Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-7-1-2019 r. - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 2.10.2019 r.
Zamawiający Państwowe Muzueum Archeologiczne w Warszawie przedłużył termin składania ofert. Nowy termin został wyznaczony na dzień 28.10.2019 r. godz. 12:00.

II. ZAMÓWIENIE NA ROZBUDOWĘ ZESTAWU DO LIOFILIZACJI DREWNA WRAZ Z MONTAŻEM - POSTĘPOWANIE NR PMA-ZP-25-7-1-2019 - 16.09.2019 r.
Zamawiający Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem znajdującego się w Ośrodku Magazynowo - Studyjnym w RYBNIE (pow. sochaczewski, woj. mazowieckie) Edytowalne wzory załączników do SIWZ znajdują się do pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp4.pma.p. W celu uzyskania dostępu należy wpisać jedynie nazwę użytkownika: anon.

Informacja o unieważnieniu postępowania PMA-ZP-25-6-1-2019 - 21.10.2019
Zamawiający Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie na podstwie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą ,,Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magzynowo - studyjnym w Rybnie".

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu PMA-ZP-25-6-1-2019 - 30.09.2019 r.


Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-6-1-2019 - 23.09.2019 r.
Zamawiający Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.

Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-6-1-2019- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 23.09.2019 r.
Zamawiający Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie informuje, że przedłużył termin składania ofert. Nowy termin upływa w dniu 30.09.2019 r. godz. 12:00.

I. ZAMÓWIENIE NA ROBOTY BUDOWLANE - POSTĘPOWANIE NR PMA-ZP-25-6-1-2019 R.
Zamawiający Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie prowadzi przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą ,,Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo - studyjnym w Rybnie". Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz inne dokumenty dotyczące przedsięwzięcia znajdują się do wglądu i pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp4.pma.pl. W celu uzyksania dostępu należy wpisać jedynie nazwę użytkowanika anon.