| Strona Główna | Powrót do listy stanowisk| Informacje ogólne o stanowisku|

Konikowo, gm. Gołdap, woj warmińsko-mazurskie
Osada kultury sudowskiej
Marcin Engel
sezony wykopaliskowe
 
2005
ilustracja dekoracyjna


W sezonie 2005 w zachodniej części osady założono wykop badawczy o powierzchni 50 m2. Wykop przecinał najlepiej zachowany relikt zachodniego wału plateau osady (fot. 1). Podczas 4 tygodni wykopalisk prowadzonych od 01.08. do 26.08.2005 r. odkryto 4 obiekty - XXVI, XXVII (fot. 2), XXVIII oraz obiekt tzw. "palisadę" (fot. 3) i trzy dołki posłupowe (A, B i C) oraz przebadano uchwycony we wschodniej części wykopu skraj kilkunastocentymetrowej warstwy kulturowej. Znaleziono kilkadziesiąt fragmentów ceramiki oraz żelazne okucie pasa.

ilustracja dekoracyjna
fot.1

ilustracja dekoracyjna
fot.2

ilustracja dekoracyjna
fot.3

Wał zachodni przecięto w miejscu jego kulminacji obejmując również przylegającą do wału część plateau osady. Badania wykopaliskowe nie wykazały obecności śladów konstrukcji wału poza warstewką spalenizny na jego zwieńczeniu, będącej być może reliktem palisady, płotu lub innej formy drewnianego ogrodzenia. Wał zbudowany jest z naturalnych warstw szarożółtego żwiru oraz jasnożółtego drobnoziarnistego piasku. Biorąc pod uwagę fakt, że pozostała część wzgórza, na którym znajduje się osada zbudowana jest z podobnego materiału wydaje się prawdopodobne, że wał powstał z hałdy ziemi będącej pozostałością po wyrównywaniu terenu. Natomiast brak w wale przemieszanych warstw i przemyć może sugerować, że wyżej wymienione prace miały miejsce przed rozpoczęciem funkcjonowania osady. Ponad to w obrębie wału zarejestrowano 3 obiekty jamowe oraz 3 dołki posłupowe. U podnóża wału uchwycono natomiast zachodnią granicę warstwy kulturowej zalegającej w północnej i centralnej części plateau osady.
Równolegle z badaniami na osadzie st. 2 prowadzone były prace wykopaliskowe na st. 1 grodzisku. Sezon 2005 był powrotem na to stanowisko po 16 latach (ostatnio badania prowadzone były w roku 1989). Niewielka ilość materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie wyżej wspomnianych badań, a co za tym idzie brak możliwości precyzyjnego określenia funkcji i chronologii tego obiektu skłoniły ekspedycję wykopaliskową Działu Archeologii Bałtów PMA do wznowienia badań. W sezonie 2005 założono wykop badawczy o powierzchni 12,5 m2 w części południowej majdanu grodziska, części dotychczas nie rozpoznanej wykopaliskowo. Wykop celowo ulokowano bezpośrednio przy wałach grodziska licząc na uchwycenie nie zniszczonego układu stratygraficznego stanowiska.

ilustracja dekoracyjna
fot. 4

W trakcie tegorocznych badań wykopaliskowych odkryto fragment bruku kamiennego składającego się z dużych i średnich kamieni wypełnionych warstwą szarobrunatnego piasku (fot. 4). Niestety zarówno w warstwie jak i między kamieniami nie znaleziono materiału zabytkowego co w znaczny sposób utrudnia interpretację tej konstrukcji. Wydaje się jednak, że bruk ten może być związany z konstrukcjami tego typu zarejestrowanymi w centralnej i północnej części majdanu grodziska.


| Strona Główna | Powrót do listy stanowisk| Informacje ogólne o stanowisku|