foobar foobar


Teresa WĘGRZYNOWICZ, Zabytki z epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Białorusi
w zbiorach Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie

(red. W. Brzeziński), Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie, Warszawa 2001, 123 s.; 30 cm.
ISBN 83-909927-3-6

Autorka dokonała pełnego opracowania materiałów z terenu Białorusi i Ukrainy, przechowywanych w PMA, datowanych od
starszej epoki brązu po wczesny okres przedrzymski.
Publikacja zawiera bogato ilustrowany katalog znalezisk, szczegółowe ich omówienie w powiązaniu z odpowiednimi zespołami kulturowymi, a także interesujące spostrzeżenia dotyczące, odmiennej niż na ziemiach polskich, technologii wyrabiania naczyń (streszczenia po angielsku i ukraińsku).

Zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Białorusi miniaturka
Wiktor OBUCHOWSKI, Zabytki krzemienne
i kamienne od paleolitu do wczesnej epoki
żelaza z terenów Białorusi w zbiorach
Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie
(red. W. Brzeziński, B. Matraszek,
S. Sałaciński), Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Warszawa 2003, 208 s.; 30 cm.
ISBN 83-917894-4-6

Publikacja dwujęzyczna - po polsku i białorusku. Zawiera szczegółowy i bogato ilustrowany katalog.

Zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Białorusi miniaturka
Jacek ANDRZEJOWSKI, Marcin ENGEL,
Andrzej PIOTROWSKI, Magdalena RUSZKOWSKA,
Urszula SZEWCZUK, Agata WÓJCIK, Zabytki
z okresu wpływów rzymskich, średniowiecza
i czasów nowożytnych z Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie
(red. A. Piotrowski), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Warszawa 2005, 263 s.; 30 cm.
ISBN: 83-60099-00-6

Książka prezentuje kompletny katalog znalezisk z okresu
wpływów rzymskich, średniowiecza i czasów nowożytnych
z terenu Białorusi, przechowywanych w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Szczegółowo opisane zabytki są ilustrowane rysunkami lub w większości barwnymi zdjęciami (publikacja dwujęzyczna - po polsku i białorusku).

Zabytki z okresu wpływów rzymskich miniaturka
Mirosław Piotr KRUK, Aleksandra SULIKOWSKA-GĄSKA, Marcin WOŁOSZYN, Sacralia Ruthenica.
Early Ruthenian and Related Metal and Stone Items in the National Museum in Cracow and National Museum in Warsaw / Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Narodowym w Warszawie
, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego,
Warszawa 2006, 286 s.; 30,4 cm
ISBN 83-600099-95-2 (PMA)

Wspaniale ilustrowany dwujęzyczny - po polsku i angielsku - katalog drobnej staroruskiej plastyki sakralnej ze zbiorów Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, wzbogacony tekstami prezentującymi te zabytki w świetle chrześcijańskiej kultury dawnej Rusi.

Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem miniaturka
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski