foobar foobar
Tom LVI, 2002-2003 (2003)
(English and Lithuanian or Byelorussian summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


75 lat Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (1928−2003)
Wojciech BRZEZIŃSKI, 75 lat Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 3
Wojciech NOWAKOWSKI, Działalność naukowa PMA 7
Danuta PIOTROWSKA, Z dziejów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 13
Miscellanea
Jerzy LIBERA, Nowe znalezisko gromadne krzemiennych narzędzi wiórowych na stanowisku 1C w Gródku nad Bugiem 37
Jerzy LIBERA, Znaleziska gromadne siekier krzemiennych z Lubelszczyzny 45
Marek FLOREK, Anna ZAKOŚCIELNA, Depozyt wiórów krzemiennych z Krowiej Góry koło Sandomierza (stan. 14. gm. Łoniów, woj. świętokrzyskie)
Aneks: Witold MIGAL, Analiza technologiczna wiórów z Krowiej Góry k. Sandomierza
51

60
Anna DRZEWICZ, Dwa czekany typu Nortycken z Czubina ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 63
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Zabytki z wczesnej epoki żelaza z terenów Rosji w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 69
Bartłomiej KARCH, Materiały z wczesnej epoki żelaza z Kalisza Tyńca, woj. wielkopolskie 87
Aleksandra ŻÓRAWSKA, Dwa nieznane cmentarzyska kultury łużyckiej z Ziemi Dobrzyńskiej 103
Vykintas VAITKEVIČIUS, Badania cmentarzyska kurhanowego koło wsi Pakalniai na Litwie. Przyczynek do dyskusji nad datowaniem początków kultury kurhanów wschodniolitewskich 111
Sylwia MAŁACHOWSKA, Nieznany skarb (?) z Leszna koło Łęczycy 125
Materiały
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Groby kloszowe z cmentarzyska w Stodzewie, gm. Parysów, stan. 3 131
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Cmentarzysko fazy wielkowiejskiej na stan. 1 we Władysławowie Chłapowie, woj. pomorskie 145
Urszula KOBYLIŃSKA, Zbigniew KOBYLIŃSKI i Dariusz WACH, Wyniki badań wykopaliskowych grodziska w Klukowiczach na Podlasiu 189
Aleksandra ŻÓRAWSKA, Ocalałe i niepublikowane materiały z badań Waldemara Heyma w Bystrzcu, powiat kwidzyński (Weißhof, Kr. Marienwerder) 229
Zbigniew NOWAKOWSKI, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Żdżarowie, pow. sochaczewski 283
Polskie badania w Dawidgródku nad Horyniem (część 1)
Sylwia MAŁACHOWSKA, Polskie badania archeologiczne na grodzisku w Dawidgródku nad Horyniem (Białoruś) 381
Caroline EARWOOD, Wooden Artefacts from the Medieval Town of Dawidgródek, Belarus 393
Sylwia MAŁACHOWSKA, Wyroby z żelaza i obróbka tego metalu na terenie grodu w Dawidgródku nad Horyniem (Białoruś) 431
Sylwia MAŁACHOWSKA, Obróbka metali nieżelaznych z grodziska w Dawidgródku nad Horyniem (Białoruś)
Aneks: Longina KOZIOROWSKA, Metaloznawcze badania zabytków pochodzących z Dawidgródka w dawnym powiecie stolińskim (Białoruś)
451

463
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski