foobar foobar


Katarzyna CZARNECKA, Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej. Próba rekonstrukcji na podstawie źródeł archeologicznych i analizy danych antropologicznych z cmentarzyska
(red. J. Jaskanis), Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie, Biblioteka PMA, Warszawa 1990,
151 s.; 24 cm.

Praca przedstawia próbę rekonstrukcji stosunków społecznych ludności kultury przeworskiej, od wczesnej i środkowej fazy młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek
ludów, w oparciu o analizę statystyczną zespołów grobowych (streszczenie po niemiecku).

Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej miniaturka
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, From Samland to Rogaland. East-west connections in the Baltic basin during the Early Migration Period
(red. D. Cyngot), Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, Warszawa 2001,
257 s.; 29,5 cm.
ISBN 83-909927-1-X,
ISBN 83-914666-7-1

Książka prezentuje problematykę wczesnej fazy okresu
wędrówek ludów w basenie Morza Bałtyckiego. W oparciu
o szczegółową analizę zebranego materiału źródłowego autorka charakteryzuje powiązania między poszczególnymi regionami. Dokonuje także próby synchronizacji systemów chronologicznych, obowiązujących w różnych częściach omawianego obszaru (streszczenie po polsku).

From Samland to Rogaland miniaturka
Kunka MITKOWA-SZUBERT,
Wczesnośredniowieczny skarb monet
z Naruszewa
, Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie, Warszawa 2002, 84 s.; 30 cm.
ISBN 83-89100-20-7
Sprzedaż prowadzi Wydawnictwo Naukowe Semper
(e-mail: zam@semper.pl; telefon/fax: (+48) (22) 828 49 73).

Praca omawia szczegółowo okoliczności znalezienia
i zawartość skarbu z Naruszewa, pow. płoński, na tle
pozostałych skarbów mazowieckich z XI w. Zawiera szczegółowe analizy chronologiczne i metrologiczne monet, zwłaszcza dominujących w skarbie denarów krzyżowych (streszczenie po angielsku).

Wczesnośredniowieczny skarb monet z Naruszewa miniaturka
Anna DRZEWICZ, Wyroby z kości i poroża
z osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej
w Biskupinie
(red. G. Orlińska), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 2004,
142 s.; 29 cm.
ISBN 83-89100-43-6
Sprzedaż prowadzi Wydawnictwo Naukowe Semper
(e-mail: zam@semper.pl; telefon/fax: (+48) (22) 828 49 73.

Książka stanowi rzetelne i wszechstronne opracowanie
wytworów kościanych i rogowych kultury łużyckiej z Biskupina. Dotychczasowa wiedza na temat sposobów obróbki kości
i poroża została uzupełniona o interesujące wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez autorkę (streszczenie po angielsku).

Wyroby z kości i poroża miniaturka
Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz
(red. Z. Kobyliński), Wydział Nauk Historycznych
i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, 384 s.; 24 cm.
ISBN 83-917894-5-4
Hereditatem cognoscere miniaturka
Grażyna IWANOWSKA, Cmentarzysko kurhanowe
w Żwirblach pod Wilnem. Wprowadzenie
w problematykę. Katalog

(red. A. Bitner-Wróblewska), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie, Warszawa 2006, 296 s.; 29,5 cm.
ISBN 83-60099-70-7 (PMA)

Praca prezentuje unikatowy zbiór zabytków znajdujących się
w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego,
pochodzących z cmentarzyska w Żwirblach pod Wilnem, (obecnie Žvirbliai), przebadanego w 1925 r. przez Romana
Jakimowicza. Jej pierwsza część, opublikowana po polsku
i po litewsku, obejmuje obszerne wprowadzenie, omawiające historię badań, charakterystykę stanowiska i materiałów oraz problematykę dotyczącą ich datowania. Część druga to katalog zawierający opis wszystkich kurhanów i znalezisk oraz tablice
z ilustracjami. Uzupełnieniem są aneksy z archiwalną korespondencją oraz analizą antropologiczną
i archeozoologiczną.

Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem miniaturka
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Jānis CIGLIS, Arnis RADIŅŠ et alii, Latvijas arheoloġiskās senlietas Polijas krātuvēs / Zabytki łotewskie w zbiorach polskich, Latvijas kultūrvēstures mantojums ārzemju krātuvēs nr. 2. Arheoloġija, Latvijas nacionālais vēstures muzejs, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Rīga 2005, 264 s.; 29,5 cm.
ISBN 9984-747-05-0 (LNVM)
ISBN 83-60099-70-7 (PMA)

Publikacja dwujęzyczna - po łotewsku i polsku - obejmująca
pełen katalog zabytków starożytnych i wczesnośrednio-
wiecznych z terenów Łotwy, znajdujących się w kolekcjach polskich muzeów i uniwersytetów, a także artykuły poświęcone historii tych zbiorów oraz pewnym zagadnieniom szczegółowym.

Zabytki łotewskie w zbiorach polskich miniaturka
Danuta PIOTROWSKA, Prolegomena do archeologii Biskupina, tom I: Bibliografia archeologiczna Biskupina 1933-1983, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa 2008, 464 s.; 29,5 cm.
ISBN 978-83-60099-17-9

Pierwszy wolumin dwutomowego wprowadzenia do archeologii Biskupina. Zawiera wstęp do całości Prolegomeny, opisy bibliograficzne 3196 prac odnoszących się do wykopalisk biskupińskich, spis czasopism, skorowidz autorów oraz indeksy. Podstawowe teksty i opisy bibliograficzne podano także w wersji angielskiej.

Prolegomena do archeologii Biskupina, tom I miniaturka
Maria MIŚKIEWICZ, Europa wczesnego
średniowiecza. V-XIII wiek
, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Warszawie, Warszawa 2008, 388 s.; 24,5 cm.
ISBN 978-83-7436-170-5 (Wydawnictwo TRIO)

Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów
humanistycznych, a jednocześnie książka dla osób zainteresowanych archeologią i historią Europy u progu ery nowożytnej. Autorka opisuje wszystkie główne ludy Europy wczesnego średniowiecza, a dotyczące ich źródła archeologiczne poddaje nowym interpretacjom. Bogaty materiał ilustracyjny, cytaty ze źródeł pisanych, źródła z zakresu historii sztuki, archeozoologii czy historii kultury dopełniają treść, dając zwarty obraz minionego świata, który stworzył podwaliny współczesnej Europy.

Europa wczesnego średniowiecza V-XIII wiek miniaturka
(Do początku strony)
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski