foobar foobar
Tom LX, 2008 (2008)
(English and Polish Summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Wojciech BRZEZIŃSKI, Dzień dzisiejszy i perspektywy Państwowego Muzeum Archeologicznego

Present and Future Perspectives of the State Archeological Museum

3


Rozprawy
Maria KRAJEWSKA, Spuścizna Erazma Majewskiego w Pracowni Dokumentacji Naukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie. W 150. rocznicę urodzin Erazma Majewskiego (1858-1922)

The Legacy of Erazm Majewski (1858-1922) in the Documentations Department
of the State Archaeological Museum in Warsaw. On His 150th Birthday Anniversary

9Marek FLOREK, Cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych
na Wyżynie sandomierskiej. Historia i stan badań

Cemeteries of the Funnel Beaker Culture (TRB) in Sandomierz Upland. History
and State of Research

97Miscellanea
Dorota SŁOWIŃSKA, Katarzyna DEJTROWSKA, Ulla LUND HANSEN,
A Roman Painted Glass Beaker from a Przeworsk Culture Cemetery
at Zaborów, Western Mazowsze

Malowany puchar szklany z cmentarzyska kultury przeworskiej w Zaborowie
na zachodnim Mazowszu

125Jacek ANDRZEJOWSKI, Andrzej PRZYCHODNI, Terra sigillata
z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na zachodnim Podlasiu

Terra Sigillata from a Wielbark Culture Cemetery at Jartypory, Western Podlasie Region

161Adam CIEŚLIŃSKI, Dariusz WYCZÓŁKOWSKI, Zapinka gąsienicowata
z Tumian, pow. olsztyński. Problem zaniku kultury wielbarskiej nad Łyną

A Caterpillar Brooch from Tumiany, distr. Olsztyn. The Decline of the Wielbark Culture on the Łyna River

179Henriette LYNGSTROM, Technologia produkcji żelaza i wyrób noży żelaznych na terenie Danii od 500 r. przed Chr. do 1000 r. po Chr.

Iron Technology and Iron Knives Found in Denmark, 500 BC - AD 1000

189


Materiały
Adam KULESZA, Ceramiczne materiały neolityczne ze stanowiska IA
w Strzyżowie, pow. hrubieszowski

A Neolithic Ceramic Assemblage from Strzyżów, site IA, distr. Hrubieszów

197


Mirosława ANDRZEJOWSKA, Stanowisko ze schyłku epoki brązu
i z wczesnej epoki żelaza w Dziecinowie, pow. otwocki

Late Bronze and Early Iron Age Site at Dziecinów, distr. Otwock

225


Łukasz Maurycy STANASZEK, Analiza antropologiczna materiału kostnego z cmentarzyska w Dziecinowie, pow. otwocki

Anthropological Analysis of Bone from the Cemetery at Dziecinów, distr. Otwock

321


Tomasz PUROWSKI, Wyniki badań wykopaliskowych osady obronnej
w Tarławkach, pow. węgorzewski

A Fortified Settlement of West Balt Barrow Culture from the Early Iron Age
at Tarławki, distr. Węgorzewo

335


Dariusz KRASNODĘBSKI, Marek DULINICZ, Tomasz SAMOJLIK,
Hanna OLCZAK, Bogumiła JĘDRZEJEWSKA, Cmentarzysko ciałopalne kultury wielbarskiej w uroczysku Wielka Kletna (Białowieski Park Narodowy, woj. podlaskie)

A Cremation Cemetery of the Wielbark Culture in Kletna Range (Białowieża National Park, Podlasie Province)

361
OD REDAKCJI
Zasady opracowania tekstów do publikacji
w "Wiadomościach Archeologicznych"
377
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski