TP/5/2022 - Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

 

28
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie." Rodzaj zamówienia: dostawa; Oznaczenie postępowania: TP/5/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Załączniki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSpecyfikacja warunków zamówienia wraz edytowalnymi załącznikami

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 12 października

Plik zawiera: 1) wyjaśnienie treści SWZ wraz zawiadomieniem o zmianie: treści SWZ, terminów składania i otwarcia ofert oraz czasu związania ofertą; 2) nowy formularz oferty w formie edytowalnej

Informacja o kwocie na realizację zamówienia: 190 000 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarcia ofert - skan

Ogłoszenie o wyniku postępowania