Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr PMA-ZP-25-8-1-2019 - 29.11.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr PMA-ZP-25-8-1-2019 - 13.11.2019 r.


II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - PMA-ZP-25-8-1-2019 - 29.10.2019 r.
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą ,,Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo - studyjnym w Rybnie" (pow. sochaczewski, woj. mazowieckie). Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w tym specyfikacja techniczna wyposażenie oraz edytowalne załączniki do SIWZ znajdują się do wglądu lub pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp4.pma.pl. W celu uzyskania dostępu należy wpisać nazwę użytkowanika: anon oraz zatwierdzić Enter.