foobar foobar
Tom 7: Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003


Od Redakcji 7
Bogdan BALCER, O konferencji Krzemień czekoladowy w pradziejach 9
Bogdan BALCER, O Profesorze dr. hab. Romualdzie Schildzie 13
Zofia SULGOSTOWSKA, Andrzej Jacek TOMASZEWSKI, Profesor Romuald Schild - zarys portretu w ruchu 17
Stefan Karol KOZŁOWSKI, Legenda Orońska 25
Janusz BUDZISZEWSKI, Stan badań nad występowaniem
i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych
33
Romuald SCHILD, Rozkopując otwarte kopalnie krzemienia czekoladowego 107
Tadeusz WIŚNIEWSKI, Krzemień czekoladowy w inwentarzach kręgu magdaleńskiego na ziemiach polskich 137
Zofia SULGOSTOWSKA, Szczególna pozycja krzemienia czekoladowego wśród społeczności między Odrą, Dźwiną i Dniestrem
u schyłku paleolitu i w późnym mezolicie
151
Marcin WĄS, O dystrybucji "czekolady" w kulturze janisławickiej
z perspektywy technologii krzemieniarstwa
171
Jolanta MAŁECKA-KUKAWKA, O mezolicie, neolicie i krzemieniu czekoladowym 185
Przemysław BOBROWSKI, Iwona SOBKOWIAK-TABAKA, Makrolityczne narzędzia z krzemienia czekoladowego na Niżu Polski 203
Witold MIGAL, Mikołaj URBANOWSKI, Narzędzia bifacjalne
jako wskaźniki chronologiczne? Technologie środkowego paleolitu
i wczesnej epoki brązu na przykładzie materiałów ze stanowiska Polany Kolonie II
215
Hanna KOWALEWSKA-MARSZAŁEK, Krzemień czekoladowy
w neolicie Wyżyny Sandomierskiej. Uwagi na temat rozprzestrzenienia inwentarzy
245
Piotr WŁODARCZAK, Krzemień czekoladowy w kulturze ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej 277
Andrzej PELISIAK, Czy grupy ludności kultury mierzanowickiej
migrowały z Małopolski na Niż? Krzemień czekoladowy w badaniach obrazu kulturowego wczesnego okresu epoki brązu
305
Andrzej PELISIAK, Krzemień czekoladowy w inwentarzach z neolitu, wczesnego i starszego okresu epoki brązu w południowo-wschodniej Polsce 317
Wojciech BORKOWSKI, Grociki strzał wykonane z krzemienia czekoladowego z terenów Mazowsza i Podlasia 333
Krzysztof CYREK, Magdalena SUDOŁ, Wyroby z krzemienia czekoladowego w środkowopaleolitycznych zespołach kulturowych
z Jaskini Biśnik, pow. olkuski
347
Jerzy LIBERA, Marcin WĄS, Anna ZAKOŚCIELNA, Allerödzkie obozowisko technokompleksu z tylczakami łukowymi w Pawłowie
koło Zawichostu w świetle analizy technologicznej
357
Andrzej Jacek TOMASZEWSKI, Halina KRÓLIK, Elżbieta CIEPIELEWSKA, Dagmara MAŃKA, Kto inny, kiedy indziej, na drugim
brzegu... Różnice w wykorzystywaniu krzemienia czekoladowego
w niektórych zespołach późnopaleolitycznych na Rydnie
379
Elżbieta CIEPIELEWSKA, O dwóch płaskurach z Rydna 399
Piotr DMOCHOWSKI, Marcin DZIEWANOWSKI, Krajkowo 1. Unikatowy inwentarz wczesnego mezolitu wykonany z krzemienia czekoladowego
w samym "sercu" Wielkopolski
407
Barbara SAŁACIŃSKA, Sławomir SAŁACIŃSKI, Zabytki z krzemienia czekoladowego ze stanowiska "Gawroniec" w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie 419
Natalia N. SKAKUN, Marek FLOREK, Anna ZAKOŚCIELNA, Skład
wiórów z Krowiej Góry w świetle analizy traseologicznej
429
Marek ZALEWSKI, Krzemień czekoladowy na stanowiskach z rejonu prehistorycznych kopalń w Krzemionkach Opatowskich 435
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski