foobar foobar
Tom X, 1928
(French summaries)


Rozprawy
Roman JAKIMOWICZ, Ochrona zabytków przedhistorycznych 1
Stefan PRZEWORSKI, Bronzowe naczynie hetyckie z Ukrainy (Rekonstrukcja) 27
Zygmunt SZMIT, Badania osadnictwa epoki kamiennej na Podlasiu 36
Jerzy POLAŃSKI, Lessy warstwowane w świetle archeologicznych badań Ludwika Sawickiego 119
Bolesław BREZGO, Ochrona zabytków przedhistorycznych
w Witebszczyźnie i w Inflantach Polskich
129
Kazimierz PRZEMYSKI, Stanowisko kulturowe przedhistoryczne
na Nieborowskich piachach
145
Marjan WAWRZENIECKI, Znamiona orjentalne w kamiennym słupie
t. zw. Światowita
154
Drobne wiadomości
Józef KOSTRZEWSKI, Wykopaliska na wyspie Komorowskiej jeziora Bytyńskiego 158
Józef KOSTRZEWSKI, Wykopaliska w Rzucewie 160
Józef KOSTRZEWSKI, Najnowsze odkrycia archeologiczne na Pomorzu 161
Michał RAWICZ-WITANOWSKI, Archeologia przeddziejowa w słowniku geograficznym Królestwa Polskiego (Warszawa 1895, Tom XIV) 163
Stanisław RUMSZEWICZ, Cmentarzysko przedhistoryczne w Masłowicach 165
Stanisław RUMSZEWICZ, Grodzisko przedhistoryczne pod Kurowem 165
Stanisław RUMSZEWICZ, Cmentarzysko przedhistoryczne w Wieluniu 165
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Wyjaśnienie wyjaśnienia Dr. R. Jakimowicza 166
Roman JAKIMOWICZ, W sprawie miecza z Brzezin 166
Dział Urzędowy
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 6 marca 1928 r.
o opiece nad zabytkami (Dz. U. R. P. Nr. 29 z 14.III.1928 r. poz. 265)
168
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r.
o Państwowem Muzeum Archeologicznem (Dz. U. R. P. Nr. 36 z 24.III. 1928 r. poz. 346)
176
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2. kwietnia 1928 r. w sprawie statutu Państwowego Muzeum Archeologicznego (Monitor Polski Nr. 129 z 6.IV. 1928 r.
poz. 216)
177
Statut Państwowego Muzeum Archeologicznego 178
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 17.VII. 1928 r. o prowadzeniu rejestru zabytków (Dz. U. R. P. Nr. 76 z 17.III. 1928 r. poz. 675) 182
Sprawozdanie z działalności Kierownictwa Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych za rok 1924 184
Sprawozdanie Państwowego Muzeum Archeologicznego za rok 1924 189
Protokół VII Konferencji Konserwatorów Okręgowych Zabytków Przedhistorycznych (Redagował: M. Drewko) 190
Sprawozdanie z działalności Kierownictwa Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych za rok 1925 200
Sprawozdanie Państwowego Muzeum Archeologicznego za rok 1925 204
Sprawozdanie z działalności Kierownictwa Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych za rok 1926 205
Sprawozdanie Państwowego Muzeum Archeologicznego za rok 1926 213
Józef ŻUROWSKI, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Zachodnio-Małopolskiego i Śląskiego za lata 1924 - 1926 215
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Sprawozdanie z działalności Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Poznańskiego za lata 1924, 1925, 1926 230
Stefan KRUKOWSKI, Sprawozdanie z działalności Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Kieleckiego za rok 1924 236
Stefan KRUKOWSKI, Kronika Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Kieleckiego za rok 1924 238
Bohdan JANUSZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora
Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Lwowskiego za rok 1924 i 1925
255
Roman JAKIMOWICZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Warszawskiego za lata 1924 - 1926 271
Michał DREWKO, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora
Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Lubelskiego za lata 1924 - 26
281
Ludwik SAWICKI, Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora
Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Województw Wschodnich za lata
1924 - 1926
286
Irena SCHEUER-SAWICKA, Sprawozdanie z badań archeologicznych terenowych przeprowadzonych w 1925 r. 291
Bolesław CZAPKIEWICZ, Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych za lata
1924 - 1925, 1916 - 17, 1913
294
Nekrologja
Ś. p. Zygmunt Szmit 304
Sprawozdanie z literatury
Möller, Georg, Die Metallkunst der alten Aegypter (Stefan PRZEWORSKI) 311
Sprostowanie 312
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski