foobar foobar
Tom XXXIV/1, 1969
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jan KOWALCZYK, Początki neolitu na ziemiach polskich 3
Stefan K. KOZŁOWSKI, Z problematyki polskiego mezolitu. Wybrane zagadnienia z pradziejów dorzecza górnej i środkowej Wisły we wczesnym holocenie 70
Materiały
Tadeusz KALETYN, Ratownicze badania na cmentarzysku kultury unietyckiej w Tomicach, pow. Dzierżoniów 150
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Tadeusz KALETYN, Powstanie i kierunki działalności Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskich w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków 163
Franz HAMPL, Muzeum prahistorii w Austrii Dolnej 170
Odkrycia
Dariusz CZŁONKOWSKI, Badania w rejonie Elektrowni Wodnej Żydowo koło Sławna na Pomorzu Środkowym 177
Krzysztof NOWIŃSKI, Badania archeologiczno-architektoniczne w Golubiu-Dobrzyniu 180
Kronika
Krystyna MUSIANOWICZ, Hanna ze Strzeleckich Przybyłowiczowa 184
Bogusław GIERLACH, Działalność Konserwatora Zabytków Archeologicznych m.st. Warszawy w latach 1965-1966 184
Zdzisław RAJEWSKI, II Międzynarodowa Kampania Muzeów i XX-lecie ICOM'u 185
Zdzisław RAJEWSKI, X ogólnopolska konferencja archeologiczna w Rzeszowie 186Tom XXXIV/2, 1969
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Miscellanea
Jerzy GŁOSIK, Groby szkieletowe barwione z Pierkunowa, pow. Giżycko nad jeziorem Kisajno 189
Mieczysław PROSNAK, Statek jednopienny z Sierzchowa, pow. Łowicz 204
Bogusław GIERLACH, Zagadnienie lokalizacji pierwotnego grodu na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie 211
Jacek STRUPIECHOWSKI, Ślady późnośredniowiecznych i nowożytnych konstrukcji drewnianych na stanowisku Solec w Warszawie 215
Materiały
Aleksander CYNKAŁOWSKI, Osiedle kultury trypolskiej w Bodakach nad Horyniem 221
Zdzisław SOCHACKI, Materiały archeologiczne z Góry Chełmowej 228
Dariusz CZŁONKOWSKI, Badania archeologiczne na terenie dawnej Prochowni przy ul. Mostowej w Warszawie 235
Bogusław GIERLACH, Olga GIERLACH, Badania archeologiczne metodą studni na stanowisku Gnojna Góra w Warszawie 249
Krzysztof JANISZOWSKI, Odkrycie średniowiecznego osadnictwa na obszarze jurydyki Nowoświeckiej 254
Jacek STRUPIECHOWSKI, Materiały z wierceń badawczych na Górze Gnojnej w Warszawie w 1965 r. 258
Alina WIERCIŃSKA, Badania nad strukturą antropologiczną czaszek z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Warszawie-Wilanowie 270
Odkrycia
Zdzisław RAJEWSKI, Siekierka brązowa z okolic Szubina (uzupełnienie) 280
Brunon MISZKIEWICZ, Jerzy ROMANOW, Halsztackie cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Tomicach, pow. Dzierżoniów 280
Krzysztof NOWIŃSKI, Ślady osadnictwa w Warszawie-Annopolu 282
Jerzy TULISOW, Nieznany grocik typu scytyjskiego 285
Lidia EBERLE, Badania w Warszawie-Pradze na stanowisku Ratuszowa 5 w 1966 r. 285
Jerzy GŁOSIK, Topór żelazny znaleziony w Olszynce Grochowskiej w Warszawie na Gocławku 288
Kronika
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowa Konferencja ICOMU w Kolonii 290
Zdzisław RAJEWSKI, Zamknięcie II Międzynarodowej Kampanii Muzealnej w Słupsku 290
Zdzisław RAJEWSKI, Muzeum i nowa publiczność - międzynarodowe seminarium w Polsce 290
Marek KONOPKA, Kronika muzealnictwa archeologicznego w latach 1965 i 1966 291
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1967 r. 294Tom XXXIV/3-4, 1969
