Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna

Logo SPPMA - Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego
 

W 2021 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach umowy Nr 5606/21/NID, na realizację projektu pn.:

Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKDNiS – Ochrona zabytków archeologicznych” przez PMA we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego. Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem zadania jest przygotowanie monografii zespołu osadniczego w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Na terenie zlokalizowanego tu grodziska i u jego podnóży odkryto pradziejowe i wczesnośredniowieczne zabytki archeologiczne. Bazę źródłową opracowania stanowić będą materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowiskach zespołu w latach 80. i 90. XX w. pod kierunkiem mgr Grażyny Iwanowskiej (Dział Archeologii Bałtów PMA). Opracowanie źródeł archiwalnych zostanie zaktualizowane i uzupełnione nowymi badaniami archeologicznymi oraz analizami środowiskowymi pozwalającymi doprecyzować funkcję stanowisk, ramy terytorialne i chronologiczne zespołu.

Publikacja zawierać będzie pełny katalog wraz z analizą materiałów ruchomych odkrytych na terenie badanych stanowisk i rekonstrukcją wczesnośrednio-wiecznego systemu obronnego. Zostanie wydana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w ramach cieszącej się dużym uznaniem wśród archeologów z Polski i zagranicy serii "Seminarium Bałtyjskie".

Wydawnictwo Grodzisko w Jeglińcu. Jaćwieskie centrum osadnicze w świetle badań archeologicznych i przyrodniczych ukaże się drukiem w grudniu 2022 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoi Sprtu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kierownik projektu: Cezary Sobczak, kustosz (Dział Archeologii Bałtów PMA)