foobar foobar
Tom XXXV/1, 1970
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Z okazji II-ego Międzynarodowego Kongresu Archeologii Słowiańskiej w Berlinie - sierpień 1970 r.
Rozprawy
Krzysztof NOWIŃSKI, Uwagi na temat osadnictwa w okresach późnolateńskim i rzymskim w dorzeczu Bzury 5
Miscellanea
Maria CABALSKA, Wędzidła z pobocznicami z wielowarstwowych stanowisk wczesnośredniowiecznych 14
Janusz K. KOZŁOWSKI, W sprawie "Uwag ogólnych o ceramice promienistej (kanelowanej) w Polsce" 21
Zdzisław SOCHACKI, Jeszcze kilka uwag o kulturze ceramiki promienistej (kanelowanej) 25
Antoni MIERZEJEWSKI, Brązowy czekan z okresu tagarskiego kultury minusińskiej 33
Mieczysław PROSNAK, Stewa statku wydobytego z Wisły w pobliżu Kazimierza, pow. Puławy 40
Materiały
Maria CABALSKA, Badania archeologiczne przeprowadzone w Chełmcu, pow. Nowy Sącz w 1966 r. 44
Halina RÓŻAŃSKA, Cmentarzysko z okresu lateńskiego w miejscowości Suchodół, pow. Sochaczew, stanowisko 1 52
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko w miejscowości Nur Kolonia, pow. Ostrów Mazowiecka 69
Halina RÓŻAŃSKA, Wyniki badań w 1967 r. na cmentarzysku kultury pomorskiej w Sopieszynie, pow. Wejherowo, stanowisko 1 84
Henryk WIKLAK, Osada wczesnośredniowieczna w Olewinie, pow. Wieluń 92
Stanisław SKIBIŃSKI, Obiekty archeologiczne z terenu powiatu Chełm w spisach archiwalnych 103
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Emil E. FRADKIN, Zbiory archeologiczne w Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra I Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie 119
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologia, prahistoria i protohistoria w plastyce na wystawach 123
Odkrycia
Irena GÓRSKA, Znalezisko siekierek i toporków kamiennych z okolicy Ciechanowa 132
Zbigniew BAGNIEWSKI, Ceramika kultury dołkowo-grzebykowej ze Świętoszyna, pow. Milicz 133
Andrzej KEMPISTY, Znalezisko naczyń kultury trzcinieckiej w miejscowości Puczyce, pow. Łosice 136
Leszek GAJEWSKI, Wstępne badania archeologiczne w miejscowości Krzymosze, pow. Siedlce 137
Wojciech SZYMAŃSKI, Ślady rozproszone osadnictwa wczesnośredniowiecznego typu wiejskiego w okolicach Białej, pow. Płock 139Tom XXXV/2, 1970
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Miscellanea
Bogdan BALCER, W sprawie klasyfikacji materiałów krzemiennych 147
Materiały
Hanna WIĘCKOWSKA, Elżbieta KEMPISTY, Badania archeologiczne we wsi Sośnia, pow. Grajewo 164
Anna UZAROWICZOWA, Groby kultury ceramiki sznurowej z cmentarzyska wielokulturowego w Mierzanowicach, pow. Opatów 201
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Krzysztof NOWIŃSKI, Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Granicznej, pow. Świdnica 235
Odkrycia
Bogusław ABRAMEK, Cmentarzysko ciałopalne w miejscowości Turów-Zwiechy, pow. Wieluń, stanowisko 1 253
Stefan SKIBIŃSKI, Grób skrzynkowy kultury pomorskiej w Czułczycach, pow. Chełm Lubelski 254
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Składowicach, pow. Lubin Legnicki 255
Tadeusz KALETYN, Grób ciałopalny z okresu rzymskiego w Dębnicy, pow. Trzebnica 257
Stefan SKIBIŃSKI, Osada wczesnośredniowieczna w Czułczycach, pow. Chełm Lubelski 258
Anna KLOSS, Badania sondażowe na wzgórzu Czwartek stanowisko 4 w Lublinie 262
Tadeusz KALETYN, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Tomicach, pow. Dzierżoniów 264
Stefan SKIBIŃSKI, Cmentarzysko kurhanowe w Czułczycach, pow. Chełm Lubelski 266
Kronika
Jerzy GŁOSIK, Józef Mikulski 267
Zdzisław RAJEWSKI, Ogólnopolska Konferencja Konserwatorów Zabytków Archeologicznych 268Tom XXXV/3, 1970
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


25 lat Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Rozprawy
Teresa DĄBROWSKA, Z problematyki późnego okresu lateńskiego na terenach Polski Wschodniej 275
Miscellanea
Teresa DĄBROWSKA, Grób kultury przeworskiej z miejscowości Krasusze-Gołowierzchy, pow. Łuków, a niektóre zagadnienia chronologii 286
Jerzy POKRZYWNICKI, O starożytnych wyrobach z żelaza meteorytowego 295
Materiały
Marek HALICKI, Cmentarzyska kultury amfor kulistych i kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy na stanowisku IV 303
Irena i Andrzej KUTYŁOWSCY, Materiały kultury wstęgowej ceramiki malowanej i kultury strzyżowskiej z miejscowości Nieledew, pow. Hrubieszów 327
Olech JUSKOWIAK, Charakterystyka petrograficzna przedmiotów kamiennych z osady eolitycznej w Zawichoście-Podgórzu, pow. Opatów 340
Krzysztof DĄBROWSKI, Osada z okresów późnolateńskiego i rzymskiego ze wsi Piwonice, pow. Kalisz 347
Grażyna BOWNIK, Wczesnośredniowieczna osada w miejscowości Chruszczów-Kolonia, pow. Puławy 393
Odkrycia
Jerzy GŁOSIK, Ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Świnna, pow. Opoczno 406
Jerzy GŁOSIK, Zniszczony grób ciałopalny kultury łużyckiej w miejscowości Odrzywołek, pow. Grójec 406
Teresa DĄBROWSKA, Materiały kultury przeworskiej z Popielowa, pow. Węgrów 407
Bogusław ABRAMEK, Cmentarzysko ciałopalne kultury wenedzkiej w Wieluniu 408
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Raciążu, pow. Sierpc w 1969 r. 413
Jerzy FOGEL, Badania podwodne stanowisk archeologicznych na Jeziorze Bnińskim, pow. Śrem 415
Maria CABALSKA, Wstępne badania wykopaliskowe na stanowisku w Chełmie, pow. Bochnia 417
Leszek GAJEWSKI, Badania powierzchniowe nad Szreniawą w okolicy miejscowości Niedźwiedź, pow. Miechów 420
Anna UZAROWICZOWA, Nowe znaleziska archeologiczne z powiatu Puławy 422
B. GÓRECKI, Wielokulturowa osada w Zacharzycach, pow. Wrocław 423Tom XXXV/4, 1970
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Teresa LIANA, Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim 429
Materiały
Anna UZAROWICZOWA, Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych na stanowisku XIV w Klementowicach, pow. Puławy 492
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Cmentarzysko kultury łużyckiej z ceramiką malowaną w Kunicach, pow. Legnica 514
Bogusław ABRAMEK, Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Dzietrzkowicach, pow. Wieluń 531
Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Zabytki z cmentarzyska w Marchwaczu, pow. Kalisz 540
Henryk WIKLAK, Badania ratownicze w Cedrowicach, pow. Łęczyca 548
Andrzej FLORKOWSKI, Szczątki ludzkie z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Gostkowie, pow. Toruń 552
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Włodzimierz SZAFRAŃSKI, Plenerowy rezerwat archeologiczny w Płocku 557
Odkrycia
Marian KACZYŃSKI, Grot oszczepu z późnego okresu rzymskiego znaleziony we wsi Leszczewek, pow. Suwałki 569
Andrzej KOPERSKI, Późnorzymski grot oszczepu z Pikulic, pow. Przemyśl 569
Krystyna MUSIANOWICZ, Dwa naczynia z VI-VII w. z Mazowsza w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 570
Leszek GAJEWSKI, Niedatowany kopiec w miejscowości Czerniejów, pow. Lubartów 572
Jerzy GULA, Małgorzata ŚLASKA, Odkrycie drewnianych konstrukcji obronnych na terenie zamku w Giżycku 573
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1968 r. 575
Alicja ŁUKA, Wystawa o prasłowiańskich grodach kultury łużyckiej na pograniczu Wielkopolski i Kujaw 582
Marian KACZYŃSKI, Sympozjum naukowe poświęcone archeologii ziem północno-wschodniej Polski w Olsztynie 583
Sekcja fotografii naukowej Związku Polskich Artystów Fotografików 584
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski