foobar foobar
Tom XLVII/1, 1982
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jerzy KOLENDO, Nowo odkryte napisy na dwóch mieczach rzymskich ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 3
Marcin BIBORSKI, Piotr KACZANOWSKI, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI, Wyniki badań metaloznawczych dwóch mieczy rzymskich ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 15
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Z problematyki pochówków dziecięcych odkrytych na cmentarzysku w Czekanowie, woj. siedleckie 25
Materiały
Andrzej RACHWANIEC, Osada kultury trzcinieckiej i łużyckiej na stan. 68 w Nowej Hucie-Krzesławicach 59
Maria BAZIELICH, Materiały kultury łużyckiej i kultury Gava ze stanowiska 22 w Zesławicach-Dłubni (Kraków-Nowa Huta) 71
Maria BAZIELICH, Materiały kultury łużyckiej i kultury Gava ze stanowiska 21 w Zesławicach-Dłubni (Kraków-Nowa Huta) 91
Maria BAZIELICH, Wyniki analiz technologicznych ceramiki kultury Gava i kultury łużyckiej ze stanowisk w Małopolsce i północno-zachodniej Mołdawii 107
Kunka MITKOWA-SZUBERT, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Komsinie, woj. Płock 121
Piotr KACZANOWSKI, Jadwiga SZTWIERTNIA, Identyfikacja znalezisk terra sigillata z Drochlina, woj. Częstochowa w świetle analiz mineralogiczno-petrograficznych i technicznych 135Tom XLVII/2, 1982
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Karol SZYMCZAK, Styl technologiczny wiórów krzemiennych. Badanie na przykładzie późnomezolitycznych zespołów kultur janisławickiej i chojnicko-pieńkowskiej 131
Marta GODŁOWSKA, Nowohucki zespół osadniczy na tle wpływów południowych we wczesnym i środkowym neolicie Małopolski 143
Aleksander KOŚKO, Z badań nad problematyką równoleżnikowych kontaktów kulturalnych społeczeństw dorzeczy Odry i Wisły w młodszej epoce kamienia 161
Materiały
Jerzy LIBERA, Przemysł krzemienny kultury pucharów lejkowatych na Lubelszczyżnie 169
Sławomir JASTRZĘBSKI, Marta ŚLUSARSKA, Grobowce kultury pucharów lejkowatych z Lublina-Sławinka i Miłocina-Kolonii, woj. lubelskie 191
Zdzisław KAPICA, Wanda KOZAK-ZYCHMAN, Opracowanie antropologiczne szczątków kostnych kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska I i II w Lublinie-Sławinku 231
Barbara BARGIEŁ, Zdzisław KAPICA, Alicja ŚMIESZKIEWICZ-SKWARSKA, Grobowiec kultury pucharów lejkowatych w Wąwolnicy, woj. lubelskie 239
Anna UZAROWICZ-CHMIELEWSKA, Fosa obronna na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Stryczowicach, woj. Kielce, w świetle czteroletnich badań wykopaliskowych 245
Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA, Kości zwierzęce z neolitycznej osady w Stryczowicach, gm. Waśniów, woj. kieleckie 267
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski