Napis: Cyfrowe zbioryCyfrowe zbiory

 Baza zbiorów archiwalnych - ICA AtoM

Pilotażowa strona systemu ICA-AtoM jest nowym projektem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
W ramach projektu wykonano i bezpłatnie udostępniono kopie cyfrowe dokumentów naukowych i z zakresu opieki konserwatorskiej nad zabytkami archeologicznymi. Zdigitalizowano należące do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA), powstałe w okresie 1911 – 1982 rękopisy prac naukowych, notatki, spisy i wykazy, sprawozdania, rysunki, korespondencję, opinie o pracach wykopaliskowych i znaleziskach, pochodzące ze spuścizny naukowej trzech wielkich archeologów: Stefana Krukowskiego (1890 -1983), Michała Drewko (1887-1964) i Romana Jakimowicza (1889-1951).
Ich udostępnianie odbywa się w systemie ICA-AtoM uwzględniającym standardy zalecane przez Międzynarodową Radę Archiwów (ICA) dla opracowania dokumentacji archiwalnej, co jest zasadniczą innowacją w polskim muzealnictwie.
Międzynarodowa Rada Archiwów udostępnia  oprogramowanie ICA-AtoM na licencji open source,.

.

Dofinansowano ze środków EFRR - RPO WM

Sponsorzy