foobar foobar
Tom XLI/1, 1976
(Russian, English and Polish summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Wanda WOLSKA, Some Remarks Concerning the Polychromy of the Roman Carved Monuments of Dacia 3
Materiały
Jerzy GŁOSIK, Ślady osadnictwa kultury lendzielskiej z ceramiką kłutą w Gogółkowie, pow. Żnin 14
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Osadnictwo starszej fazy epoki brązu z Warszawy-Zerzenia 18
Barbara BALKE, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Brzeźcach, pow. Białobrzegi, stanowisko 1 37
Teresa LIANA, Kurhan i cmentarzysko płaskie kultury przeworskiej na stan. II w Łęgonicach Małych, pow. Opoczno 64
Jadwiga CHUDZIAKOWA, Wczesnośredniowieczne osadnictwo na terenie Torunia w świetle źródeł archeologicznych 128Tom XLI/2, 1976
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Materiały
Halina RÓŻAŃSKA, Cmentarzysko kultury pomorskiej i grobów kloszowych we wsi Pasikonie, pow. Sochaczew 139
Barbara BALKE, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Brzeźcach, pow. Białobrzegi (stanowisko 2) 155
Michał PARCZEWSKI, Badania archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Komornie, pow. Koźle 210
Halina ŚLEDZIK, Sprawozdanie z badań drogi wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej w Żmigrodzie, woj. wrocławskie 216
Jerzy GŁOSIK, Katalog Pogotowia Archeologicznego za rok 1972 (III) 225
Recenzje i polemiki
Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны европейской части СССР в эпоху неолита, Материалы и Исследования по Археологии СССР, No 172, Ленинград 1973, ss. 234, tabl. 70 (Elżbieta KEMPISTY) 241
Somogyi Múzeumok Közleményei (Mitteilungen der Museen des Komitates Samogy) Tom I, Kapasvár 1973, s. 412, tablice i ilustracje w tekście (Krystyna MUSIANOWICZ) 249
Irena Pavlů, Prażska keramika dvanáctého a třináctého století, Praha 1971, s. 96, mapka znalezisk archeologicznych i numizmatycznych, 116 tablic, 8 plansz fotograficznych, katalog znalezisk (Maria MIŚKIEWICZOWA) 250
"Apulum", Acta Musei Apulensis, T. X, Alba Iulia 1972, s. 888, ryciny w tekście (Kazimierz MAJEWSKI) 252
"Apulum", Acta Musei Apulensis, T. XI, Alba Iulia 1973, s. 939, ryciny w tekście (Kazimierz MAJEWSKI) 254
Zagadnienia obrządku ciałopalnego (uwagi o poglądach M. Cabalskiej) (Jarosław M. KOLCZYŃSKI) 254Tom XLI/3, 1976
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Niektóre zagadnienia związane z występowaniem kości zwierzęcych na cmentarzyskach kloszowych 263
Miscellanea
Tadeusz J. HORBACZ, Miecz z przedstawieniami Marsa i Victorii ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 281
Teresa DĄBROWSKA, Materiały z cmentarzyska w Księżych Młynach, gm. Pęczniew, woj. sieradzkie 292
Jerzy KOLENDO, W sprawie lokalizacji cmentarzyska odkrytego na Mazowszu w końcu XVII wieku 301
Materiały
Elżbieta KEMPISTY, Zofia SULGOSTOWSKA, Pierwsza osada neolityczna z ceramiką typu Dubiczaj w północno-wschodniej Polsce 305
Halina MODRZEWSKA, Krystyna MUSIANOWICZ, Wyniki badań na wielokulturowych stanowiskach w Węgiercach, woj. bydgoskie, w roku 1974 325
Tadeusz MAKIEWICZ, Badania archeologiczne w Rydzynie, woj. leszczyńskie 342
Kronika
Teresa STAŃCZUK-RÓŻYCKA, Próby konserwacji drewna pochodzącego z wykopalisk w Biskupinie 359
Krzysztof KOWALSKI, "10 000 lat Biskupina i okolic" - wystawa w Biskupinie 361
Jerzy HALICKI, "Mozaiki rzymskie z Tunezji" wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 363
Zofia SULGOSTOWSKA, Iłża - naśladownictwo wskazane 366
Kazimierz BIELENIN, Międzynarodowe sympozjum starożytnego hutnictwa żelaza w Eisenstadt 367
Jerzy BĄBEL, Teresa WĘGRZYNOWICZ, Ogólnopolska konferencja archeologiczno-konserwatorska we Wrocławiu 368
Józef PLACHA, Współpraca Koła Archeologicznego w Laskach z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 370
Jerzy GŁOSIK, Szkolne Koło Archeologiczne w Olkuszu 372
Jerzy GŁOSIK, Archeologiczny apel młodzieży szkolnej z Otwocka 373
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1975 374Tom XLI/4, 1976
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Stefan K. KOZŁOWSKI, Prądy międzykulturowe w mezolicie Europy zachodniej 383
Krystyna MUSIANOWICZ, Przyczynek do kontaktów polsko-pruskich w początku średniowiecza 393
Wanda WOLSKA, Dardu NICOLEASCU-PLOPSOR, Uwagi o współzależnościach biologiczno-kulturowych w badaniach populacji pradziejowych 399
Materiały
Henryk WIKLAK, Materiały kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej w Polsce środkowej 412
Łucja i Jerzy OKULICZOWIE, Cmentarzyska kultury pomorskiej i z okresu rzymskiego w Michałkowie, gm. Dobrzyń, woj. Włocławek 435
Teresa LIANA, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Łęgonicach Małych, gm. Odrzywół, woj. radomskie, na stanowisku I 461
Odkrycia
Leszek GAJEWSKI, Nowoodkryte stanowisko archeologiczne w miejscowości Wesołówka, woj. lubelskie 489
Leszek GAJEWSKI, Kolia z paciorków fajansowych w zbiorach Muzeum Ziemi Zamojskiej w Zamościu 490
Halina RÓŻAŃSKA, Materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z miejscowości Wschowa w woj. leszczyńskim 491
Leszek GAJEWSKI, Jan GURBA, Najdalej na południowy zachód wysunięte stanowisko kultury zarubinieckiej 493
Leszek GAJEWSKI, Wyroby żelazne w zbiorach Muzeum Ziemi Zamojskiej w Zamościu 494
Wojciech DZIEDUSZYCKI, Żelazna szpila pierścieniowata z Kruszwicy 496
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski