów na rok 1954 101
Tadeusz ŻUROWSKI, Narada konserwatorów zabytków archeologicznych 101
Jerzy ANTONIEWICZ, Reorganizacja działu wystawowego Muzeum Mazurskiego
w Olsztynie
103
Jerzy ANTONIEWICZ, Archeologiczna wystawa objazdowa dla wojskowych obozów letnich 103
Jerzy ANTONIEWICZ, Wystawa archeologiczna w Płocku 104Tom XX/2, 1954
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Włodzimierz SZAFRAŃSKI, Z badań nad epoką patriarchalnej wspólnoty pierwotnej 107
Materiały
Maria GĄDZIKIEWICZ, Wybrane zagadnienia z badań nad kulturą grobów kloszowych 134
Ochrona zabytków
Krystyna JÓZEFOWICZÓWNA, Konserwacja reliktów kamiennej architektury wczesnośredniowiecznej w katedrze poznańskiej 174
Krzysztof DĄBROWSKI, Janina KARWOWSKA, Metoda konserwacji szkła rzymskiego na przykładzie kielicha ze wsi Piwonice, pow. Kalisz 179
Odkrycia
Renée HACHULSKA, Wyniki prac wykopaliskowych w Bieńczycach, pow. Kraków
1952 r.
186
Emil HACHULSKI, Wyniki badań w Mogile, pow. Kraków w 1952 r. 187
Emil HACHULSKI, Wyniki prac wykopaliskowych w Mogile w 1953 r. 188
Emil HACHULSKI, Radlice z późnego okresu rzymskiego z Mogiły pow. Kraków 189
Kazimierz BIELENIN, Dotychczasowe wyniki badań w Pleszowie pow. Kraków 190
Tadeusz AKSAMIT, Dwa groby ceramiki sznurowej z Nowej Huty pow. Kraków 191
Zdzisław SOCHACKI, Ślady osadnictwa neolitycznego we wsi Dłubnia, pow. Kraków 193
Kronika
MAD [Maria DEMBIŃSKA?], Powstanie Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk 194
Maria DEMBIŃSKA, Konferencja sprawozdawczo-planująca Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego 195
Stefan NOSEK, Stacja Archeologiczna Instytutu H.K.M. w Igołomii i jej badania
w r. 1953
197
Teresa UZDOWSKA, Prace przygotowawcze do konferencji w sprawie genezy miast na ziemiach polskich 200
Andrzej ŻAKI, Wawel starożytny i średniowieczny w świetle wykopalisk 200
Alicja ŁUKA, Wystawa pt. "Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk"
w Muzeum Pomorskim w Gdańsku
202
Alina KIETLIŃSKA, Najstarsza przeszłość Warszawy w ekspozycji muzealnej 204
Alina KIETLIŃSKA, Otwarcie wystawy archeologicznej w Lęborku na Pomorzu 204
Marian GOZDOWSKI, Pokaz zabytków archeologicznych w Muzeum w Łowiczu 205
Zdzisław RAJEWSKI, Nowa księga inwentarzowa materiału archeologicznego 206
Zdzisław RAJEWSKI, Nowy typ wystawy w Nowej Hucie 208
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa archeologiczna dla dużych zakładów przemysłowych 208Tom XX/3, 1954
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Witold HENSEL, O pochodzeniu Słowian 211
Materiały
Aleksandra ŚWIECHOWSKA, O najdawniejszej Warszawie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych 221
Andrzej ŻAKI, Wyniki wstępnych badań grodziska w Naszacowicach,
pow. Nowy Sącz
234
Lechosław RAUHUT, Ślady osadnictwa kultury iwieńskiej
na stanowisku w Biskupinie, pow. Żnin
252
Kazimierz KRYSIAK, Szczątki zwierzęce z wczesnej epoki brązu
w Biskupinie, pow. Żnin
260
Miscellanea
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Srebrna głowa byka z Sanu 263
Tadeusz POKLEWSKI, Halsztacki zespół ozdób brązowych
z Wakijowa, pow. Tomaszów Lubelski
267
Jan ŻAK, O chronologii ostróg o zaczepach haczykowato zagiętych
do wnętrza z Biskupina, pow. Żnin
276
Ochrona zabytków
Tadeusz ŻUROWSKI, Konserwacja neolitycznych kopalni krzemienia
w Krzemionkach Opatowskich
280
Odkrycia
Zbigniew PIECZYŃSKI, "Korkociągowe" kabłączki znalezione w katedrze poznańskiej 294
Zbigniew PIECZYŃSKI, Wczesnośredniowieczna gliniana forma odlewnicza
z Poznania
295
Teresa UZDOWSKA, Badania archeologiczne na Starym mieście
w Kaliszu w 1953 r.
296
Zdzisław RAJEWSKI, Waga nowego typu z Biskupina, pow. Żnin 297
Józef KAŹMIERCZYK, Czółno i łódź ze wsi Wały Śląskie, pow. Wołów 298
Józef KAŹMIERCZYK, Nowoodkryte cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich w Chróścicach, pow. Opole 299
Andrzej GAŁUSZKA, Nowoodkryte cmentarzysko ciałopalne okr. halsztackiego kultury łużyckiej w m. Dobrzeń Wielki, pow. Opole 300
Janusz KRAMAREK, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Krzanowicach,
pow. Opole
300
Andrzej GAŁUSZKA, Prace ratownicze na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej okresu halsztackiego we Wrocławiu-Gądowie 301
Aleksander GARDAWSKI, Cmentarzysko kultury łużyckiej w miejscowości Wrociszew, pow. Grójec 302
Jan GURBA, Cmentarzysko lateńsko-rzymskie w Masowie pow. Garwolin,
badane w 1953 r.
303
Józef MARCINIAK, Klucz z okresu rzymskiego z Niedźwiady, pow. Łowicz 304
Jerzy KMIECIŃSKI, Osada kultury nadcisańskiej w Biskupicach, pow. Sieradz 304
Jerzy KMIECIŃSKI, Nowe cmentarzysko rzymskie z miejscowości Czerników,
pow. Łęczyca
304
Włodzimierz BERNAT, Grodzisko w miejscowości Dmochy-Rodzonki,
pow. Wysokie Mazowieckie
304
Włodzimierz BERNAT, Kurhany z okresu wczesnożelaznego(?) z miejscowości Dmochy-Rodzonki, pow. Wysokie Mazowieckie 305
Jerzy ANTONIEWICZ, Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Włodki, pow. Sokołów Podlaski 306
Krzysztof DĄBROWSKI, Wczesnośredniowieczna osada we wsi Małożewo,
pow. Sokołów Podlaski
307
Michał DREWKO, Wielki kurhan wczesnośredniowiecznego cmentarzyska
we wsi Lipsko, pow. Zamość
307
Jan GURBA, Stanowisko kultury ceramiki wstęgowej malowanej we wsi Łopatki,
pow. Puławy
309
Kronika
Jerzy GĄSSOWSKI, Konferencja nad podręcznikiem Historii Polski Starożytnej
w Krakowie
310
Krzysztof DĄBROWSKI, Tadeusz ŻUROWSKI, II Zjazd Naukowy Konserwatorów Zabytków Archeologicznych 311
Zdzisław RAJEWSKI, Nowe drogi muzealnej akcji oświatowej 314
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum archeologicznego
w roku 1953
315
Wanda SARNOWSKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Śląskiego
we Wrocławiu w 1953 roku
321
Leon Jan ŁUKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Pomorskiego
w Gdańsku za 1953 rok
323Tom XX/4, 1954
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Jerzy ANTONIEWICZ, Zagadnienie wczesnożelaznych osiedli
obronnych na wschód od dolnej Wisły i w dorzeczu Pregoły
327
Materiały
Aleksander GARDAWSKI, Wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1952 roku w miejscowości Trzciniec, pow. Puławy 369
Miscellanea
Wanda GIŻBERT, Andrzej ŻAKI, Odkrycie rośliny sorgo (Andropogon Sorghum) w warstwie wczesnośredniowiecznej na Wawelu w Krakowie 397
Ochrona zabytków
Jerzy KMIECIŃSKI, Metoda i organizacja archeologicznych badań ratowniczych
na wielkiej budowie
408
Odkrycia
Krystyna JÓZEFOWICZÓWNA, Pastorał z Limoges znaleziony w Poznaniu 416
Józef KAŹMIERCZYK, Brązowa siekierka z III-IV okresu brązu ze wsi Bolewiny,
pow. Międzyrzec
416
Zbigniew TRUDZIK, Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego
w miejscowości Święty Wojciech, pow. Międzyrzec
417
Józef KAŹMIERCZYK, Stanowisko z młodszej epoki brązowej (?) w miejscowości Bledzew, pow. Skwierzyna 419
Jerzy KMIECIŃSKI, Grób kultury pomorskiej z miejscowości Choczewo,
pow. Lębork
420
Jerzy KMIECIŃSKI, Grób skrzynkowy kultury pomorskiej z miejscowości Żabno,
pow. Starogard
420
Bonifacy ZIELONKA, Cmentarzysko kultury pomorskiej z miejscowości Białośliwie, pow. Wyrzysk 420
Kazimierz GELINEK, Kielich szklany, znaleziony w miejscowości Parzeń, pow. Płock 421
Jerzy KMIECIŃSKI, Odkrycie późnolateńskiej osady produkcji żelaza we wsi Zgłowiączka, pow. Włocławek 422
Kronika
Krzysztof DĄBROWSKI, I konferencja robocza Działu I Archeologii Polski I.H.K.M. P.A.N. w Osiecznej koło Leszna 423
Zdzisław RAJEWSKI, Pobyt delegacji archeologów i historyków radzieckich
w Polsce
424
Zdzisław RAJEWSKI, Wizyta archeologa czechosłowackiego w Polsce 424
Gabriela MIKOŁAJCZYK, Wystawa archeologiczna w Gnieźnie 425
Zdzisław TOMASZEWSKI, Wystawa prac "Komisji Badań Dawnej Warszawy"
na Rynku Staromiejskim w Warszawie
425
Józef MARCINIAK, Sprawozdanie z działalności Oddziału Państwowego Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie w 1953 r. 426
Bogdan KOSTRZEWSKI, Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
w r. 1953
428
Barbara LEPÓWNA, Działalność Muzeum Archeologicznego w Łodzi w 1953 r. 432
Zygmunt ŚLUSARSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum
Lubelskiego w 1953 r.
436
Danuta HANULANKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w 1953 roku 437
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski