foobar foobar
Tom XL/1, 1975
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Miscellanea
Anna UZAROWICZOWA, Ornament na naczyniu kultury pucharów lejkowatych z Ostrowca Świętokrzyskiego 3
Alina KIETLIŃSKA, Broń kultury przeworskiej z okolic Kalisza w Państwowym Muzeum Archeologicznym 13
Alina WIERCIŃSKA, Źródła antropologiczne od okresu późnolateńskiego do okresu rzymskiego w Polsce 19
Mieczysław J. DĄBROWSKI, Andrzej HUNICZ, Margarita KARDASZ, Badania archeologiczne i dendrochronologiczne prowadzone na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w 1973 r. 27
Materiały
Elżbieta SACHSE-KOZŁOWSKA, Górnopaleolityczne materiały krzemienne z Horodnicy nad Dniestrem (Ukraińska S.R.R.) 37
Jan FITZKE, Cmentarzysko kultury strzyżowskiej w Torczynie pod Łuckiem na Wołyniu 53
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych z cmentarzysk kultury grobów kloszowych na terenie Mazowsza 63
Krystyna MUSIANOWICZ, Osada z IX-X w. w Strzyżowie, pow. Hrubieszów na tle osadnictwa górnego Pobuża 83
Dymitr KOMITOWSKI, Badania paleopatologiczne szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Złotej Pińczowskiej 113
Odkrycia
Leszek GAJEWSKI, Nowe znalezisko puchara z rodzaju malowanych naczyń grupy malickiej tzw. kultury nadcisańskiej w Małopolsce 119
Halina RÓŻAŃSKA, Popielnica twarzowa z miejscowości Dębki, pow. Puck 119
Barbara KOWALCZYK, Wczesnorzymski grzebień z Chrobrza, pow. Pińczów 120
Leszek GAJEWSKI, Puchar z okresu rzymskiego z Pełczysk, pow. Pińczów 121
Edward KRAUSE, Średniowieczna figurka kobieca z Jeziorska, pow. Turek 122
Kronika
Krystyna MUSIANOWICZ, Wiesława GAWRYSIAK, Stefan Antoni Dembiński (wspomnienie pośmiertne) 125
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Helena Olczakowa (wspomnienie pośmiertne) 126
Jacek MIŚKIEWICZ, Teresa WĘGRZYNOWICZ, Ekspozycja urn twarzowych kultury pomorskiej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 126
Marek URBAN, "Dzieje i kultura Afryki Zachodniej" wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 128
Tadeusz BARANOWSKI, Wystawa w Kaliszu pt. "Inwestorzy chronią kulturalne dziedzictwo narodu" 130
Jerzy GŁOSIK, Pogotowie Archeologiczne w Telewizji Radzieckiej 131
Andrzej HUNICZ, Sesja archeologiczna pt. "Problemy badań i dokumentacji obiektów architektonicznych" 132
Jerzy GŁOSIK, Konferencja prasowa dziennikarzy zagranicznych akredytowanych w Polsce o Pogotowiu Archeologicznym 132
M. ROTENGRUBER, Jubileusz Kazimierza Kuca 133Tom XL/2, 1975
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Muzealnictwo i konserwatorstwo
Jacek LECH, O konieczności ochrony prahistorycznych kopalń krzemienia. Uwagi i postulaty 139
Jerzy BĄBEL, Zniszczenia, badania i ochrona rezerwatu w Krzemionkach, pow. Opatów 149
Materiały
Anna UZAROWICZOWA, Wielokulturowe neolityczne stanowisko VII w Klementowicach, pow. Puławy 179
Alicja LASOTA, Grób zwierzęcy kultury amfor kulistych w Klementowicach, pow. Puławy 205
Olga GIERLACH, Góra Trębaczy w Trzebnicy w świetle badań archeologicznych w 1964 r. 209
Maria SUPRYN, Półmajolikowa ceramika z Jarosławia 239
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1973 265
Teresa STAŃCZUK-RÓŻYCKA, Jacek MIŚKIEWICZ, Zagadnienia zaplecza konserwatorsko-badawczego Warszawskiego Ośrodka Archeologicznego 272
Helena MALINOWSKA-ŁAZARCZYK, Wystawa czasowa Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 272Tom XL/3, 1975
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Józef BEDNARCZYK, Aleksander KOŚKO, Edward KRAUSE, Tadeusz MAKIEWICZ, Z badań nad schyłkową fazą rozwoju kultury amfor kulistych na Kujawach (Osadnictwo kultury amfor kulistych w rynnie Jeziora Pakoskiego) 275
Jadwiga CHUDZIAKOWA, Ślady kanibalizmu odkryte na grodzisku kultury łużyckiej w Gzinie, pow. Chełmno 291
Materiały
Krzysztof KOWALSKI, Sprawozdanie z badań sondażowych osady kultury lendzielskiej w Przemyślu 299
Jerzy BĄBEL, Krzysztof KOWALSKI, Osada kultury amfor kulistych w Kosowicach, pow. Opatów 307
Andrzej MARCINKIAN, Wczesnołużyckie cmentarzysko ciałopalne w Swarzynicach, pow. Sulechów 317
Janusz PIONTEK, Antropologiczna analiza materiałów kostnych z grobów ciałopalnych odkrytych w Swarzynicach, pow. Sulechów 333
Renata MADYDA, Krzysztof TUNIA, Sprawozdanie z badań w Czyżowie, pow. Dąbrowa Tarnowska, prowadzonych w 1971 r. 337
Kunka SZUBERT, Materiały kultury przeworskiej z Czarnocina, pow. Łódź z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 353
Teresa DĄBROWSKA, Wyniki prac wykopaliskowych w Kopciach, pow. Węgrów 359
Teresa LIANA, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowym Mieście, pow. Rawa Mazowiecka 375
Aleksandra COFTA-BRONIEWSKA, Badania archeologiczne w Inowrocławiu i powiecie inowrocławskim w latach 1967-1973 411
Odkrycia
Ryszard F. MAZUROWSKI, Neolityczne znaleziska bagienne z miejscowości Tchórznica, pow. Sokołów Podlaski 419
Ryszard F. MAZUROWSKI, Topór rogowy z okolic Frankopola, pow. Sokołów Podlaski 420
Anna UZAROWICZOWA, Nowe zabytki neolityczne z powiatu Puławy 420
Leszek GAJEWSKI, Toporek kamienny z Pełczysk, pow. Pińczów 421
Adam WALUŚ, Stanowisko kultury łużyckiej w miejscowości Turowiec, pow. Chełm 421
Halina RÓŻAŃSKA, Ceramika kultury pomorskiej z cmentarzyska w Łęgonicach Małych, pow. Opoczno w zbiorach PMA w Warszawie 422
Wiesław ZAJĄCZKOWSKI, Cmentarzysko z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w miejscowości Sobienie Kiełczewskie I, pow. Otwock 424
Leszek GAJEWSKI, Jan GURBA, Nowe znalezisko metalowej końcówki pasa w pow. hrubieszowskim 426
Andrzej KOPERSKI, Miecz średniowieczny z Radymna, pow. Jarosław 427
Jerzy GŁOSIK, Gwizdek gliniany o kształtach zoomorficznych, znaleziony nad Narwią w okolicach Pułtuska 428Tom XL/4, 1975
(Russian, English and Polish summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Sympozjum Peruanistyczne i wystawa "Starożytne Peru"
Od Redakcji 435
Otwarcie obrad przez Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, doc. dra habil. K. Dąbrowskiego 438
Andrzej WIERCIŃSKI, Racial Taxonomy of Some Past and Living Populations of Peru 441
Maria FRANKOWSKA, La economia rural el Perú durante el ultimo periodo de la dominacion de los Incas y sus cambios despues de la conquista) 457
Andrzej KRZANOWSKI, Historia, estado actual y perspectives de la investigations polacas peruanistas 469
Federico KAUFFMANN DOIG, Pasado y perspectives de la arqueologia en el Peru 477
Janusz K. KOZŁOWSKI, Quelques problemes concernat les industries preceramiques de la zone andine du Perou 481
Peter NEUMAN, Die illustrierte Chronik des peruanischen Indianers Felipe Guaman Poma de Ayala 485
Zamknięcie obrad przez Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, doc. dra habil. K. Dąbrowskiego 491
Jerzy HALICKI, Wernisaż z okazji wystawy "Starożytne Peru" 493
Krzysztof KOWALSKI, Wystawa "Starożytne Peru" 497
Miscellanea
Wiesław ZAJĄCZKOWSKI, Grób z wczesnego okresu epoki brązu w miejscowości Łysinin, pow. Żnin 503
Alina WIERCIŃSKA, Krystyna SZLACHETKO, Badania antropologiczno-odontologiczne szkieletu ludzkiego z wczesnego okresu epoki brązu z miejscowości Łysinin, pow. Żnin 509
Mieczysław PROSNAK, Statek jednopienny z Jeziora Lednickiego, pow. Gniezno 515
Józef BEDNARCZYK, Aleksander G. ROŻYCKI, Zastosowanie prospekcji magnetycznej w badaniach stanowisk archeologicznych 521
Materiały
Jerzy BĄBEL, Badania powierzchniowe dorzecza rzeki Kamionki, w pow. opatowskim 531
Kazimierz MAJEWSKI, Polskie badania archeologiczne kultury rzymskiej w Bułgarii 581
Odkrycia
Jan MICHALSKI, Nowe znaleziska obsydianu na stanowisku Warszawa-Służew, ul. Fosa 589
Jerzy BĄBEL, Krzemienna siekiera ze wsi Spławy, pow. Kraśnik Lubelski 590
Leszek GAJEWSKI, Znalezisko z początków epoki brązu z Putnowic, pow. Chełm Lubelski 590
Ryszard F. MAZUROWSKI, Siekierka brązowa typu wschodniobałtyjskiego z Grycewa, pow. Kętrzyn 591
Jan MICHALSKI, Stanowisko kultury grobów kloszowych Warszawa-Służew, ul. Fosa 591
Adam WALUŚ, Nowe stanowisko z epoki żelaza w miejscowości Putnowice Kolonia, pow. Chełm Lubelski 592
Kronika
Halina RÓŻAŃSKA, Mgr Maria Gądzikiewicz-Woźniakowa (wspomnienie pośmiertne) 595
Teresa DĄBROWSKA, Dr Jacek Miśkiewicz (wspomnienie pośmiertne) 596
Halina MODRZEWSKA, Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego w 1974 roku 597
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski