foobar foobar
Tom VII, 1922
(French summaries)


Rozprawy
Stefan KRUKOWSKI, Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu
i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców
i wyrobów. Cz. II.
34
Stefan KRUKOWSKI, Znaczenie stref recesywnych ostatniego zlodowacenia Polski dla znajomości najstarszych pionierów cywilizacji
na obszarze tegoż zlodowacenia
92
Ludwik SAWICKI, Przyczynek do znajomości techniki obróbki krzemienia 58
Mieczysław TRETER, Organizacja zbiorów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej 3
Materiały
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Zbiór wykopalisk w Muzeum Starożytności
im. Wł. Tarczyńskiego w Łowiczu
121
Irena SAWICKA, Groby kloszowe we wsi Śniadków Górny (pow. garwoliński) 98
Zygmunt SZMIT, Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych
w Hryniewiczach Wielkich koło Bielska Podlaskiego
107
Józef ŻUROWSKI, Skarb bronzowy z Żydowa 78
Drobne wiadomości
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Broń kamienna znaleziona we wsi Koczery (pow. bielski) 146
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Dwa naczynia typu łużyckiego z Beszowy (pow. stopnicki) 148
Piotr BIEŃKOWSKI, Jak rozkopywać cmentarzyska płaskie? 142
Michał BERNSZTEJN, Tadeusz Dowgird (Wspomnienie pośmiertne) 148
Michał RAWICZ-WITANOWSKI, Archeologia przeddziejowa w "Słowniku Geograficznym Król. Polskiego i in. krajów słowiańskich" Tom XIII 145
Ś. p. Erazm Majewski 154
Nowe wykopaliska na Podolu 154
Dział urzędowy
Sprawozdanie z II Konferencji konserwatorów okręgowych, odbytej w Poznaniu
w dniach 11−13 marca 1922 r.
155
Sprawozdanie z III Konferencji konserwatorów okręgowych, odbytej w Warszawie
w dn. 24 i 25 czerwca 1922 r.
158
Zestawienie Budżetów Państw. Grona Konserwatorów Zabytków
Przedhistorycznych za l. 1919 - 1922
160
Subwencje Wydziału Nauki Ministerstwa W. R. i O. P. 167
Rozporządzenie Ministra W. R. i O. P. w sprawie utworzenia Rad Muzealnych 167
Sprawozdania z literatury
Dr. Leon Kozłowski. Groby megalityczne na wschód od Odry. Kraków 1921
(Józef KOSTRZEWSKI)
168
Ludwik Sawicki. O metodzie badań stanowisk otwartych (wydmowych). Warszawa 1921 (Stefan KRUKOWSKI) 174
Dr. Józef Kostrzewski. Słowniczek przedhistoryczny niemiecko-polski. Warszawa 1921 (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 177
Kazimierz Stołyhwo. Prymitywny posąg kamienny z Łuzek na Podlasiu. "Arch. Nauk Antropol. T. N. W.". t. II. Lwów - Warszawa 1922 (Stefan KRUKOWSKI) 177
Kazimierz Stołyhwo. Poszukiwania prehistoryczne jaskini Dziewiczej w Łazach
w Olkuskiem. "Arch. Nauk Antropol. T. N. W.". t. I. Lwów - Warszawa 1921
(Stefan KRUKOWSKI)
178
I. Świeńcicki. Pro muzeji i muzejnyctwo. Narysy i zamitky. Lwów 1920
(Włodzimierz ANTONIEWICZ)
180
Obzor Praehistoricky. Organ "Spolecnosti ceskoslovenskych praehistoriku
v Praze". Rocnik I. Ses. I. Praha 1922 (Włodzimierz ANTONIEWICZ)
181
Spis czasopism, otrzymywanych za "Wiadomości Archeologiczne" 181
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski