foobar foobar


Warszawskie Materiały Archeologiczne, t. 9
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego,
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Warszawa 2005, 324 s.; 30,5 cm
ISBN 83-60099-25-1

Kolejny tom serii wydawniczej wznowionej po ponad 30 latach w nowej formule - jako regionalnego, mazowieckiego periodyku archeologicznego. Obok bibliografii Mazowsza i Podlasia zawiera monografię nekropoli z młodszego okresu przedrzymskiego i z okresu wpływów rzymskich (kultur przeworskiej i wielbarskiej) z Pajewa-Szwelic w powiecie ciechanowskim, odkrytej w latach 1930-tych i zbadanej na przełomie lat 1960 i 1970-tych.

Varia Barbarica miniaturka
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski