Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymalo I nagrodę w tegorocznej, XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” w kategorii - Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”

Tegoroczni laureaci:

Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”:

 • I miejsce – wystawa pt. „Dom wieczności Wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;
 • II miejsce – wystawa pt. „Ludowe stradivariusy” – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;
 • III miejsce ex aequo – wystawa pt. „Od Malewicza do Strzemińskiego” – Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu oraz wystawa pt. „Galeria Wzornictwa Polskiego” – Muzeum Narodowe w Warszawie.

Wyróżnienia:

 • projekt pt. „Modernizacja części wystawy stałej – sekwencji Pawiacki Dzień 1939-1944” – Muzeum Niepodległości w Warszawie;
 • wystawa pt. „O potrzebie Tworzenia Widzeń 1929-2017” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;
 • wystawa pt. „Syrena herbem Twym zwodnicza” – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Rekonstrukcja grobowca wezyra pokryta polichromowanymi reliefami.(fot. Andrzej Witas)

Wystawa pt. Dom wieczności Wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca prezentowała jedno z najważniejszych odkryć misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Saqqara (Egipt)  - grobowiec wezyra Merefnebefa (XXIII wiek p.n.e.).
Honorowy patronat:
Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik
Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu - Jego ekscelencja Pan Hosam Rafik Mohamad Alkaweesh
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego - prof. UW dr hab. Marcin Pałys.

Organizatorzy:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Warszawskiego
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Polsko-Egipska Misja Archeologiczna Saqqarafot. Piotr Augustyniak

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymalo I nagrodę w tegorocznej, XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” w kategorii - „Muzealny projekt edukacyjny”

Tegoroczni laureaci:

Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”:

 • I miejsce – projekt pt. „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;
 • II miejsce – projekt pt. „Industrialna Fabryka Talentów” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;
 • III miejsce – projekt pt. „Stacja Dzieci” – Stacja Muzeum w Warszawie.

Wyróżnienia:

 • projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w muzeum romantyzmu w Opinogórze’’ – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;
 • projekt pt. „Lekcja edukacyjna Anatomia sportu” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
 • projekt pt. „Zwrotnik Kultury – Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku” – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.Projekt pt. „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski ” W trakcie lekcji, wspomaganej interaktywną prezentacją multimedialną przedstawiliśmy najnowsze teorie dotyczące powstania pierwszych płacideł, produkcji monet na ziemiach dzisiejszej Polski w epoce żelaza oraz form płacenia we wczesnym średniowieczu.

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.fot. Piotr Augustyniak

 

 

 

Inwestycje realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie w latach 2017-2018

MODERNIZACJA BUDYNKU ARSENAŁU - SIEDZIBY PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO

W latach 2016-2017 została wykonana dokumentacja techniczno-projektowa modernizacji skrzydła północnego i wschodniego Arsenału. Głównymi celami tej modernizacji są: powiększenie powierzchni wystawowej Muzeum, wyposażenie sal wystawowych we wszystkie niezbędne urządzenia (dźwig, klimatyzacja, wentylacja itp.) oraz przeniesienie i modernizacja biblioteki naukowej PMA (75 tyś. tomów) na parter skrzydła wschodniego w celu udostępnienia jej dla szerszej grupy czytelników również w czasie niezwiązanym z pracą Muzeum. W ramach tego projektu przewidywane jest stworzenie nowej wystawy stałej poświęconej pradziejom i średniowieczu ziem polskich, dwukrotnie większej od dotychczasowej.


Arsenał Warszawski w XVIIIw.

Arsenał Warszawski w latach 1815- 1830.


Rzut parteru wraz z pomieszczeniami biblioteki w skrzydle wschodnim


Rzut pierwszego piętra - wystawa stała


Rzut poddasza - pomieszczenia użytkowe
Plan nowej wystawy stałej


Wizualizacja fragmentu wystawy stałej

Obecnie trwa przygotowywanie dodatkowej dokumentacji techniczno-projektowej rewitalizacji dziedzińca Arsenału. Fotografia prezentuje stan obecny.

W dniu 19 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 258/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Województwa Mazowieckiego, w której zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania "Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" w łącznej wysokości 29.062.000 zł w tym:
2018 - 172.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,
2019 - 5.500.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,
2020 - 13.390.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,
2021 - 10.000.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PRACOWNIA KONSERWACJI DREWNA W RYBNIE

Agregat prądotwórczy
W związku z rozpoczęciem w tym roku konserwacji zabytków w PKD w Rybnie, aby zapewnić bezpieczną pracę znajdujących się tam urządzeń oraz właściwą stabilizację wymiarową mokrego drewna archeologicznego, konieczny jest zakup agregatu prądotwórczego. Urządzenie to zapewni stały dostęp energii elektrycznej w razie wyłączenia zasilania lub awarii na obszarze gminy lub w samej Pracowni. Po rozpoczęciu zabiegów konserwatorskich, przerwy w dostawie prądu mogą spowodować uszkodzenie elementów wanny wyposażonej w systemem grzewczy, przeznaczonej do impregnacji drewna w roztworach glikoli polietylenowych. Nawet krótka przerwa w dostawie prądu może spowodować również przerwanie procesu liofilizacji, a następnie niekontrolowany wzrost temperatury wewnątrz komory próżniowej, powodujący pękanie i deformacje zabytkowego drewna. Dodatkowo, wyłączenie chłodni służącej w Pracowni do zamrażania i przechowywania drewna po etapie impregnacji doprowadzi do niekontrolowanego suszenia zabytkowego drewna, a w jego następstwie do skurczu materiału oraz deformacji elementów uniemożliwiających późniejszą rekonstrukcję statku w miejscu ekspozycji.
Wysokość dotacji (agregat prądotwórczy oraz stacja demineralizacji wody): 175.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja rok 2018.


Planowane miejsce lokalizacji agregatu prądotwórczego

Stacja demineralizacji wody
Zakup stacji demineralizacji wody umożliwi bezpieczną pracę urządzeń znajdujących się w Pracowni Konserwacji Drewna oraz właściwy przebieg procesu stabilizacji wymiarowej mokrego drewna archeologicznego. Zabytki poddane prawidłowym procesom konserwatorskim znacznie dłużej pozostają w dobrej kondycji, co nie generuje dodatkowych kosztów związanych z ich rekonserwacją. Urządzenie zapewni wodę o odpowiednich parametrach, która wykorzystywana będzie do przechowywania zabytkowych obiektów – np. elementów konstrukcyjnych szkuty z Czerska oraz przygotowywania roztworów glikoli polietylenowych, stosowanych podczas procesu ich impregnacji i konserwacji.

Ponadto, PMA otrzymało dotację na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej budowy pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem przeznaczonego do przechowywania zabytków archeologicznych pochodzących z epiki żelaza . Wysokość dotacji 70.000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja do końca 2018 roku.


Planowany nowy magazyn zbiorów archeologicznych będzie budynkiem o zbliżonej kubaturze do magazynu nr 2 widocznego na zdjęciu powyżej.

Otrzymano również dotację na dokumentację techniczno-projektową modernizacji budynku portierni w Ośrodku Magazynowo- studyjnym w Rybnie. Wysokość dotacji 50.000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja do końca 2018 roku.


Portiernia w Rybnie - stan obecny.


DZIAŁ KONSERWACJI MUZEALIÓW PMA - ARSENAŁ SKARBIEC

Szafa klimatyzacyjna
Zakup nowej szafy klimatyzacyjnej ma na celu optymalizację warunków klimatycznych niezbędnych do bezpiecznego i wieloletniego, przechowywania znajdujących się w kolekcji PMA muzealiów o szczególnym znaczeniu. Stabilizacja wilgotności oraz temperatury należy do podstawowych działań prewencyjnych zapewniających ochronę zbiorom muzealnym. Niewłaściwy sposób kontroli parametrów mikroklimatycznych powietrza, bądź całkowity brak ich optymalizacji, mógłby wywołać nieodwracalne zmiany w obiektach zabytkowych. Na zdjęciu poniżej dotychczas wykorzystywane urządzenie w PMA. Wysokość dotacji: 53.000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja rok 2018.


ZAKUP SAMOCHODU

Państwowe Muzeum Archeologiczne otrzymało środki na zakup samochodu osobowo-dostawczego, przeznaczonego m.in. do wsparcia działań w dziedzinie ochrony dziedzictwa archeologicznego. Samochód posiada siedem miejsc i może przewozić ekipę badawczą wraz z podręcznym sprzętem pomiarowym i detekcyjnym. Z uwagi na wyposażenie w komputer pokładowy i łączność internetową wraz z routerem WIFI pojazd umożliwia łączność on line z siecią Internet na obszarze badanych stanowisk archeologicznych. Jest to ogromne wsparcie dla jednego z podstawowych zadań realizowanych przez PMA jakim jest badanie i ochrona reliktów archeologicznych na obszarze nie tylko Mazowsza, ale także innych regionów naszego kraju.
Wysokość dotacji: 100.000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizacja rok 2018.

 

 

W maju 2018

 • 23 maja o godz. 11.00,

 

 • 18 - 21 maja,


W dniach 18 - 21 maja 2018 odbyło się "11 Flintknapping Symposium" zorganizowane w tym roku przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w ośrodku PMA w Rybnie.
Spotkanie zgromadziło 28 osób, które zajmują się w swojej pracy naukowej, dydaktycznej oraz popularyzatorskiej obróbką surowców krzemiennych. Wiele osób uczestniczących w tegorocznym spotkaniu to uznani eksperymentatorzy tacy jak: Wulf Hein i Marquard Lund, autorzy pierwszego niemieckiego obszernego opracowania dotyczącego eksperymentalnej obróbki krzemienia "Flinthandwerk".

W tym roku badacze skupili się na wymianie doświadczeń związanych z dwoma zagadnieniami:
1. produkcją siekier czworościennych z naciskiem na techniki pracy z krzemieniem pasiastym,
2. produkcją sztyletów krzemiennych znanych w polskiej literaturze jako sztylety typu Torczyn - są to duże płaskie i bardzo cienkie sztylety z wczesnej epoki brązu pochodzące z ośrodków na Wołyniu.

            W sobotę po południu cześć warsztatów odbywała się na dziedzińcu PMA.  Zgodnie z zapowiedzą - otwarta dla gości.
W niedzielę w Ośrodku Studyjno-Magazynowym w Rybnie spotkanie miało charakter bardziej naukowy. Można było wysłuchać wypowiedzi towarzyszących działaniu eksperymentalnym. Dyskusje kuluarowe dotyczące zagadnień technicznych trwały do późnych godzin wieczornych.
Jeszcze raz potwierdziło się, iż nie wszystkie tajemnice wytwarzania narzędzi krzemiennych zostały odkryte, a różne osoby mają ciekawe, ale też odmienne koncepcje na rozwiązywanie zagadek naukowych.

W przyszłym roku kolejne spotkanie odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Tyrolu - muzeum Ötziego.

Autorzy zdjęć: Brigitte Hirsch, Frauke Mohrwinkel, Anna Migal

Inwestycje w kulturę i rozrywkę

Inwestycje w kulturę i rozrywkę

Inwestycje w kulturę i rozrywkę

Inwestycje w kulturę i rozrywkę

 

 • 19 maja w godz. 18.00 - 01.00,

 

W kwietniu 2018

 • 25 kwietnia o godz. 11.00,

 

W marcu 2018

 • od 19 marca,


 • w dniach 11 marca i 18 marca,

W lutym 2018

 • 14 lutego o godzinie 11:00,

 

 

 

W styczniu 2018

 • 17 stycznia o godzinie 11:00,


 

W grudniu 2017W ramach akcji "Koleją do kultury" zapraszamy wszystkie osoby posiadające bilet Kolei Mazowieckich do bezpłatnego zwiedzania Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Ulga przysługuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności biletu.
Do skorzystania z akcji wystarczy: bilet jednorazowy, okresowy, również zakupiony w ofercie specjalnej, a także bilet na pociągi "Dragon" i "Słoneczny".

Nie są natomiast honorowane bitety zakupione w ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD"

Akcja będzie trwać do 31 grudnia 2017.

Pozostałych 37 partnerów akcji, oraz inne informacje:
dokultury.mazowieckie.com.pl

W listopadzie 2017

 • 29-30 listopada zapraszamy do udziału w sesji • 19 listopada (niedziela) o godzinie 12:00,


 

 

 

 • 15 listopada o godzinie 11:00,
 • W październiku 2017

  • 29 października (niedziela) o godzinie 12:00,
  • 13 października 2017 r.


  Zapraszamy do udziału w konferencji "Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu" organizowanej przez Instytut Archeologii UKSW, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
  Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3.

  Celem konferencji jest  zdiagnozowanie, poprzez zainicjowanie dyskusji
  w kręgu środowisk powołanych do ochrony dziedzictwa kulturowego, problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych. Pomimo, iż tytuł konferencji został zawężony do obszaru Mazowsza, organizatorzy mają nadzieję na wymianę doświadczeń również z osobami i instytucjami z terenu całego kraju, zajmującymi się problematyką ochrony dziedzictwa archeologicznego. Konferencja składać się będzie z trzech bloków tematycznych poświęconych, konserwatorstwu, archeologii i muzealnictwu.

  Program konferencji
  Strona wydarzenia
  Facebook

  We wrześniu 2017


  W maju 2017


  • 25 maja 2017 r.


  W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się promocja publikacji „Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim”, która wprowadza do obiegu naukowego nieznane dotychczas, cenne źródła  związane z dwoma wybitnymi intelektualistami z przełomu XIX i XX stulecia  i wpisuje się we współczesne naukowe potrzeby badawcze.

  Publikacja ukazała się dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i jest opracowaniem edytorskim dziewięćdziesięciu sześciu jednostek epistolarnych wraz z załącznikami (rękopisami prac H. Łopacińskiego, fotografiami i kopertami). Opublikowane dokumenty opracowała Maria Krajewska, która także opatrzyła je wstępem i obszernymi przypisami, uzupełniającymi lub wyjaśniającymi podawane fakty. Redakcję i korektę wykonała Katarzyna Stanek, a opracowanie graficzne, skład i łamanie – Paweł D. Znamierowski.

  Korespondencja została ułożona chronologicznie według oryginalnych lub zrekonstruowanych dat jej napisania. Każda jednostka epistolarna oraz każdy załącznik zostały opatrzone metryką, która zawiera: informację o miejscu przechowywania, opis zewnętrzny oraz charakterystykę zapisu.

  Wszystkie opublikowane teksty oparte są na autografach. Ponieważ powstały w czasie obowiązywania innych norm języka literackiego, zawierają wiele form językowych odmiennych od dzisiejszych. Znaleźć w nich można także błędy popełniane przez autorów wynikające albo z ich nawyków językowych albo z nieuwagi zapisu. Nie zastosowano jednak żadnych zabiegów modernizacyjnych, aby nie naruszać indywidualnych cech języka autorów korespondencji oraz ich oryginalnego stylu. W sytuacjach, gdy sprzeczność z dzisiejszymi zasadami ortograficznymi, fleksyjnymi, składniowymi i fonetycznymi mogłaby powodować u czytelnika wątpliwość w zrozumieniu treści – zostały zastosowane komentarze językowe.

  W publikacji oprócz wstępu i tekstów korespondencji w formie dwugłosu znajduje się także wykaz korespondencji (w tym niezachowanej, której istnienie potwierdzają materiały źródłowe), indeks osób oraz aneksy, zawierające rękopiśmienne teksty H. Łopacińskiego  przysłane E. Majewskiemu do publikacji.

  Publikacja zawiera wizerunki unikatowych materiałów źródłowych: fotografii i dokumentów. Dzięki temu można wykorzystać ich wszystkie wartości źródłoznawcze. Reprodukcje  zostały wykonane w Pracowni Reprograficznej Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie oraz w Pracowni Digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
  Zaproszenie
  Do udziału w warsztatach p.t. "Techniki nuklearne w badaniach i konserwacji zabytków"
  organizowane przez : Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej w Poznaniu oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

  w dniu 12.05.2017 roku

  Program zawiera zagadnienia:

  1. Nuklearne techniki w konserwacji i identyfikacji dzieł sztuki
  2. Które urządzenia stosowane w identyfikacji dzieł sztuki wymagają IOR
  3. Historia zastosowania promieniowania rentgenowskiego w analityce i identyfikacji dzieł sztuki
  4. Zastosowanie radiografii w muzealnictwie
  5. Zasady dozymetrii promieniowania jonizującego. Metody pomiarowe
  6. Obrazowanie rentgenowskie i neutronowe w służbie archeologii
  7. Zastosowanie technik rentgenowskich do badań zabytków archeologicznych w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
  Koszt uczestnictwa w warsztatach - 100 zł,

  należy wpłacić na niżej podany rachunek lub na miejscu przed rozpoczęciem warsztatów
  Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
  ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
  Nr 42 1240 3767 1111 0000 4065 41854
  tyt. Warsztaty w PMA 12.05.2017
  (mile widziane potwierdzenie wpłaty)

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia
  do 24.04.2017 r.
  Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologic (www.sior.pl)

  Do pobrania
  Zaproszenie na warsztaty
  Formularz zgłoszenia
  Program warsztatów
  .

   

  W kwietniu 2017

  • 23 kwietnia 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,


  • w dniach 20- 21 kwietnia 2017,  • w dniach 18 - 21 kwietnia 2017,
  Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Biblioteka Narodowa, Państwowe Muzeum  Archeologiczne w  Warszawie, Muzeum  Techniki  i  Przemysłu w  Warszawie, Urząd Dzielnicy Praga-Północ

  ZAPRASZAJĄ
  do  udziału  w  obchodach  dwudziestolecia Warszawskich Spotkań Konserwatorskich - SZTUKA KONSERWACJI 1997- 2017.
  w
  Bibliotece Narodowej przy Alejach Niepodległości Nr 213
  Państwowym Muzeum Archeologicznym przy ulicy Długiej Nr 52
  Muzeum Techniki i Przemysłu w Pałacu Kultury i Nauki
  przy Placu Defilad Nr 1
  Urzędzie  Dzielnicy  Praga - Północ
  przy ulicy Księdza Ignacego Kłopotowskiego Nr 15
  Domu Artysty Plastyka ZPAP przy ulicy Mazowieckiej Nr 11a

  wstęp  na  spotkania  jest  wolny

  Do pobrania Zaproszenie i program

   

  W marcu 2017

  • 12 marca 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,


  W lutym 2017

  • 12 lutego 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,


  W styczniu 2017

  • 13 stycznia 2017 roku (piątek) o godzinie 12.00,
  • ........ .....

   Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
   Dr Wojciech Brzeziński zaprasza na promocję książki
   Krzemień narzutowy w pradziejach
   (8. tom serii wydawniczej PMA Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach) pod redakcją  Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego.

   w Państwowym Muzeum Archeologicznym, sala im. Erazma Majewskiego, ul. Długa 52, wejście od Ogrodu Krasińskich

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W październiku i listopadzie 2016

  • Do 15 listopada - w Państwowym Muzeum Archeologicznym można obejrzeć wystawę towarzyszącą promocji najnowszej książki dr. Łukasza Maurycego Stanaszka "Wampiry w średniowiecznej Polsce", wydaną przez Narodowe Centrum Kultury. Wystawa ma charakter krótkiego kompendium wiedzy o pochówkach antywampirycznych w Polsce. Ekspozycję otwiera postać lekko garbatej zielarki, która była świetnym kandydatem na "strzygę". Następnie możemy zobaczyć przykłady grobów "wampirów", zarówno w wersji fantomu (manekin) jak i szkieletu. Zwłoki ułożono w pozycji odwrotnej, czyli na brzuchu, tak aby w razie przebudzenia się zmarli "wgryzali się" w ziemię, a nie wychodzili na zewnątrz. Na szyi "wampirów" możemy zobaczyć sierp lub też czaszkę złożoną w stopach. Dodatkową atrakcją jest słynna czaszka "upiora" z wbitym w czoło 40-centymetrowym gwoździem, znaleziona w 1870 roku niedaleko Piotrkowa, a przywieziona tu specjalnie z Zakładu Antropologii UJ. Całość problematyki wampirycznej w skrótowej formie opisana jest na sześciu tablicach, pięknie ozdobionych "średniowiecznymi" drzeworytami Wojciecha Marchlewskiego.

  W czerwcu 2016

  • 26 czerwca - ZAJĘCIA RODZINNE w PMA
   Zapraszamy w niedzielę 26 czerwca w godzinach 11.00 - 14.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na plastyczne zajęcia rodzinne.
   Uczestnicy będą mogli wykonać z gliny  maski greckie (podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora) oraz utkać krajkę i ozdobić ją stemplem.
   wstęp bezpłatny - na zajęcia oraz na wystawy stałe i czasowe.


  • W maju 2016

  • 29 maja - GRECKI DZIEŃ DZIECKA W PMA
   Zapraszamy w niedzielę 29 maja w godzinach 11.00 - 14.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na "Grecki Dzień Dziecka".
   Podczas przygotowanych przez nas zajęć plastycznych uczestnicy będą mogli wykonać z gliny:
   * figurki
   * maski greckie (podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora)

   wstęp bezpłatny - na zajęcia oraz na wystawy stałe i czasowe.

  • W dniach 17-18 maja - w sali odczytowej im E. Majewskiego odbędzie się Sesja sprawozdawcza z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego w latach 2012-2015 .
   progrm sescji

  • 14 maja - GRECKA NOC MUZEÓW W PMA -
   Jeśli chcesz przenieść się w tajemniczy świat prahistorycznej Macedonii i masz ochotę zabawić się zapraszamy 14 maja w godzinach 18.00-01.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na "Grecką Noc Muzeum".

   Podczas Nocy Muzeów  zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia plastyczne które odbywać będą się w godzinach 20.00 - 22.00. W specyficznej atmosferze, wyjątkowej przestrzeni sali muzealnej uczestnicy zajęć będą mogli wykonać z gliny:
   * antropomorficzne figurki malowane
   * greckie maski - podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora
   Ponadto zabawimy się w pradziejowego tkacza i spróbujemy utkaną "krajkę" ozdobić specjalnym stemplem.

  W marcu 2016r.

  • W dniach 31.03 - 4.10.2016 r. w  Państwowym Muzeum Archeologicznym  będzie można zobaczyć wystawę zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach pn. "Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii"

  • Od 10 marca  do połowy maja 2016r., wystawę " Prehistoryczny łowca - człowiek z Janisławic ", która w 2013r. była prezentowana w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie  i cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych gości  -  można będzie obejrzeć w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
   informacja o wystawie