Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna

 

W 2022 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach umowy Nr 5578/22/NID, na realizację projektu pn.:

Weryfikacja terenowa stanowisk z konstrukcjami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich w Jankowie-Skarbowie i Mątwicy, gm. Nowogród.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN – program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych” przez PMA we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego. Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Celem zadania jest weryfikacja terenowa dwóch stanowisk archeologicznych z domniemanymi konstrukcjami kamiennymi w postaci kręgów i innych form w Jankowie-Skarbowie i Mątwicy wpisanych do rejestru zabytków. Skąpe informacje na temat obu stanowisk m.in.: brak dokumentacji badań, rozproszony po różnych instytucjach materiał zabytkowy oraz bardzo odległy w czasie okres ich zlokalizowania i badań, pozwalają przypuszczać, że zastosowanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej prospekcji terenowej i sondażowych badań inwazyjnych dostarczą cenne informacje na temat zasięgu stanowisk, lokalizacji ewentualnych konstrukcji kamiennych, ich chronologii i stanu zachowania, co w przyszłości pozwoli na odpowiednią ochronę zabytków in situ.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że w odróżnieniu od dobrze rozpoznanych monumentalnych konstrukcji kamiennych i wieńców kultury wielbarskiej, nekropole kultury przeworskiej z konstrukcjami kamiennymi nigdy nie doczekały się szczegółowej i porównawczej analizy. Pozyskane wyniki projektu pozwolą na rozpoznanie konstrukcji cmentarzysk, ich zasięgu, rozplanowania i chronologii, co będzie podstawą do stworzenia planów ich ochrony.

Kierownik projektu: mgr Tomasz Rakowski, mgr Katarzyna Watemborska-Rakowska (Dział Epoki Żelaza PMA)