WYSTAWY STAŁE
Pradzieje Ziem Polskich
Biskupin
Alfabet architektury romańskiej
ABC architektury gotyku


WYSTAWY CZASOWE

NASZE WYSTAWY
        W INNYCH MUZEACH

strona tytuowa inwtarza archeologicznego

 

 

SKARBY Z ARCHIWUM.
INWENTARZ ARCHEOLOGICZNY MICHAA BRENSZTEJNA

(od 3 marca do 30 czerwca 2017 r.)

Zapraszamy na podr w czasie, do mudzkiego dworku w Telszach na przeomie XIX i XX w.! Wystawa prezentuje sylwetk Michaa Eustachego Brensztejna (1874-1938) - mionika przeszoci rodzinnej mudzi, archeologa, etnografa, historyka kultury, publicysty, bibliotekarza biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Spord wielu aktywnoci M. Brensztejna ekspozycja skupia si na jego dziaalnoci archeo-logicznej i najwikszym dziele w tej dziedzinie - "Inwentarzu archeologicznym gubernji kowieskiej". To rkopimienny opis 900 miejscowoci z terenw wczesnej guberni kowieskiej (obecnie to teren wikszoci Litwy, pnocnej Biaorusi i niewielkiego obszaru na poudniu otwy), gdzie odkryto pradziejowe i redniowieczne cmen-tarzyska, osady, grodziska czy pojedyncze zabytki metalowe i kamienne. Na wystawie mona obejrze oryginalny rkopis, wiele dokumentw zwizanych z powstaniem "Inwentarza.." lub prbami jego publikacji, stare mapy, a take oryginalne zabytki (ozdoby, bro), o ktrych pisa Brensztejn. Centralnym punktem wystawy jest rekonstrukcja gabinetu Brensztejna w Telszach, wykonana na podstawie zachowanej fotografii z 1901 r.

Ekspozycj uzupeniaj stanowiska multimedialne prezentujce kolejne strony rkopisu, fotografie rodzinne M. Brensztejna, jego zbiory, malownicze akwarele Napoleona Ordy przedstawia-jce paace, dwory i kocioy mudzi. Zwiedzajcym towarzyszy muzyka, jakiej suchano wwczas w dworkach szlacheckich.

III tom Aestiorum Hereditas - realizacja Projektu Ostbalticum

Otwarcie wystawy "Skarby z archiwum. Inwentarz archeologiczny Michaa Brensztejna" dn. 1 marca 2017 r. byo poczone z promocj III tomu serii wydawniczej Aestiorum Hereditas, obejmujcego publikacj "Inwentarza archeologicznego gubernji kowieskiej" Michaa Eustachego Brensztejna wraz z obszernym komentarzem. Ta publikacja stanowi zwieczenie realizacji trzeciego etapu Projektu Ostbalticum, zainicjowanego w 2008 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowanego przez grono midzynarodowych naukowcw (patrz zakadka na stronie MKiDN www.Ostbalticum). Gwnym celem Projektu Ostbalticum jest przywrcenie do obiegu publicznego archeologicznego dziedzictwa wschodniej strefy Batyku, utraconego w XIX i XX w. w wyniku dziaa wojennych i planowej polityki zaborcw. Efektem Projektu jest trjjzyczna seria wydawnicza Aestiorum Hereditas, w ramach ktrej ukazay si dotychczas dwa tomy: Archeologiczne ksigi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum (polsko-niemiecko-rosyjski) i Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona (polsko-niemiecko-otewski). Tom III Aestiorum Hereditas prezentuje ocalone materiay archiwalne z terenu dzisiejszej Litwy i pnocnej Biaorusi; wydany zosta w trzech jzykach - polskim. niemieckim i litewskim.

W uroczystej promocji III tomu wzili udzia: Sekretarz Stanu w MKiDN, pan Jarosaw Sellin, dyrektorzy Pastwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Lietuvos istorijos institutas w Wilnie, panowie Wojciech Brzeziski i Rimantas Miknys, ponadto radca minister ambasady Litwy w Warszawie, pan Audrius ulys, wice-marszaek wojewdztwa mazowieckiego, pan Wiesaw Raboszuk, a take autorzy publikacji, inni uczestnicy projektu oraz liczni gocie z rnych instytucji archeologicznych w Polsce i za granic.

Dr hab. Anna Bitner-Wrblewska, komisarz wystawy.