foobar foobar
Tom XLIII/1, 1978
(Russian, English and Polish summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Renata MADYDA-LEGUTKO, The buckles with imprint ornamentation 3
Elżbieta NOSEK, Chemical analysis of the buckle from Strzegocice 17
Materiały
Roman FOJUD, Michał KOBUSIEWICZ, Osadnictwo z epoki kamienia w Zwoli, woj. poznańskie 18
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Osadnictwo kultury trzcinieckiej i łużyckiej w Drohiczynie, woj. białostockie, na stanowisku Kozarówka 32
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Drohiczynie, woj. białostockie, na stanowisku Kozarówka II 49
Teresa DĄBROWSKA, Cmentarzyska kultury przeworskiej i wielbarskiej na stanowisku "Kozarówka" w Drohiczynie, woj. białostockie 62
Krystyna MUSIANOWICZ, Osadnictwo z VI-VIII w. w Drohiczynie, w woj. białostockim 83
Milan STLOUKAL, Alina WIERCIŃSKA, Anthropological study of human bone remains from cremation graves at Drohiczyn, voivodship Białystok. Early iron age 105
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1976 115
Anna POZARZYCKA-URBAŃSKA, Zebranie naukowe poświęcone wynikom badań wykopaliskowych w Kamieńczyku oraz propozycjom modernizacji opracowań monograficznych 124Tom XLIII/2, 1978
(Russian, English and Polish summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Bogdan BALCER, Krzysztof KOWALSKI, Z badań nad krzemieniem pasiastym w pradziejach 127
Wanda WOLSKA, Différences ethniques dans le rituel funéraire des nécropoles romaines de Dacie 147
Miscellanea
Anna POZARZYCKA-URBAŃSKA, Zabytki pochodzenia celtyckiego na obszarach zachodniobałtyjskich 155
Jan DUNIN-KARWICKI, Analiza bronioznawczo-metalograficzna trzech mieczy wczesnoœredniowiecznych ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 165
Materiały
Zofia SULGOSTOWSKA, Augustów-Wójtowskie Włóki, woj. suwalskie. Osada paleolityczna i neolityczna 173
Krzysztof CYREK, Nieznane zabytki z grobu w Janisławicach, woj. skierniewickie i nowe obserwacje nad tym zespołem 213
Tadeusz MALINOWSKI, Kości zwierzęce w grobach kultury pomorskiej w Wielkopolsce 227
Odkrycia
Ryszard GRYGIEL, Wiór z krzemienia świeciechowskiego znaleziony w Radziejowie Kujawskim 239
Barbara IŚKÓW, Ślady osadnictwa pradziejowego na stanowisku 8 w Komorowicach, woj. wrocławskie 240
Stanisław FLOREK, Nowe stanowisko w dorzeczu górnej Oławy 240
Krzysztof SPYCHAŁA, Osada kultury łużyckiej znad górnej Oławy 241
Ewa BRENNER, Osada kultury łużyckiej w Wąwolnicy na Dolnym Śląsku 243
Bogusław WERNER, Grób skrzynkowy kultury pomorskiej z Seroczyna, woj. siedleckie 244
Leszek GAJEWSKI, Średniowieczne wyroby garncarskie w zbiorach Muzeum Ziemi Zamojskiej w Zamościu 244
Kronika
Danuta JASKANIS, Pół wieku "Z otchłani wieków" 247
Anna URBAŃSKA, Wystawa "Starożytna Emona" 250
Jerzy GŁOSIK, Wystawa "Zarys pradziejów Ziemi Kampinoskiej i okolic" w Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy, woj. Stołeczne 251
Jerzy GŁOSIK, Archeologia a Ludowe Wojsko Polskie 252
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski