TP/4/2022 - „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”

 

17
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Oznaczenie postępowania: TP/4/2022 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 2 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Załączniki do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

odpowiedzi na pytania 24.06.2022.pdf

rys.19_v5_PW_EL_el.inst._piętro.pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.06.2022

Rys.20_v5_PW_EL_inst_poddasze.pdf

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 14.06.2022

rys.18_v9_PW_EL_inst_parter_dodatkowe.pdf

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyniku postępowania