W lutym 2017 r. Pastwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymao dofinansowanie ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacj projektu:

Nieinwazyjne rozpoznanie orodkw grodowych midzyrzecza Biebrzy i Suprali

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN - "Dziedzictwo Kulturowe", priorytet 5 "Ochrona Zabytkw Archeologicznych".

rodki PMA pochodz z dotacji uzyskanej z budetu Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego. 

Dziki otrzymanemu dofinansowaniu wok wybranych orodkw grodowych zlokalizowanych w midzyrzeczu Biebrzy i Suprali wykonane zostanie lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR, ALS) wraz ze zdjciami lotniczymi i weryfikacj terenow pozyskanych wynikw.
Projekt jest kontynuacj bada z lat 2012, 2013 i 2015. Polega na nieinwazyjnej identyfikacji i ewidencji stanowisk posiadajcych wasn form krajobrazow takich jak grodziska, wysoczyznowe osady obronne, cmentarzyska kurhanowe, etc. Stanowiska te tworz unikalny krajobraz kulturowy pnocno-wschodniej Polski.

Projekt jest realizowany przez Dzia archeologii Batw PMA przy wsppracy z Muzeum Podlaskim w Biaymstoku i Stowarzyszeniem Przyjaci Pastwowego Muzeum Archeologicznego.

Kierownik projektu: mgr Cezary Sobczak (Dzia Archeologii Batów)

Strona internetowa projektu: http://grodziskajacwiezy.pl/