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Kazimierz GODŁOWSKI, Budownictwo, rozplanowanie i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku 305
Jerzy PIASKOWSKI, Cechy materiałowo-technologiczne wyrobów żelaznych jako kryteria kulturowo-technologiczne 332
Miscellanea
Krystyna MUSIANOWICZ, Guz ze wsi Morawy, pow. Radziejów 355
Barbara BALKE, Dwa późnolateńskie groby szkieletowe z Biskupina 361
Alina WIERCIŃSKA, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z okresu późnolateńskiego z Biskupina, pow. Żnin 370
Materiały
Jan MACHNIK, Archeologiczne badania powierzchniowe na Lubelszczyźnie 374
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Materiały kultury łużyckiej ze wschodniego Mazowsza i Podlasia 389
Alina WIERCIŃSKA, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska ciałopalnego w Ostrołęce, pow. Grójec 412
Dariusz CZŁONKOWSKI, Badania wykopaliskowe grodziska Stare Borne, pow. Koszalin w 1967 r. 421
Irena GÓRSKA, Badania sondażowe na Farskiej Górze w Ciechanowie 436
Henryk WIKLAK, Badania ratownicze na obszarze zbiornika wodnego "Sulejów" 443
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Henryk WIKLAK, Kilka uwag w sprawie konserwacji i badań skór wykopaliskowych 450
Odkrycia
Jan GURBA, Andrzej KUTYŁOWSKI, Grób kultury amfor kulistych w Kułakowicach, pow. Hrubieszów 454
Leszek GAJEWSKI, Topór z rogu jelenia z miejscowości Zawieprzyce, pow. Lubartów 454
Anna UZAROWICZOWA, Siekierka neolityczna z miejscowości Karmanowice, pow. Puławy 455
Andrzej KEMPISTY, Siekierka brązowa typu wschodniobałtyjskiego z Podlasia 455
Jan GURBA, Grób kultury pomorskiej z Malinówki, pow. Chełm 456
Tadeusz KALETYN, Grób ciałopalny na osadzie kultury łużyckiej w Dębnicy, pow. Trzebnica 457
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania wykopaliskowe w Raciążu, pow. Sierpc w 1967 r. 457
Tadeusz KALETYN, Osada wczesnośredniowieczna w Janówku koło Wrocławia 462
Bogdan BALCER, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w miejscowości Biała-Parcele, pow. Płock 463
Maria CHYŻEWSKA, Średniowieczne grodzisko we wsi Lucimia, pow. Zwoleń 465
Anna KLOSS, Badania wykopaliskowe na wzgórzu Czwartek, stanowisko 1 w Lublinie 465
Leszek GAJEWSKI, Naczynie kamienne znalezione w Gostyninie 467
Kronika
Andrzej JELEŃSKI, Wystawa "Praga Południe w wykopaliskach archeologicznych" 468
Aleksandra COFTA-BRONIEWSKA, Wystawa archeologiczna w Inowrocławiu 468
Andrzej JELEŃSKI, Wystawa "Warszawa w wykopaliskach archeologicznych" 469
Andrzej JELEŃSKI, Wystawa "Początki Państwa Polskiego" 471
Jan SIEKLICKI, Letnia akcja odczytowa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na obozach harcerskich 472
Marek URBAN, Wystawa "Najdawniejsza Warszawa" 473
Marek BORUTA, Wystawa "Pogotowie wykopaliskowe w akcji" 474
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum Międzynarodowej Unii Archeologii Słowiańskiej w NRD 474
Jan SIEKLICKI, Ogólnopolska konferencja: Muzea Regionalne ośrodkiem patriotycznego wychowania 475
Bogdan BALCER, "Prastary skarb" - film o kopalni prahistorycznej w Krzemionkach Opatowskich 475
Zdzisław RAJEWSKI, Jubileusz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 476
Zdzisław RAJEWSKI, Pokaz dziejów Arsenału i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 477
Andrzej JELEŃSKI, Zdjęcia lotnicze w polskich badaniach archeologicznych 478
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski