Marcina Engela zatytułowana "Jaćwieskie ośrodki grodowe".
Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna

Logo - Narodowy Instytut Dziedzictwa
 

W 2020 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu w ramach umowy Nr 2583/20/FPK/NID:

Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN – „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego.
Środki PMA pochodzą także z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest archeologiczna rekonstrukcja jaćwieskich ośrodków grodowych we wczesnym średniowieczu. Bazę źródłową pracy stanowią wczesnośredniowieczne materiały archeologiczne z badań archiwalnych i współczesnych, pochodzące ze stanowisk zespołów osadniczych w Szurpiłach i Konikowie. Wyniki analizy tych źródeł zostaną uzupełnione obserwacjami oraz danymi przygotowanymi przez specjalistów nauk przyrodniczych. Zdefiniowane systemy osadnicze ośrodków grodowych w Szurpiłach i Konikowie zostaną skonfrontowane ze wszystkimi dostępnymi źródłami archeologicznymi i historycznymi. Opracowanie zawierać będzie pełny katalog stanowisk wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych w Szurpiłach i Konikowie oraz bogaty materiał ilustracyjny. Planowane jest opublikowanie opracowania w serii „Seminarium Bałtyjskie”, wydawanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne, cieszącej się dużym uznaniem wśród archeologów bałtyjskich z Polski i zagranicy. Efektem projektu będzie książka wydana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne i Wydział Archeologii UW autorstwa. Wydawnictwo ukaże się drukiem w grudniu 2020 r.

(Link do filmu promującego książkę).

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


Kierownik projektu: Dr Marcin Engel