foobar foobar
Tom XXXIX/1, 1974
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław SOCHACKI, Z zagadnień muzealnictwa archeologiczno-historycznego Litewskiej SRR 3
Jan KOWALCZYK, Badania powierzchniowe palącym zadaniem archeologii 28
Ryszard MAZUROWSKI, Możliwości poznawcze badań powierzchniowych 32
Krzysztof KOWALSKI, Badania powierzchniowe w archeologii 40
Stefan WOYDA, O pracach nad zdjęciem archeologicznym terenu Mazowsza i Podlasia 44
Miscellanea
Jerzy PYRGAŁA, Rogowe narzędzia plecionkarskie z I w. p.n.e - XI/XII w. na ziemiach polskich 48
Alina KIETLIŃSKA, Unikatowa płytka żelazna i inne zabytki z cmentarzyska kurhanowego w Lisowie, pow. Grójec 55
Materiały
Anna UZAROWICZOWA, Materiały kultury amfor kulistych i kultury łużyckiej z Podgajcza, pow. Opatów 62
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych z cmentarzyska w Karczewcu, pow. Węgrów 80
Jerzy GŁOSIK, Krzysztof KOWALSKI, Katalog materiałów zabytkowych Pogotowia Archeologicznego za 1971 r. 90
Odkrycia
Jerzy GŁOSIK, Neolityczne topory i motyki rogowe znad dolnego Bugu 102
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania archeologiczne na cmentarzysku szkieletowym wczesnośredniowiecznym w Białej Starej, pow. Płock w 1968 r. 103
Jerzy GULA, Nowe odkrycia na terenie zamku w Rawie Mazowieckiej 106
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania archeologiczne na zamku w Ciechanowie 107
Jerzy GŁOSIK, Berdysz żelazny z okolic Malborka 109
Jerzy GŁOSIK, Fajki gliniane z miejscowości Kalinowo, pow. Ostrów Mazowiecka 110
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1972 111
Aleksander KOŚKO, XX-lecie badań Katedry Archeologii UAM na Kujawach - wystawa "Przeszłość Mątew w świetle badań archeologicznych w Inowrocławiu 119
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja w Budapeszcie poświęcona historii rzemiosł w średniowieczu 120Tom XXXIX/2, 1974
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Muzealnictwo i konserwatorstwo
Kazimierz BIELENIN, Dymarki Świętokrzyskie 123
Materiały
Jacek MIŚKIEWICZ, Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzyska kultury łużyckiej z Kosina, pow. Kraśnik (Stanowiska I, II, III) 131
Andrzej MARCINKIAN, Badanie osady kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Lubniewicach, pow. Sulęcin 205
Teresa DĄBROWSKA, Cmentarzysko kultury czerniachowskiej w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 229
Jerzy PYRGAŁA, Cmentarzysko ciałopalne z późnego okresu rzymskiego w Drozdowie, pow. Płońsk 237
Mieczysław KACZKOWSKI, Położenie, zasięg i rozplanowanie najstarszych wczesnośredniowiecznych osad otwartych w okolicach Głogowa 247
Odkrycia
Jerzy BĄBEL, Przęślik wapienny ze stan. I w Wojciechowicach, pow. Opatów 257
Marek BORUTA, Neolityczny topór z rogu jelenia z miejscowości Pomiechówek, pow. Nowy Dwór Mazowiecki 257
Jerzy BĄBEL, Siekiera krzemienna z Grochowic, pow. Opatów 258
Renata MADYDA, Nowe znalezisko na terenie wsi Wola Pawłowska, pow. Lipsko 258
Tadeusz SZCZUREK, Pozostałości osadnictwa neolitycznego w Strzelcach Krajeńskich 259
Leszek GAJEWSKI, Jan GURBA, Ślady osiedla z wczesnej epoki żelaza na stanowisku 1 we wsi Kopyłów, pow. Hrubieszów 260
Tadeusz KALETYN, Dwa groby kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Twardogórze, pow. Syców 261
Teresa DĄBROWSKA, Brązowa bransoleta z Ruskiej Wsi, pow. Radzyń Podlaski 262
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko kultury przeworskiej we Wrocławiu-Sołtysowicach 263
Teresa DĄBROWSKA, Zabytki z cmentarzyska w Bujakach, pow. Siemiatycze 265
Andrzej KOPERSKI, Odkrycie pieca garncarskiego z okresu rzymskiego na terenie Przemyśla 266
Tadeusz SZCZUREK, Dwa groty bełtów z miejscowości Strzelce Krajeńskie 267
Leszek GAJEWSKI, Nowe stanowisko archeologiczne we wsi Pełczyska, pow. Pińczów 268
Kronika
Teresa LIANA, Dr Alina Kietlińska 270
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologia na II Kongresie Nauki Polskiej w Warszawie 271
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Ekspozycja archeologiczna w Izbie Pamiątek w Grudusku, pow. Ciechanów 271
Zdzisław RAJEWSKI, Pamiątkowy medal odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie dla Państwowego Muzeum Archeologicznego 272
Jan SIEKLICKI, Sesja popularno-naukowa: Śródmieście Warszawy wczoraj, dziś i jutro 272Tom XXXIX/3, 1975
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Zbigniew BUKOWSKI, Charakter osadnictwa kultury łużyckiej na Kujawach i we wschodniej Wielkopolsce 275
Miscelllanea
Magdalena MĄCZYŃSKA, Szklany paciorek z "twarzami" z Balic, pow. Mościska 297
Imre LENGYEL, Brunon MISZKIEWICZ, Porównanie wyników określenia płci i wieku szczątków ciałopalnych metodą morfologiczną i biochemiczną 301
Materiały
Andrzej MARCINKIAN, Wczesnołużyckie cmentarzysko ciałopalne w Nowej Soli-Koserzu 305
Janusz PIONTEK, Antropologiczna charakterystyka grobów ciałopalnych z cmentarzyska z III okresu epoki brązu w Nowej Soli-Koserzu 313
Janusz PIONTEK, Jan STRZAŁKO, Późnolateńskie szkielety z Biskupina, pow. Żnin 317
Krystyna MUSIANOWICZ, Cmentarzysko kurhanowe z VI-XIII w. w Klimentowiczach koło Szepietówki (USRR) 325
Lechosław RAUHUT, Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Cmentarzysko z XII-XIII w. w obudowie kamiennej w Rybałtach, pow. Siemiatycze 339
Jerzy GULA, Badania wykopaliskowe w latach 1968−1969 na terenie zamku w Ostródzie 373
Renata MADYDA, Wyniki badań przeprowadzonych w Lisowie, pow. Opatów 385
Odkrycia
Jerzy BĄBEL, Podwójny młotek kamienny z Wólki Okopskiej, pow. Chełm Lubelski 397
Jerzy GŁOSIK, Neolityczny topór kamienny z miejscowości Małyszówka, pow. Dąbrowa Białostocka 397
Krzysztof KOWALSKI, Zabytki neolityczne z Nowego Daromina, pow. Sandomierz 397
Jerzy BĄBEL, Naczynie kultury amfor kulistych ze stanowiska XII w Broniszowicach, pow. Opatów 398
Krzysztof KOWALSKI, Topór kamienny z pow. Sandomierz 399
Jerzy GŁOSIK, Znaleziska toporów kamiennych z okolic Pisza i Kolna 399
Bogusław ABRAMEK, Siekierka miedziana z Okalewa, pow. Wieluń 400
Teresa DĄBROWSKA, Materiały kultury przeworskiej z Tonkiel, pow. Siemiatycze 400
Teresa DĄBROWSKA, Zabytki kultury przeworskiej ze Słochów Annopolskich, pow. Siemiatycze 401
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania archeologiczne na zamku w Szczytnie w 1969 r. 403
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania grodziska wczesnośredniowiecznego w Raciążu, pow. Sierpc w 1970 r. 405
Krzysztof KOWALSKI, Nowe stanowiska archeologiczne z pow. Opatów 408
Bogusław ABRAMEK, Nowe znaleziska archeologiczne znad górnej Prosny 412
Kronika
Zygmunt W. PYZIK, Wystawa zbiorów archeologicznych ks. S. Skurczyńskiego w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach 413
Iwo SAWICKI, Muzealny Przegląd Filmów - Kielce 414
Krystyna MUSIANOWICZ, Wystawa "Prapolskie wierzenia, wyobrażenia i obrzędy w twórczości Franciszka Walczowskiego oraz tkaniny Zofii Walczowskiej" 415Tom XXXIX/4, 1975
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Poświęcony profesorowi Zdzisławowi Rajewskiemu
Krystyna MUSIANOWICZ, Wspomnienie o prof. Z. Rajewskim 419
Władysława KOLAGO, Bibliografia publikowanych prac, artykułów, komunikatów i notatek profesora Zdzisława Adama Rajewskiego 429
Od redakcji 444


Zdzisław RAJEWSKI
Materiały do pradziejów oraz wczesnych dziejów Warszawy i jej okolic
445
Zagadnienie początków wsi zwanych służebnymi 476
Problem Awarów na północ od łuku Karpacko-Sudeckiego 481
Konstrukcje hakowe wałów wczesnośredniowiecznych 486
Rzemiosło u Słowian we wczesnym średniowieczu 492
Smoła i dziegieć u Słowian 497
Pogańscy kapłani-czarodzieje w walce klasowej Słowian we wczesnym średniowieczu 503
O producentach broni u Słowian we wczesnym średniowieczu 510
Koń w wierzeniach u Słowian wczesnośredniowiecznych 516
Archeologiczno-muzealne perspektywy na Górnym Śląsku 522
O potrzebach metodycznych i organizacji badań na niektórych obiektach zabytkowych 528
Ekspozycja kompleksów osadniczych na salach muzealnych 537
Archeologia w służbie społecznej 540
O koncepcji prezentacji reliktów archeologicznych "in situ" 546
Nowy sposób publikacji źródeł archeologicznych 550
Koncepcja muzeum i wystawy w Gnieźnie 552
Uwagi o metodzie badań niektórych reliktów archeologicznych pradawnych wierzeń 555
Aerofotografia w badaniach terenowych w Polsce 560
Polskie badania archeologiczne 567
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski