foobar foobar
Tom XIII,1935
(French summaries)


Rozprawy i materiały
Kazimierz WOŹNICKI, Studia nad prehistorycznemi psami Polski 1
Józef KOSTRZEWSKI, Przyczynki do poznania wczesnej epoki
bronzowej. I Kultura iwieńska
77
Rudolf JAMKA, Wczesnohistoryczny skarb znaleziony na grodzisku
w Zawadzie Lanckorońskiej
95
Anna KUTRZEBIANKA, Sąciaska, gród z polsko-ruskiego pogranicza 101
Ludomir SEDLACZEK-KOMOROWSKI, Człowiek kultury pucharów dzwonowatych w Polsce 109
Zdzisław DURCZEWSKI, Zabytki z powiatu konińskiego w zbiorach prywatnych 123
Zdzisław A. RAJEWSKI, Zabytki prehistoryczne z Wiela
w pow. chojnickim
131
Bolesław CZAPKIEWICZ, Sprawozdanie z poszukiwań
archeologicznych w Małopolsce zachodniej w latach 1926−1929
141
Marcjan ŚMISZKO, Stanowisko wczesnorzymskie w Kołokolinie,
pow. rohatyński
155
Kazimierz MAJEWSKI, Imacz naczynia bronzowego z Kołokolina 165
Zygmunt SZMIT, Grodzisko pod Kłobuckiem 171
Roman JAKIMOWICZ, Grodzisko pod przełęczą dukielską 173
Józef STABROWSKI, Notatki archeologiczne z powiatu słonimskiego 175
Juljan PIWOWARSKI, Rejestr zabytków przedhistorycznych, znajdujących się na terenie powiatu miechowskiego 179
Ludwik GRAJEWSKI, O nowoczesny ustrój i administrację muzeów
w Polsce
185
Dział urzędowy
Instrukcja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia
2 czerwca 1930 roku wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych
o prawach i obowiązkach konserwatorów, jako fachowych organów wojewódzkich władz administracji ogólnej
203
Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 23 września 1923 roku o sposobie chronienia przedmiotów zabytkowych, będących własnością Państwa 206
Ustawa z dnia 25 stycznia 1933 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami 208
Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o opiece nad muzeami publicznemi 210
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia
13 lutego 1935 roku o Państwowej Radzie Muzealnej
211
Roman JAKIMOWICZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego za 1927 rok 213
Roman JAKIMOWICZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego za 1928 rok 232
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Sprawozdanie państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg wielkopolski za lata 1927 i 1928 279
Józef ŻUROWSKI, Sprawozdanie z działalności konserwatora zabytków przed-
historycznych okręgu zachodnio-małopolskiego i śląskiego za lata 1927 i 1928
284
Michał DREWKO, Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych okręgu lubelskiego za lata 1927 i 1928 295
Ludwik SAWICKI, Sprawozdanie państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na województwo wschodnie za rok 1927 298
Jakub HOFFMAN, Sprawozdanie z działalności delegata Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków przedhistorycznych na obszar województwa wołyńskiego 300
Tadeusz REYMAN, Sprawozdanie z badań archeologicznych na Górnym Śląsku przeprowadzonych w sierpniu 1928 roku 305
Nekrologia
Roman JAKIMOWICZ, Ś. P. Stanisław Jan Czarnowski 309
Roman JAKIMOWICZ, Ś. P. Bohdan Janusz 312
Sprawozdania z literatury
Metoda archeologiczna w zastosowaniu do neolitu (Uwagi na marginesie prac
D. Simony'ego, B. Richthofen'a i A. Tode'go) (Konrad JAŻDŻEWSKI)
318
J. Neustupný, K neolitickým idolům (Konrad JAŻDŻEWSKI) 327
J. Neustupný, Neolitické anthropomorfini nádobky (Konrad JAŻDŻEWSKI) 328
O. Kandyba, Kamenné nástroje neolitické keramiki v Haliči (Konrad JAŻDŻEWSKI) 328
O. Kandyba, Trypilské památky ve sbirkach Archeologického Ústavu Karlovy University (Konrad JAŻDŻEWSKI) 329
O. Kandyba, Unětycké hroby z Kobylis (Konrad JAŻDŻEWSKI) 330
O. Kandyba, Vyloupené latenské groby v Kobylis (Konrad JAŻDŻEWSKI) 330
K. Bittel, Die Kelten in Württemberg (Janina ROSEN-PRZEWORSKA) 330
J. Neustupný, Přispevky k dobe stehování národů v Karpatské kotliné
(Konrad JAŻDŻEWSKI)
331
K. Keller-Tarnuzzer, Das alamannische Gräberfeld beim Obertor Steckborn
(Konrad JAŻDŻEWSKI)
332
K. Keller-Tarnuzzer, Quellen zur Urgeschichte des Thurgaus. 7 Fortsetzung
(Konrad JAŻDŻEWSKI)
332
W. Kowalenko, Osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej
(Roman JAKIMOWICZ)
332
Stefanja BOJARSKA, Korespondencja do Redakcji Wiadomości Archeologicznych 335
Stefan PRZEWORSKI, Terminologia techniczna ceramiki starożytnego wschodu 336
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski