Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjna  

W 2023 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach umowy Nr 01091/23/FPK/NID, na realizację w latach 2023 i 2024 projektu

Jartypory nad Liwcem – nekropola lokalnych elit ze schyłku starożytności.

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN – program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych” przez PMA we współpracy ze Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica. Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Zasadniczym celem zadania jest publikacja 1. tomu monografii nekropoli z późnej starożytności w Jartyporach k/Węgrowa, na pograniczu południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, a tym samym realizacja jednego z podstawowych zadań Muzeum, jaką jest upublicznianie dziedzictwa archeologicznego ziem polskich.

Na zachowanej części cmentarzyska w Jartyporach, zbadanej w całości w latach 1998–2017, odkryto ok. 450 grobów ciałopalnych i inhumacyjnych kultury wielbarskiej z okresu od schyłku II po początki V wieku. Tom zawierał będzie katalog z opisami tych grobów i ich inwentarzy oraz tzw. znalezisk luźnych (ponad 4200 zabytków) wraz z ich ilustracjami; integralną częścią tomu będą dwa aneksy z opracowaniem materiałów z epoki kamienia oraz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Monografia ukaże się w dwóch wersjach językowych: polskiej (rok 2023) i angielskiej (rok 2024). Wielkość nekropoli w Jartyporach, jej charakterystyka kulturowa oraz obfitość pozyskanych materiałów zabytkowych powodują, że tom stać się może istotnym źródłem informacji o okresie późnej starożytności (II–IV wiek n.e.) w tej części ziem Polski, a w odniesieniu do historii osadnictwa starożytnego w dolinie Liwca – źródłem wręcz fundamentalnym.