Sponsorzydla rozwoju Mazowsza

"Digitalizacja i udostpnianie zbiorw cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"

Wydatek wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze rodkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego.

Warto projektu wynosi: 724.999,99 PLN
Dofinansowanie EFRR: 593.858,47 PLN (85% kosztw kwalifikowanych)
Dofinansowanie ze rodkw wojewdztwa mazowieckiego: 106.230 PLN (15% kosztw kwalifikowanych)
Termin realizacji projektu: 01.10.2014 - 30.09.2015

Informacje rdowe na temat Regionalnego Projektu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 znajduj si na stronie: www.mazowia.eu

Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymao, postanowieniem Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego, unijne dofinansowanie projektu pt.: "Digitalizacja i udostpnianie zbiorw cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie". Projekt zosta zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet VI.: Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.  Dziaanie 6.1. Kultura 

Umow realizacyjn projektu podpisali Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego Adam Struzik i Dyrektor Muzeum dr Wojciech Brzeziski w dniu 14 kwietnia 2015 r.
Inwestycje w kultur i rozrywk
foto. Micha Saby

O projekcie

Na projekt zoyy si nastpujce dziaania.

1. Wykonano i bezpatnie udostpniono w Internecie kopie cyfrowe 30 000 dokumentw naukowych i z zakresu opieki konserwatorskiej nad zabytkami archeologicznymi. Zdigitalizowano nalece do Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA), powstae w okresie 1911 - 1982 rkopisy prac naukowych, notatki, spisy i wykazy zabytkw archeologicznych, sprawozdania, rysunki, klisze i odbitki fotograficzne, wycinki prasowe, korespondencj, opinie o pracach wykopaliskowych i znaleziskach, pochodzce ze spucizny naukowej trzech wielkich archeologw: Stefana Krukowskiego (1890-1983), Michaa Drewko (1887-1964) i Romana Jakimowicza (1889-1951). Archiwalia s powizane z histori zbiorw PMA i dlatego maj bardzo due znaczenie dla dalszych bada w rnych dziedzinach nauki i biecego zarzdzania muzealiami w celach ochrony i upowszechniania dziedzictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego Polski i rodkowej Europy.

Udostpnianie cyfrowych wizerunkw dokumentw odbywa si w systemie AtoM, uwzgldniajcym standardy zalecane przez ICA - Midzynarodow Rad Archiww dla opracowania archiwaliw, co jest zasadnicz innowacj w polskim muzealnictwie. Midzynarodowa Rada Archiww udostpnia oprogramowanie ICA-AtoM na licencji open source.

2. Strona www.pma.pl zostaa rozbudowana o now funkcj prezentacji zabytkw archeologicznych pod nazw Cyfrowe Zbiory PMA. Przez Internet zostan udostpnione w porzdku chronologicznym kolekcje poszczeglnych dziaw Muzeum, prezentacje tematyczne wybranych kategorii zabytkw, stanowice rodzaj ich katalogw i zarazem bdce ich cyfrowymi wystawami, a take terytorialny katalog stanowisk archeologicznych. Otwarte dla uytkownika zewntrznego bazy danych bd sukcesywnie rozwijane w kolejnych latach. Na pocztek w Cyfrowych Zbiorach PMA bdzie mona obejrze prezentacje Skarby wiekw rednich z ziem polskich i Wczesnoredniowieczne znaleziska monet z Mazowsza. Natomiast pierwszy z udostpnionych katalogw stanowisk archeologicznych dotyczy terenu Warszawy i jej okolic.
Kade muzealium ma publikowan fotografi i zestaw informacji, ktry pozwala na jednoznaczn jego identyfikacj i usytuowanie w kontekcie archeologicznym, co uatwi uytkownikowi zrozumienie pierwotnej funkcji i wygldu zabytku.

3. Rozbudowano istniejc infrastruktur techniczn PMA, zapewniajc bezpieczestwo tworzonym i skadowanym w repozytorium zasobom cyfrowym. Zakupiono serwery pracujce w sieci Fibre Channel, ktra wraz automatyczn bibliotek tamow tworzy przestrze dyskow o pojemnoci ok. 100 Tb. Pomieszczenie przygotowanie do prac digitalizacyjnych i zgromadzone w nim dotychczasowe wyposaenie pracowni fotograficznej i digitalizacyjnej wzbogacone zostao o zakupiony sprzt fotograficzny i oprogramowanie. Utworzone zostao specjalistyczne stanowiska komputerowe do obrbki graficznej plikw oraz stanowiska komputerowe do rozbudowy baz danych.

4. Rozbudowano istniejcy w PMA system bazodanowy, wspomagajcy cyfryzacj zbiorw i zarzdzanie cyfrowymi obiektami. Duym uatwieniem dla pracy digitalizacyjnej s takie funkcje systemu, jak:
- wspdzielenie i wymiana danych z uytkowanym przez Muzeum oryginalnym programem Fibula, ktry wspiera zarzdzanie i ewidencj zbiorw archeologicznych PMA, w tym automatyczne powizanie danych zawartych w programie Fibula z obiektami cyfrowymi.
- automatyczne przetwarzanie cyfrowych plikw graficznych ze zmian rozdzielczoci (matryca, wgldwka, miniatura) i formatu zapisu plikw (np. tiff, jpg),
- automatyczne zarzdzanie cyfrowymi plikami, midzy innymi polegajce na przenoszeniu plikw do skadowania w odpowiednich katalogach na serwerze oraz bibliotece tamowej.

Nowa oferta programowa Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w zakresie udostpniania informacji o dziedzictwie archeologicznym moe by wykorzystana nieodpatnie przez kadego, a zwaszcza przez archeologw, studentw i mionikw archeologii i historii Polski. Unikatowe zasoby archiwalnej dokumentacji naukowej Muzeum wzbogac badania regionalistw mazowieckich i varsavianistw.
Opublikowane rda pozwol na poszerzenie wiedzy z zakresu historii ziem polskich od paleolitu do okresu nowoytnego.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Jaskanis

ZESPӣ REALIZUJCY PROJEKT >

GALERIA FOTOGRAFII>